Chłodzenie oleju i form wtryskowych

4.8/5 — (44 votes) 

Chło­dze­nie ole­ju i form wtry­sko­wych | SKiC Robert Aptacy

Systemy chłodzenia wtryskarek i form wtryskowych

SKiC Robert Apta­cy & Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy już od ponad 20-stu lat budu­je­my, moder­ni­zuj­my sys­te­my i insta­la­cje chło­dze­nia wszel­kich maszyn i urządzeń. 

Z pomo­cą agre­ga­tów wody lodo­wej “chil­le­rów” i dry coolerów

chło­dzi­my wodę lub mie­sza­ni­nę wody z gli­ko­lem nie­zbęd­ną do chło­dze­nia form wtryskowych

sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie olej hydrau­licz­ny tych maszyn

Sta­bi­li­za­cja ter­micz­na i chło­dze­nie ole­ju wtry­ska­rek, wytła­cza­rek jest bar­dzo waż­ne w pro­duk­cji, brak wła­ści­we­go chło­dze­nia skutkuje

zbyt dłu­gim cza­sem produkcji,

uzy­sku­je­my nie­wła­ści­we wymia­ry czy defor­ma­cję produktu

Chłodzenie oleju i form wtryskowychChłodzenie oleju i form wtryskowych — podpowiedzi serwisu 🙂 

Wymagany przepływ wody do chłodzenia oleju — zalecenia producentów maszyn 

Moc sil­ni­ka Wskaź­nik prze­pły­wu wody Moc sil­ni­ka Wskaź­nik prze­pły­wu wody
7,5 kW 13 litrów/min lub więcej 55 kW 95 litrów/min lub więcej
11 kW 19 litrów/min lub więcej 75 kW 129 litrów/min lub więcej
15 kW 26 litrów/min lub więcej 90 kW 155 litrów/min lub więcej
18,5 kW 32 litrów/min lub więcej 110 kW 190 litrów/min lub więcej
22 kW 38 litrów/min lub więcej 135 kW 234 litrów/min lub więcej
30 kW 52 litrów/min lub więcej 155 kW 269 litrów/min lub więcej
37 kW 64 litrów/min lub więcej 220 kW 383 litrów/min lub więcej
45 kW 78 litrów/min lub więcej 330 kW 576 litrów/min lub więcej

Wymagane parametry przepływu wody do chłodzenia form

Moc grzew­cza Wskaź­nik prze­pły­wu wody Moc grzew­cza Wskaź­nik prze­pły­wu wody
6 kW 11 litrów/min lub więcej 40 kW 69 litrów/min lub więcej
7 kW 12 litrów/min lub więcej 45 kW 77,5 litrów/min lub więcej
8 kW 14 litrów/min lub więcej 50 kW 86 litrów/min lub więcej
9 kW 16 litrów/min lub więcej 55 kW 94,5 litrów/min lub więcej
10 kW 18 litrów/min lub więcej 60 kW 103 litrów/min lub więcej
15 kW 26 litrów/min lub więcej 90 kW 155 litrów/min lub więcej
20 kW 34,5 litrów/min lub więcej 110 kW 190 litrów/min lub więcej
25 kW 43 litrów/min lub więcej 170 kW 290 litrów/min lub więcej
30 kW 51,5 litrów/min lub więcej 270 kW 460 litrów/min lub więcej
35 kW 60 litrów/min lub więcej    

Chłodzenie oleju i form wtryskowych — SKiC Robert Aptacy Zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z Naszych usług w zakresie budowy i modernizacji wtryskarek i wytłaczarek.

Działamy na terenie całej POLSKI