Chłodzenie Lasera Rofin-Sinar 1200 SM

5/5 — (2 votes) 

Chło­dze­nie Lase­ra Rofin-Sinar 1200 SM | SKiC Robert Aptacy

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o moder­ni­za­cję ukła­du chło­dze­nia w wyrzy­nar­ce lase­ro­wej Rofin-Sinar 1200 SM. Naszym zada­niem było:

Dobra­nie odpo­wied­nie­go chil­le­ra do wychło­dze­nia urządzenia

Po prze­li­cze­niu zapo­trze­bo­wa­nia w chłód dla kon­kret­ne­go odbior­ni­ka, kon­tro­li z DTR para­me­tru wody lodo­wej dobra­li­śmy naj­bar­dziej opty­mal­ny chil­ler uwzględ­nia­jąc tem­pe­ra­tu­rę wej­ścia / wyj­ścia, ciśnie­nie i prze­pływ medium.

Dobór rur, kształtek i węży dla skutecznego wychłodzenia

Przy tak nie­wiel­kiej mocy chło­dze­nia chil­le­ra nie trze­ba było zmie­niać ist­nie­ją­cej insta­la­cji wody lodo­wej. Dotych­cza­so­wy sys­tem zbu­do­wa­ny został na wężach gumo­wych zbro­jo­nych o śred­ni­cy jeden cal. Chłodzenie Lasera Rofin-Sinar 1200 SM

Medium chłodzące Laser

Pro­du­cent i zle­ce­nio­daw­ca nie mie­li okre­ślo­ne­go medium. Z racji tego że do tej chwi­li sys­tem pra­co­wał na zwy­kłej wodzie, chil­ler pra­cu­je na hali pro­duk­cyj­nej gdzie jest zawsze cie­pło, para­metr wody jest wysko­ki 17 oC. Zle­ce­nio­daw­ca zde­cy­do­wał się na zwy­kłą wodę, sądzi­my że lep­szym roz­wią­za­niem była by mie­sza­ni­na woda gli­kol 35%. Roz­wią­za­nie to w znacz­nym stop­niu zabez­pie­cza insta­la­cję jak i samo urzą­dze­nie przed koro­zją i kamie­niem kotło­wym w kon­se­kwen­cji prze­ni­kal­ność ciepl­na a zara­zem odbiór cie­pła jest znacz­nie wyż­szy no ale cóż 😉 

Montaż i uruchomienie chiller do chłodzenia lasera

Sama wymia­na urzą­dze­nia, pod­pię­cie go do źró­dła prą­du, do ist­nie­ją­cej insta­la­cji chło­dze­nia nie sta­no­wi­ła naj­mniej­sze­go pro­ble­mu. Oprócz wymia­ny kil­ku cyban­tów, odpo­wie­trze­nia insta­la­cji prak­tycz­nie nic wię­cej nie trze­ba było robić. Na życze­nie klien­ta zapro­gra­mo­wa­li­śmy ste­row­nik, zablo­ko­wa­li­śmy hasłem moż­li­wość inge­ren­cji zało­gi w zmia­ny para­me­trów. Uru­cho­mi­li­śmy chil­ler, wyko­na­li­śmy wszel­kie pomia­ry prą­dów poszcze­gól­nych pod­ze­spo­łów, zmie­rzy­li­śmy cza­sy schła­dza­nia. SKUTEK sys­tem i urzą­dze­nia pra­cu­ją bar­dzo poprawnie.

Chłodnictwo Przemysłowe SKiC Robert Aptacy 

budu­je­my od pod­staw, remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia wszel­kich maszyn, urzą­dzeń, pro­ce­sów prze­my­sło­wych i che­micz­nych na tere­nie całej POLSKI.

Chłodzenie Lasera Rofin-Sinar 1200 SM

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług

SKiC Robert Aptacy “Chłodnictwo Przemysłowe” dla zainteresowanych prosimy o kontakt 

słu­ży­my Naszą wie­dzą i doświad­cze­niem. Pomo­że­my w usu­nię­ciu pro­ble­mu, zapro­po­nu­je­my naj­lep­sze i naj­bar­dziej opty­mal­ne rozwiązania.