Chłodzenie oleju i form wtryskowych

4.8/5 — (41 votes) 

Chło­dze­nie ole­ju i form wtry­sko­wych | SKiC Robert Aptacy

Systemy chłodzenia wtryskarek i form wtryskowych

Pra­ca wtry­ska­rek czy ter­mo­for­mie­rek jest efek­tyw­nie wspie­ra­na przez coraz to now­sze sys­te­my chło­dzą­ce. Jed­nak nawet naj­now­sza tech­no­lo­gia nie speł­ni swo­ich pod­sta­wo­wych funk­cji, jeśli sys­tem będzie wadli­wy. Chło­dze­nie nato­miast jest naj­waż­niej­szym i zara­zem naj­dłuż­szym eta­pem w pro­duk­cji form wtry­sko­wych. Nawet jeśli wcze­śniej­sze eta­py zosta­ną bowiem wyko­na­ne bez zarzu­tu, to brak wła­ści­we­go chło­dze­nia może spo­wo­do­wać np. defor­ma­cję for­my. Jeśli więc Two­ja wtry­skar­ka zawo­dzi, to war­to przyj­rzeć się sys­te­mo­wi chłodzenia. 

Chłodzenie form wtryskowych — regularny serwis zapobiega poważnym awariom!

Chłodzenie oleju i form wtryskowychMoż­li­wość wytwa­rza­nia róż­ne­go rodza­ju pro­duk­tów z two­rzyw sztucz­nych, spra­wi­ło, że for­my wtry­sko­we cie­szą się dużym powo­dze­niem w wie­lu gałę­ziach prze­my­słu. Dzię­ki temu moż­na taniej i szyb­ciej wypro­du­ko­wać ele­men­ty nie­zbęd­ne np. w prze­my­śle medycz­nym, moto­ry­za­cyj­nym czy che­micz­nym. Coraz czę­ściej w ten spo­sób pro­du­ku­je się zabaw­ki czy sprzę­ty elek­tro­nicz­ne. Wtry­skar­ki jed­nak potra­fią być kapry­śne i mimo naszych sta­rań, na koniec zasko­czyć nas nie­zbyt uda­nym rezul­ta­tem. Zbyt dłu­gi czas pro­duk­cji, nie­wła­ści­we wymia­ry czy defor­ma­cję kształ­tów. Nie zawsze jed­nak przy­czyn nale­ży szu­kać w awa­rii wtry­skar­ki. Wystar­czy, że układ chło­dze­nia nie dzia­ła pra­wi­dło­wo, by docho­dzi­ło do takich czy innych pro­ble­mów. Jak sobie z tym radzić?

Od spraw­ne­go ukła­du chło­dzą­ce­go zale­żą Two­je dobre rela­cje z part­ne­ra­mi, Two­je zyski i Two­ja repu­ta­cja. Wadli­wa seria, opóź­nia­nie w dosta­wie czy zbyt wyso­kie kosz­ty pro­duk­cji nega­tyw­nie bowiem odbi­ją się na Two­im przedsiębiorstwie. 

Dla­te­go waż­ny jest ser­wis. Jeśli zauwa­ży­łeś, że pro­du­ko­wa­ne for­my nie są wol­ne od wad, bądź, że wtry­skar­ka nie funk­cjo­nu­je pra­wi­dło­wo umów się z nami na wizy­tę. Spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wie i ser­wi­so­wa­niu ukła­dów chło­dze­nia. Będzie­my więc czu­wać, by pro­ces tech­no­lo­gicz­ny nie został zakłó­co­ny wadli­wym dzia­ła­niem sys­te­mu chłodzącego. 

Chłodzenie wtryskarek – problemy, których możesz uniknąć!

Naj­więk­szym wro­giem pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia wtry­skar­ki jest zbyt wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra. Nie od razu jed­nak wia­do­mo, że sys­tem chło­dze­nia nie jest na tyle wydaj­ny, by sku­tecz­nie redu­ko­wać wytwa­rza­ne przez wtry­skar­kę cie­pło. W takim przy­pad­ku może dojść do wypro­du­ko­wa­nia wadli­wej serii, opóź­nień w dostar­cza­niu towa­ru a nawet zerwa­nia kon­trak­tu. War­to pamię­tać, że zbyt wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra może rów­nież uszko­dzić maszy­nę. Kosz­ty utrzy­my­wa­nia się zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry mogą być więc dla przed­się­bior­stwa bar­dzo wysokie. 

Dla­te­go zale­ca­ny jest regu­lar­ny ser­wis sys­te­mów chło­dzą­cych, rów­nież po to, by mieć gwa­ran­cję, że nie powsta­ły żad­ne zabrudzenia. 

Spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wie sys­te­mów chło­dzą­cych wtry­ska­rek, kom­pre­so­rów sprę­żo­ne­go powie­trza chło­dzo­nych wodą, wytła­cza­rek, czy termoformierek. 

Zapew­nia­my gwa­ran­cję, że po spraw­dze­niu urzą­dze­nia, będzie ono ponow­nie na tyle wydaj­ne, by pro­ces tech­no­lo­gicz­ny prze­biegł szyb­ko, spraw­nie i bez wad.

Chłodzenie oleju i form wtryskowych

Wymagany przepływ wody do chłodzenia oleju — zalecenia producentów maszyn 

Moc sil­ni­kaWskaź­nik prze­pły­wu wodyMoc sil­ni­kaWskaź­nik prze­pły­wu wody
7,5 kW13 litrów/min lub więcej55 kW95 litrów/min lub więcej
11 kW19 litrów/min lub więcej75 kW129 litrów/min lub więcej
15 kW26 litrów/min lub więcej90 kW155 litrów/min lub więcej
18,5 kW32 litrów/min lub więcej110 kW190 litrów/min lub więcej
22 kW38 litrów/min lub więcej135 kW234 litrów/min lub więcej
30 kW52 litrów/min lub więcej155 kW269 litrów/min lub więcej
37 kW64 litrów/min lub więcej220 kW383 litrów/min lub więcej
45 kW78 litrów/min lub więcej330 kW576 litrów/min lub więcej

Wymagane parametry przepływu wody do chłodzenia form

Moc grzew­czaWskaź­nik prze­pły­wu wodyMoc grzew­czaWskaź­nik prze­pły­wu wody
6 kW11 litrów/min lub więcej40 kW69 litrów/min lub więcej
7 kW12 litrów/min lub więcej45 kW77,5 litrów/min lub więcej
8 kW14 litrów/min lub więcej50 kW86 litrów/min lub więcej
9 kW16 litrów/min lub więcej55 kW94,5 litrów/min lub więcej
10 kW18 litrów/min lub więcej60 kW103 litrów/min lub więcej
15 kW26 litrów/min lub więcej90 kW155 litrów/min lub więcej
20 kW34,5 litrów/min lub więcej110 kW190 litrów/min lub więcej
25 kW43 litrów/min lub więcej170 kW290 litrów/min lub więcej
30 kW51,5 litrów/min lub więcej270 kW460 litrów/min lub więcej
35 kW60 litrów/min lub więcej  

Chłodzenie oleju i form wtryskowych — SKiC Robert Aptacy

5/5 (2 Reviews)