Chłodzenie wytłaczarek do produkcji kubków i talerzy z plastiku

5/5 — (60 votes) 

Chło­dze­nie wytła­cza­rek do pro­duk­cji kub­ków i tale­rzy z plastiku

Wraz z Naszy­mi part­ne­ra­mi tj. fir­mą Chil­ler­Tech, Chil­ler­Ser­wis i instalacjewodylodowej.pl  zosta­li­śmy popro­sze­ni o zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie sys­te­mu i insta­la­cji chło­dze­nia wytła­cza­rek do pro­duk­cji tale­rzy­ków i kubecz­ków z pla­sti­ku i papieru.

Założenia projektu — chłodzenia maszyn: 

  • Dostar­cze­nie medium woda z gli­ko­lem 37% o tem­pe­ra­tu­rze 10 / 12 oC
  • Ciśnie­nie w insta­la­cji 3 — 5 Bar z moż­li­wo­ścią zmiany 
  • Prze­pływ medium w oko­li­cach 25 — 30 m3/h

Projekt i przedstawiona oferta systemu chłodzenia

Po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu zało­żeń i ocze­ki­wań, a tak­że po kil­ku godzi­nach kon­sul­ta­cji ze zle­ce­nio­daw­cą i dzia­łem tech­nicz­nym jego fir­my. Zapro­po­no­wa­li­śmy układ opar­ty na:

  1. Agre­ga­cie wody lodo­wej o mocy chłod­ni­czej 150 kW, któ­ry ma zapew­nić chło­dze­nie w pogod­ne dni / zawsze gdy tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz jest wyż­sza lub rów­na 5oC.
  2. W momen­cie gdy tem­pe­ra­tu­ra powie­trza spa­da poni­żej poni­żej 5oC sys­tem wychło­dzi dry cooler
  3. Roz­wią­za­nie to jest w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ne przez roz­bu­do­wa­ną elek­tro­ni­kę ste­row­ni­czą oraz zawór przesterowania.
  4. Chło­dze­nie wytła­cza­rek  to pro­ces wyma­ga­ją­cy dość dużej sta­bi­li­za­cji ciepl­nej. Zapro­po­no­wa­li­śmy więc wpię­cie w układ pojem­ni­ka w zbior­cze­go. BUFOR któ­ry nie dość że zma­ga­zy­nu­je chłód to na doda­tek zaosz­czę­dzi koszt zwią­za­ny z czę­sty­mi załą­cze­nia­mi agre­ga­tu wody lodo­wej i co waż­ne bar­dzo roz­płasz­czy krzy­wą temperatur.
  5. Sys­tem insta­la­cji wody lodo­wej zapro­po­no­wa­li­śmy na rurach z PVC‑u o gru­bej ścian­ce — ciśnie­nie max w insta­la­cji 16 Bar. Śred­ni­ca począt­ko­wa rur 3″ (76 mm) zapew­nia­ją­ca nomi­nal­ny prze­pływ medium 27,256 m3/h, prze­pływ mak­sy­mal­ny 61,317 m3/h. 

Chłodzenie wytłaczarek — realizacja projektu

Po akcep­ta­cji pro­jek­tu przy­stą­pi­li­śmy do reali­za­cji zlecenia:

 

  • Fir­ma instalacjawodylodowej.pl wyko­na­ła dla Nas insta­la­cje wody lodo­wej, wyizo­lo­wa­ła cały sys­tem pian­ką o gru­bo­ści nie­mal 2 cen­ty­me­trów. Izo­la­cja nie dopu­ści do wykra­pla­nia się wody na insta­la­cji w cie­płe dni, a co za tym idzie nie będzie­my mie­li strat cie­pła na instalacji.Chłodzenie wytłaczarek do produkcji kubków i talerzy z plastiku

 

  • Nato­miast fir­ma Chil­ler­Ser­wis uru­cho­mi­ła cały sys­tem, zbu­do­wa­ła prze­pom­pow­nie włą­czy­ła w układ zawór prze­staw­ny i wyste­ro­wa­ła go swo­ją elektroniką. 

Sys­tem po uru­cho­mie­niu pra­cu­je popraw­nie zle­ce­nio­daw­ca jest zado­wo­lo­ny z wyko­na­nej przez Nas pracy. 

Chłodzenie procesowe — wytłaczarki | SKiC Robert Aptacy

Chło­dze­nie wytła­cza­rek do pro­duk­cji kub­ków i tale­rzy z plastiku