Chłodzenie wtryskarki ENGEL DUO 500

4.4/5 — (35 votes) 

Chło­dze­nie wtry­skar­ki ENGEL DUO 500 | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Ostat­ni­mi cza­sy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o doradz­two w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia na potrze­by wtry­skar­ki ENGEL DUO 500. Naszym głów­nym zada­niem był pra­wi­dło­wy dobór tech­no­lo­gii chło­dze­nia, a zara­zem urzą­dzeń, któ­rych funk­cją mia­ło być chło­dze­nie owej chło­dziar­ki. Jest to jed­na z pierw­szych wtry­ska­rek tego Klien­ta stąd też chciał­by, aby jego urzą­dze­nia były pod opie­ką Pro­fe­sjo­na­li­stów. Jed­no­cze­śnie w celu zapo­zna­nia się z tech­no­lo­gią chło­dze­nia przez Nasze­go Klien­ta zde­cy­do­wał się na najem na okres 3 miesięcy.

Głów­nym zało­że­nia, któ­rych musie­li­śmy się trzy­mać w cza­sie reali­za­cji poniż­sze­go projektu:

  1. Doradz­two w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, któ­re­go funk­cją będzie chło­dze­nie wtry­skar­ki ENGEL DUO 500 o sile zwar­cia 500 kN.
  2. Doradz­two w zakre­sie wybo­ru urzą­dzeń oraz sprzę­tu, w tym ich gaba­ry­tów, mocy czy też typu. Pla­no­wa­ny czas naj­mu: 3 miesiące.
  3. Budo­wa sys­te­mu chło­dze­nia w jak naj­prost­szy sposób.
  4. Uru­cho­mie­nie całe­go ukła­du na potrze­by testów zwią­za­nych z pra­cą wtryskarki. 

Chłodzenie wtryskarki ENGEL DUO 500

Głów­nym zało­że­niem pro­jek­tu było chło­dze­nia maszy­ny ENGEL, nato­miast pod­czas dostar­cze­nia urzą­dzeń, w tym chil­ler Tra­ne CGA200, czy też węży i kształ­tek zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni o:

  1. Urzą­dze­nia ze wzglę­du na swą spe­cy­fi­kę pra­cę, w tym ocze­ki­wa­nia Inwe­sto­ra muszą znaj­do­wać się wewnątrz hali pro­duk­cyj­nej. Jed­no­cze­śnie urzą­dze­nie nale­ża­ło wypo­sa­żyć w moduł hydrau­licz­ne­go oraz arma­tu­rę kontrolno-pomiarową.
  2. Inwe­stor zde­cy­do­wał się na doło­że­nie dodat­ko­wej wtry­skar­ki KRAUSSMAFFEI KM350-2700C2 o sile zwar­cia 350 kN. Wtry­skar­ka tak jak Nam wszyst­kim wia­do­mo rów­no­cze­śnie wyma­ga­ła chło­dze­nia nie­co mniej­sze­go, nato­miast wymagała.

Uprze­dzi­li­śmy zatem Inwer­to­ra, iż chil­ler Tra­ne o wydaj­no­ści chłod­ni­czej ok. 50 kW jest nie­wy­star­cza­ją­cy. Jed­no­cze­śnie według kal­ku­la­cji wyli­czo­nej przez Nasz Ser­wis zgod­nie z zało­że­nia­mi sam chil­ler powi­nien posia­dać wydaj­ność chłod­ni­czą na pozio­mie ok. 100 kW. Co za tym idzie chil­ler Tra­ne ECGA200 za pomo­cą zbior­ni­ka bufo­ro­we­go dawał radę utrzy­mać tem­pe­ra­tu­rę na pozio­mie bli­sko 24 oC. Nie­ste­ty czas zbi­ja­nia według wyli­czeń wyma­ga bli­sko 30 sec. na 0,1 oC. Co nie­ste­ty nie jest zbyt dobrym wyni­kiem / według Nas/

Chiller do chłodzenia wtryskarki ENGEL DUO 500

Według obli­czeń oraz infor­ma­cji dostar­czo­nych przez Inwe­sto­ra sama wtry­skar­ka ENGEL wyma­ga od Nas chło­dze­nia na pozio­mie 50 kW ina­czej 716,537 kcal/min zgod­nie z Pro­du­cen­tem owej maszy­ny. Jed­no­cze­śnie zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją prze­pływ powi­nien wyno­sić bli­sko 320 l/min co Naszym zda­niem nijak ma się z wydaj­no­ścią urzą­dzeń chłod­ni­czych. Prze­pływ na tym pozio­mie dopa­so­wa­ny jest pod urzą­dze­nie o wydaj­no­ści bli­skiej 220 kW co Naszym zda­niem jest dość nietypowe. 

Stąd też w fazie testów pod­ję­li­śmy się wybo­ru chil­ler Tra­ne o wydaj­no­ści 50 kW w para­me­trze 12/7 oC. 

Wedle Naszej opi­nii oraz doświad­cze­nie prze­pływ suge­ru­je Nam wydaj­ność na pozio­mie 100 kW, jed­nak­że Klient chciał, aby urzą­dze­nie posia­da­ło jak naj­mniej­sze gaba­ry­ty. Pro­blem zarów­no leży w pra­cy wewnątrz hali, gdzie jest dość gorą­co poprzez pra­cu­ją­ce tam maszy­ny. Jed­nak­że Klient chciał tak, więc tak też zrobiliśmy 🙂Chłodzenie wtryskarki ENGEL DUO

Instalacja wody lodowej na potrzeby maszyny

Zgod­nie z spe­cy­fi­ka­cją całe­go ukła­du insta­la­cja wody lodo­wej powin­na zapew­nić prze­pływ nomi­nal­ny na pozio­mie bli­skim 320 l/min przy ciśnie­niu 3 BAR. Inwe­stor, jed­nak­że tak jak wcze­śniej wspo­mnie­li­śmy został wybu­do­wa­ny tyl­ko do pró­by, a obie wtry­skar­ki nie będą dzia­ła­ły w jed­nym cyklu na raz.

Ogra­ni­czo­na ilość miej­sca (po zakoń­cze­niu prac) oraz robo­ty budow­la­ne wymu­si­ły od Nas zasto­so­wa­nie dość małych urzą­dzeń cechu­ją­cych się mały­mi gaba­ry­ta­mi. Rów­no­cze­śnie dość wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra wewnątrz hali poprzez funk­cjo­no­wa­nie bli­sko 4 wtry­ska­rek na dość małej powierzch­ni w znacz­nym stop­niu wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie całe­go ukła­du chło­dze­nia, w tym czas zbi­ja­nia temperatury. 

No cóż zle­ce­nio­daw­ca sobie tak życzy.

Chłodzenie wtryskarki ENGEL DUO 500 | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe