Czyszczenie wymiennika płytowego

4.7/5 — (21 votes) 

Czysz­cze­nie wymien­ni­ka pły­to­we­go — SKiC Robert Aptacy

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy wyre­mon­to­wa­li­śmy skrę­ca­ny wymien­nik Alva-Lavel. Urzą­dze­nie zosta­ło odku­pio­ne od jed­ne­go z naszych klien­tów, posta­no­wi­li­śmy więc je od wy-ser­wi­so­wać i odświe­żyć przed sprze­da­żą ewen­tu­al­ną instalacją.Czyszczenie wymiennika płytowego

Czyszczenie wymiennika płytowego

  1. Wymien­nik był wcze­śniej zain­sta­lo­wa­ny na insta­la­cji do chło­dze­nia sprę­ża­rek w agre­ga­tach wody lodo­wej z sys­te­mem chło­dze­nia wodą. Sepa­ro­wał on wodę z gli­ko­lem na odcin­ku chil­ler — dry cooler.
  2. W obwo­dzie wody po demon­ta­żu widać wyraź­nie znacz­ne pokła­dy bru­du — kamień kotło­wy a rdza.
  3. Na począ­tek umy­li­śmy brud­ny obwód kwa­śnym środ­kiem che­micz­nym w celu pozby­cia się z nie­go rdzy.
  4. Nato­miast kamień usu­nę­li­śmy odpo­wied­nią płukanką.
  5. Po umy­ciu wyko­na­li­śmy pró­bę ciśnie­nio­wą wymien­ni­ka przy war­to­ści 10 Bar ciśnie­nia nie ma żad­nych wycie­ków po żad­nej ze stron.

Wymien­nik oczy­ści­li­śmy i odtłu­ści­li­śmy w celu malo­wa­nia tym samym zabez­pie­cza­my go przed koro­zją z zewnątrz.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do zaku­pu wymiennika

Orien­ta­cyj­na moc zna­mio­no­wa to oko­ło 270 kW