Daikin AKZ438-C-L02-MA Chiller Oil

5/5 — (3 votes) 

Napra­wa i moder­ni­za­cja chil­ler Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o Remont chil­ler oil fir­my DAIKIN. Urzą­dze­nie przed nami napra­wia­ły trzy fir­my któ­re sobie nie poradziły. 

Przegląd zerowy chiller Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN

  • Na ste­row­ni­ku chil­le­ra wywo­ła­ny alarm LO — uszko­dzo­na sprę­żar­ka lub pły­ta inwertera
  • Sprę­żar­ka zatarta 
  • Pły­ta głów­na po zamon­to­wa­niu nowej sprę­żar­ki inwer­te­ro­wej zgła­sza błąd LO — pły­ta do remontu
  • Ponad­to uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skraplacza

Naprawa / modernizacja chiller Oil AKZ438-C-L02-MA DAIKIN

  1. Nie­ste­ty pły­ta ste­row­ni­cza nie nada­wa­ła się do napra­wy. Usu­nę­li­śmy więc sta­rą pły­tę oraz sprę­żar­kę inwer­te­ro­wą i wybu­do­wa­li­śmy układ na sprę­żar­ce ON/OFF. D jej ochro­ny zain­sta­lo­wa­li­śmy w chil­le­rze pre­so­stat na niskim i wyso­kim  ciśnieniu.
  2. Bar­dzo dokład­nie wypłu­ka­li­śmy układ fre­ono­wy — po zatar­ciu w ukła­dzie duże pokła­dy ole­ju z grafitem.
  3. Wymie­ni­li­śmy uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skraplacz