Chłodzenie linii do produkcji rur

5/5 — (1 vote) 

Chło­dze­nie linii do pro­duk­cji rur stalowych

Jed­na z naj­więk­szych pro­du­cen­tów rur okrą­głych i kwa­dra­to­wych popro­si­ła Nas o zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie sys­te­mu chło­dze­nia dwóch linii do pro­duk­cji rur. Zapo­trze­bo­wa­nie w chłód bli­ski 800 kW mocy chłodniczej.

Chłodzenie linii do produkcji rur — Naszym zadaniem było zaprojektować i wykonać

  • Dwa nie­za­leż­ne sys­te­my do chło­dze­nia kana­łów z mlecz­kiem chło­dzą­cym o kuba­tu­rze 32 m³
  • Dwa nie­za­leż­ne sys­te­my do chło­dze­nia zgrzewarek
  • Sys­tem do chło­dze­nia IMPETERA

Zapro­jek­to­wa­li­śmy sys­tem chło­dze­nia i po grun­tow­nym prze­ana­li­zo­wa­niu nasze­go pro­jek­tu z wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrą zle­ce­nio­daw­cy przy­stą­pi­li­śmy do realizacji.

Wdra­ża­ny przez Nas sys­tem chło­dze­nia został zre­ali­zo­wa­ny na dwóch chil­le­rach, dwóch dry col­le­rach któ­rych celem jest jak naj­więk­sze odcią­że­nie sys­te­mu chło­dze­nia w naj­bar­dziej opty­mal­nych warun­kach. Cały układ został połą­czo­ny rura­mi PVC‑u, dzię­ki zasto­so­wa­niu pomp o odpo­wied­niej wydaj­no­ści oraz odro­bi­nę prze­wy­mia­ro­wa­nym wymien­ni­kom cie­pła roz­po­czy­nał swą dłu­go­let­nią i bez­a­wa­ryj­ną pra­cę / w to bar­dzo moc­no wierzymy /.

Usa­do­wie­nie wymien­ni­ków, pomp, maszyn i urzą­dzeń współ­pra­cu­ją­cych oraz połą­cze­nie ich trwa­łą i Naszym zda­niem naj­lep­szą insta­la­cją z rur PVC‑u

Zakoń­cze­nie prac, roz­ruch, kali­bra­cja i peł­ne uruchomienie
Wynik:
Układ bar­dzo sta­bil­ny, wydaj­ny i ener­go oszczędny.