Chłodzenie swobodne

4.9/5 — (21 votes) 

Chło­dze­nie swo­bod­ne | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Ofe­ru­je­my wie­le efek­tyw­nych ukła­dów chło­dze­nia ze współ­czyn­ni­kiem wydaj­no­ścio­wym więk­szym niż 3,05 EER. W bez­po­śred­ni spo­sób prze­kła­da się on na bilans ener­ge­tycz­ny, a jed­no­cze­śnie zuży­cie ener­ge­tycz­ne przed­się­bior­stwa. Sto­su­je­my róż­ne inno­wa­cyj­ne meto­dy, któ­re za zada­nie mają utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków w obrę­bie od ‑23 oC, nawet do +60 oC. Eko­lo­gicz­ne czyn­ni­ki chłod­ni­cze mają wpływ na zyskow­ność Zakła­du, a tak­że wszel­kie kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Nasz roz­wój jest wyni­kiem sta­łe­go dąże­nia do per­fek­cji oraz chę­ci zmo­der­ni­zo­wa­nia sys­te­mów HVAC/R na tere­nie całej Polski. 

Jeste­śmy w sta­nie zapro­po­no­wać wie­le intu­icyj­nych i łatwych w uży­ciu sys­te­mów chło­dze­nia, mają­cych oddzia­ły­wa­nie na ren­tow­ność przed­się­biorstw Naszych Klien­tów. Dokład­ność arma­tu­ry kon­tro­l­no-pomia­ro­wej, wyno­szą­cej aż +/- 0,1 K, przy­czy­nia się do zdu­mie­wa­ją­cych wyni­ków i pla­stycz­no­ści w dowol­nych warun­kach. Na sto­pień zuży­cia, jak i żywot­ność danych kom­po­nen­tów wpły­wa rów­nież płyn­na regu­la­cja 0–10 V. Chło­dze­nie swo­bod­ne wyko­rzy­stu­je pro­ces kon­wek­cji, jak i tem­pe­ra­tu­rę zewnętrzną.

W swo­im asor­ty­men­cie dostęp­nych od ręki mamy bli­sko 90 chil­le­rów z zakre­su wydaj­no­ści chłod­ni­czej od 1 kW, aż do 1,5 MW, któ­ra prze­kła­da się na feno­me­nal­ne wyni­ki. Świad­czy­my usłu­gi  doradz­twa w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a tym samym maszyn chłod­ni­czych, któ­rych celem jest utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków. Rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nia, któ­rych sto­so­wa­nie może prze­kła­dać się na żywot­ność, się­ga­ją­cą nawet 25 lat. Maszy­ny chłod­ni­cze mają na celu zapew­nie­nie ela­stycz­no­ści i pro­duk­tyw­no­ści nie­za­leż­nie od warun­ków zewnętrz­nych. Dowiedz się więcej…

Chłodzenie swobodne

Chłodzenie swobodne

Chło­dze­nie swo­bod­ne jest to pro­ces, któ­ry za zada­nie ma wyko­rzy­sta­nie warun­ków zewnętrz­nych, przy pomo­cy nowo­cze­snej apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-pomia­ro­wej do utrzy­ma­nia opty­mal­nych warun­ków ter­micz­nych (tem­pe­ra­tu­ro­wych). Prze­kła­da­jąc się na zmien­ne obcią­że­nie ukła­du i reduk­cję rbh. maszyn do mini­mum. Wymien­ni­ki cie­pła dają Nam moż­li­wość utrzy­ma­nia sta­łej tem­pe­ra­tu­ry w dowol­nych warun­kach. Gdy tem­pe­ra­tu­ra zewnętrz­na jest niż­sza niż tem­pe­ra­tu­ra żąda­na (tem­pe­ra­tu­ra żąda­na – del­ta 5 oC rów­na tem­pe­ra­tu­rze zewnętrz­nej) gwa­ran­tu­je to moż­li­wość regu­la­cji w zakre­sie ste­ro­wa­nia chil­ler / dry cooler. Gdy waru­nek ten zosta­je speł­nio­ny sys­tem ste­ro­wa­nia dosta­je komu­ni­kat, któ­ry infor­mu­je o moż­li­wo­ści zmniej­sze­nia kosz­tów zuży­cia nawet o 45% w ska­li roku.

Dry cooler to roz­wią­za­nie, któ­re wyko­rzy­stu­je mobil­ność powie­trza zewnętrz­ne­go, kie­dy jego tem­pe­ra­tu­ra jest niż­sza od tem­pe­ra­tu­ry żąda­nej lub warun­ków doce­lo­wych. Za spra­wą kon­wek­cji ciepl­nej, a mia­no­wi­cie prze­ka­zy­wa­nia cie­pła z cia­ła o wyż­szej tem­pe­ra­tu­rze do cia­ła o niż­szej tem­pe­ra­tu­rze, jeste­śmy w sta­nie zmniej­szyć zapo­trze­bo­wa­nie w chłód. W kon­se­kwen­cji może­my zmniej­szyć obcią­że­nie ciepl­ne maszyn chłod­ni­czych. Na sku­tek wymia­ny cie­pła przy pomo­cy wen­ty­la­to­rów, cie­pło jest odbie­ra­ne, a następ­nie chło­dzo­ne przy pomo­cy powie­trza zewnętrznego. 

Chłodzenie swobodne wodą

Chło­dze­nie eko­lo­gicz­ne sta­no­wi jed­ną z naj­ko­rzyst­niej­szych form w dzi­siej­szych cza­sach. W przy­pad­ku chło­dze­nia swo­bod­ne­go mamy do czy­nie­nia z wymien­ni­ka­mi cie­pła, któ­rych dzia­ła­nie prze­kła­da się na wymia­nę tem­pe­ra­tur. Następ­nie oddzia­łu­ją one na wyso­ką spraw­ność, ozna­cza­ną lite­rą „eta” z języ­ka grec­kie­go. Z wyko­rzy­sta­niem wody, wspo­ma­ga­ne jest przez medium, będą­ce np. wodą z rzek, jezior głę­bo­kich, oce­anów, wód grun­to­wych, lodu lub śnie­gu. Przy jego pomo­cy jeste­śmy w sta­nie znacz­nie wpły­nąć na zuży­cie ener­ge­tycz­ne w ska­li roku. Za pośred­nic­twem pomp, woda ta zosta­je prze­trans­por­to­wa­na do wymien­ni­ków cie­pła, gdzie nastę­pu­je wymia­na cie­pła. Jest to for­ma chło­dze­nia, dzię­ki któ­rej zakres funk­cjo­no­wa­nia wyraź­nie wda­je się w odbiór i wykorzystanie. 

Na zuży­cie, jak i ryzy­ko wystą­pie­nia szkód prze­kła­da się zre­du­ko­wa­na ilość kom­po­nen­tów oraz pro­sta budo­wa. Wyko­rzy­sta­nie miej­sco­wych zbior­ni­ków reten­cyj­nych, rzek czy jezior pod potrze­by chło­dze­nia, może mieć wpływ na docho­do­wość Przed­się­biorstw Naszych Klien­tów, a przez dłuż­szy okres cza­su prze­ło­żyć się na jego funkcjonowanie. 

Chłodzenie adiabatyczne

Chłodzenie swobodne

Wyni­kiem cią­głe­go dąże­nia do naj­wyż­szej efek­tyw­no­ści jest wła­śnie chło­dze­nie adia­ba­tycz­ne. Zada­niem owych ukła­dów jest obni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. W przy­pad­ku, gdy tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz speł­nia wszel­kie kry­te­ria ukła­du, sys­tem ste­ro­wa­nia wysy­ła komu­ni­kat, w któ­rym infor­mu­je, aby uru­cho­mić dry cooler. W dal­szej kolej­no­ści przy pomo­cy ukła­du zra­sza­ją­ce­go, natry­sku­je wodę o znacz­nie niż­szej tem­pe­ra­tu­rze. Gdy woda w cie­płym stru­mie­niu powie­trza natych­miast paru­je, ma sku­tek tego docho­dzi do obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry wzglę­dem tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej. Przej­ście z cie­kłe­go sta­nu w stan gazo­wy powo­du­je ter­mo­dy­na­micz­ną prze­mia­nę, a jed­no­cze­śnie moż­li­wość odbio­ru cie­pła z oto­cze­nia. Ta prze­mia­na daje Nam moż­li­wość dodat­ko­we­go obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry medium chłodzącego. 

Tech­no­lo­gia chło­dze­nia adia­ba­tycz­ne­go, z uwa­gi na swą budo­wę ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kra­jach o dość wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze zewnętrz­nej. Roz­wią­za­nie to ma tak­że swo­je wady, któ­ry­mi są choć­by aspek­ty mikro­bio­lo­gicz­ne. Gdy woda jest sta­le natry­ski­wa­na na lame­le, wyko­ny­wa­ne z alu­mi­nium lub mie­dzi, pro­ces ten sta­je się wyzwa­niem, gdyż powsta­je tu kamień, Prze­kła­da się on na roz­wój bak­te­rii oraz pomniej­sze­nie powierzch­ni wymia­ny. Do czy­nie­nia mamy wte­dy rów­nież z pogar­sza­niem się sta­nu war­stwy ochron­nej mate­ria­łu, a w naj­gor­szym przy­pad­ku roz­sz­czel­nie­nia ukła­du. [Patrz niżej] 

Nale­ży pamię­tać, że roz­wój bak­te­rii w kon­se­kwen­cji przy­czy­nia się rów­nież do powsta­wa­nia bak­te­rii legio­nel­li na lame­lach chłod­nic powietrz­nych. Zwa­ża­jąc na to, tech­no­lo­gia chło­dze­nia adia­ba­tycz­ne­go ma swo­je pozy­ty­wy, lecz tyl­ko w bar­dzo krót­kim odcin­ku czasu. 

Działaj z SKiC Robert Aptacy już dziś!

Ofe­ru­je­my wie­le inno­wa­cyj­nych ukła­dów chło­dze­nia, któ­re w rze­czy­wi­sto­ści oddzia­łu­ją na funk­cjo­no­wa­nie prio­ry­te­to­wych kon­cer­nów. Jeste­śmy w sta­nie pro­fe­sjo­nal­nie dora­dzić Naszym Klien­tów w wybo­rze tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a tak­że wszel­kich maszyn chłod­ni­czych. Są one waż­nym aspek­tem, gdyż mają bez­po­śred­ni wpływ na zuży­cie, jak i codzien­ne funk­cjo­no­wa­nie całe­go ukła­du. W swo­im asor­ty­men­cie dostęp­nych od ręki mamy bli­sko 90 chil­le­rów z zakre­su wydaj­no­ści chłod­ni­czej od 1 kW, aż do 1,5 MW na tere­nie całej Pol­ski. Sto­su­je­my pro­ste w obsłu­dze roz­wią­za­nia o dokład­no­ści pomia­ro­wej, któ­ra się­ga nawet +/- 0,1 K. Agre­ga­ty wody lodo­wej o współ­czyn­ni­ku wydaj­no­ścio­wym wyno­szą­cym >3,05 EER w zasię­gu Two­jej ręki, w każ­dej chwili!

Dzia­ła­my efek­tyw­nie, bez­piecz­nie i pro­fe­sjo­nal­nie na każ­dym kro­ku. Sto­su­je­my pro­ste roz­wią­za­nia, któ­re w połą­cze­niu z ponad­cza­so­wo­ścią mają pozy­tyw­ne prze­ło­że­nie na funk­cjo­no­wa­nie dużych gra­czy. Chęć w dąże­niu do per­fek­cji oraz two­rze­niu nie­za­wod­nych ukła­dów otwie­ra przed Nami nowe moż­li­wo­ści, któ­re pomo­gą Nam zadbać o lep­szą przy­szłość przed­się­biorstw Naszych Klien­tów! Dys­po­nu­je­my eko­lo­gicz­ny­mi, a przy tym ener­go­osz­częd­ny­mi maszy­na­mi, któ­rych funk­cjo­no­wa­nie z pew­no­ścią zasko­czy każ­de­go zainteresowanego.

Chłodzenie swobodne | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe