Sprawny nawilżacz = dobra jakość druku

Zostaw Opi­nię!

Ser­wis nawil­ża­czy maszyn off­se­to­wych Warszawa
Pod­czas wizyt ser­wi­sów w dru­kar­niach i fir­mach poli­gra­ficz­nych pra­cow­ni­cy SKIC Robert Apta­cy zauwa­ża­ją, że nie zawsze prze­strze­ga się tam zasad mają­cych słu­żyć popraw­ne­mu dzia­ła­niu maszyn.

W poprzed­nim arty­ku­le poświę­ci­li­śmy spo­ro uwa­gi odpo­wied­nim para­me­trom roz­two­ru nawil­ża­ją­ce­go. Kon­ty­nu­uj­my ten temat. Przy­po­mnij­my, że roz­twór zwil­ża­ją­cy oraz jego wła­ści­wo­ści, tak samo jak papier czy far­ba powin­ny być wza­jem­nie dosto­so­wa­ne do pro­ce­su drukowania.

Para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych – ciąg dalszy 

W poprzed­nim arty­ku­le zwró­ci­li­śmy uwa­gę na odpo­wied­nią wiel­kość pH roz­two­ru nawil­ża­ją­ce­go. Oprócz tej war­to­ści — pod­czas wymia­ny roz­two­ru — trze­ba też zwró­cić uwa­gę na zależ­ność pH roz­two­ru, jego tem­pe­ra­tu­ry i stę­że­nia alko­ho­lu izo­pro­py­lo­we­go. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia wska­zu­ją, że opty­mal­na tem­pe­ra­tu­ra w stre­fie pra­cy roz­two­rów to 10–20 stop­ni Cel­sju­sza. Zale­ca się rów­nież utrzy­ma­nie stę­że­nia alko­ho­lu w roz­two­rach na mini­mal­nym poziomie.

Prze­wod­ność roz­two­ru nawilżającego

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy pod­czas ser­wi­su nawil­ża­czy w maszy­nach dru­ku­ją­cych pil­nu­je tych para­me­trów, aby wszyst­kie ele­men­ty współ­gra­ły ze sobą i osią­ga­ły dobrą jakość dru­ku. Jed­nak to nie wszyst­ko. Rów­nie istot­nym wskaź­ni­kiem jest prze­wod­ność elek­trycz­na sub­stan­cji. Pod­czas pomia­ru zdol­no­ści sub­stan­cji do prze­wo­dze­nia elek­trycz­no­ści wyzna­cza­my pro­cen­to­wą zawar­tość domie­szek wpro­wa­dzo­nych do roz­two­ru, któ­re sta­bi­li­zu­ją kwa­so­wość i twar­dość roz­two­ru nawil­ża­ją­ce­go. Prze­wod­ność roz­two­ru jest tym więk­sza, im więk­sza jest licz­ba roz­ło­żo­nych na jony czą­stek soli w roztworze.

Co wię­cej, trze­ba pamię­tać, że prze­wod­ność roz­two­ru zwięk­sza­ją czą­stecz­ki pig­men­tów far­by dru­ko­wej, jed­nak zmniej­sza­ją ją roz­two­ry zmy­wa­ją­ce i kurz papie­ro­wy. Pod­czas ser­wi­su nawil­ża­czy pra­cow­ni­cy SKIC Robert Apta­cy spraw­dza­ją prze­wod­ność roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go. Nie powin­na ona prze­kra­czać 15 000 mS/cm. Pomiar prze­wod­no­ści elek­trycz­nej prze­pro­wa­dza się w dwóch etapach:

  1. mie­rzy się prze­wod­ność wła­ści­wą czy­stej wody – powin­na wyno­sić 200 mS/cm
  2. mie­rzy się prze­wod­ność roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go – powin­na wyno­sić 1200–1500 mS/cm

Ilość alko­ho­lu izopropylowego

Trze­ba nad­mie­nić, że prze­wod­ność roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go w dru­ko­wa­niu off­se­to­wym zale­ży od ilo­ści alko­ho­lu izo­pro­py­lo­we­go, któ­ry mie­sza się z wodą w dowol­nej ilo­ści. Zatem jeśli jest w go w roz­two­rze za dużo, to spa­da jego prze­wod­ność. Opty­mal­na zawar­tość alko­ho­lu to 8% roz­two­ru. Zale­ce­nia są takie, by zawar­tość alko­ho­lu nie prze­kra­cza­ła 12–15%.

Tem­pe­ra­tu­ra roz­two­ru i stę­że­nie domieszki

Prze­wod­ność roz­two­ru nawil­ża­ją­ce­go zale­ży rów­nież od tem­pe­ra­tu­ry roz­two­ru oraz od stę­że­nia domiesz­ki. Roz­twór nawil­ża­ją­cy posia­da odpo­wied­nią prze­wod­ność, im wyż­sze jest stę­że­nie domiesz­ki i tem­pe­ra­tu­ra roz­two­ru. Pod­czas ser­wi­su nawil­ża­czy w dru­ku off­se­to­wym trzy­ma­my się para­me­trów pro­du­cen­ta – oko­ło 3%.

Woda jako pod­sta­wa roz­two­ru zwilżającego

Pod­sta­wą roz­two­ru zwil­ża­ją­ce­go jest woda. Waż­nym para­me­trem jest twar­dość wody. Stę­że­nie jonów węglo­wo­do­ro­wych nie może prze­kra­czać 250 mg. Zbyt twar­da woda zmniej­sza pojem­ność bufo­ro­wą roz­two­ru. Powo­du­je rów­nież przyj­mo­wa­nie far­by na wal­cu zespo­łu zwil­ża­ją­ce­go. Na for­mie dru­ko­wej, gumie i powierzch­ni wal­ców mogą rów­nież osa­dzać się tłu­ste mydła wap­nia i magne­zu, tak więc woda nie może zawie­rać dużej ilo­ści siar­cza­nów wap­nia, magne­zu i chlor­ku. Aby zapo­biec takim zda­rze­niom, pod­czas ser­wi­su nawil­ża­cza do roz­two­ru doda­je się dedy­ko­wa­ne do nawil­ża­czy w dru­ku off­se­to­wym domiesz­ki. Wpro­wa­dza­jąc do skła­du roz­two­ru sub­stan­cje powierzch­nio­wo czyn­ne, zmniej­sza­my wiel­kość napię­cia powierzch­nio­we­go ele­men­tów, któ­re się sty­ka­ją (ele­men­ty dru­ku­ją­ce i nie­dru­ku­ją­ce na for­mie dru­ko­wej, wal­ce i cylin­dry, roz­twór zwil­ża­ją­cy i far­by). Ser­wi­san­ci SKIC zmniej­sza­jąc napię­cie, zwięk­sza­ją wła­ści­wo­ści zwil­ża­ją­ce, co popra­wia rów­nież ilość roz­two­ru nano­szo­ne­go na formę.

Prze­strze­ga­my: nie war­to oszczę­dzać na ser­wi­sie nawil­ża­czy w dru­ku off­se­to­wym. Nasze doświad­cze­nie poka­zu­je, że prze­gląd, ser­wis i dobra­nie odpo­wied­nie­go roz­two­ru dają moż­li­wość opty­ma­li­za­cji pro­ce­su dru­ku. Sko­rzy­staj już dziś z pomo­cy spe­cja­li­stów SKIC Robert Apta­cy.

 

OFERTA FIRMY SKIC ROBERT APTACY

serwis chłodniczy warszawa

naci­śnij by przeczytać

Zapo­znaj się z naszą ofertą

Kon­takt z biurem

  +48 501 179 381 
 info@skic.com.pl
 
lub
 
ul Potoc­ka 14
War­sza­wa 01–652
 JAK NAS ZNALEŹĆ ?
 

 serwis nawilżaczyserwis nawilżaczy

 

bal­dwin, ser­wis chłod­ni­czy war­sza­wa, tech­no­trans, schła­dzacz wody poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy dru­kar­nia, para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych, napra­wa schła­dza­czy wody, ser­wis schła­dza­czy wody, prze­gląd i ser­wis nawil­ża­czy for­my, ser­wis nawil­ża­czy, agre­ga­ty chłod­ni­cze, agre­gat wody lodo­wej, agre­ga­ty wody lodo­wej, chil­le­ry, wytwor­ni­ca wody lodo­wej, ser­wis chłod­ni­czy, chil­ler do wody, chil­le­ry prze­my­sło­we, wytwor­ni­ce wody lodo­wej, chil­ler wody lodo­wej, chil­ler wody, ser­wi­su nawil­ża­czy w maszy­nach drukujących,