Dry Cooler | Free cooling

5/5 — (123 votes) 

Dry Cooler Frez cooling
SKiC  Robert Apta­cy pro­jek­tu­je i budu­je sys­te­my do chło­dze­nia cie­czy o dowol­nym para­me­trze. Niskim w przy­pad­ku kli­ma­ty­za­cji i innych pro­ce­sów prze­my­sło­wych. Wyso­kim do chło­dze­nia maszyn a tak­że urzą­dzeń. Dzię­ki spe­cy­fi­ce nasze­go kli­ma­tu więk­szą jego część sta­no­wią chłod­ne dni i noce przy wyso­kim para­me­trze wody lodo­wej mamy moż­li­wość korzy­sta­nia dry coole­rów ina­czej free coolingu.

Free Cooling pozwa­la nam zaosz­czę­dzić bar­dzo duże pie­nią­dze na prąd elek­trycz­ny koniecz­ny do pra­cy chil­le­ra znacz­nie ogra­ni­cza jego pra­cę robo­czo­go­dzi­ny. W budo­wa­nych przez nas ukła­dach wody lodo­wej – sys­te­mach chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my dry coole­ry w spo­sób rów­no­le­gły z odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­nym sys­te­mem ste­ro­wa­nia. Nasza elek­tro­ni­ka na bie­żą­co mierzy

  • Tem­pe­ra­tu­rę zewnętrz­ną powietrza
  • Mie­rzy i regu­lu­je tem­pe­ra­tu­rę medium na wej­ściu układu
  • Kon­tro­lu­je tem­pe­ra­tu­rę medium na wyj­ściu układu
  • Ciśnie­nie wody w insta­la­cji chłod­ni­czej na wejściu
  • Ciśnie­nie wody w insta­la­cji chłod­ni­czej na wyjściu

Dry Cooler Free cooling SKiC Robert AptacyDry cooler pra­cu­je w prze­dzia­le gdzie tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia jest niż­sza lub rów­na tem­pe­ra­tu­ry żąda­nej medium. Jeśli tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia jest wyż­sza od tem­pe­ra­tu­ry żąda­nej wte­dy do chło­dze­nia wyko­rzy­stu­je­my chiller.

Sprze­da­je­my i dostar­cza­my dry coole­ry prze­my­sło­we i komer­cyj­ne, ciche – wol­no­bież­ne a tak­że chłod­ni­ce wody zbu­do­wa­ne na chłod­ni­cach fre­ono­wych z wen­ty­la­to­ra­mi szyb­kie­go biegu.

Wieże chłodnicze

Na życze­nie klien­ta może­my dostar­czyć i zain­sta­lo­wać wie­rze chłod­ni­cze do chło­dze­nia skra­pla­czy agre­ga­tów wody lodo­wej. Chło­dze­nie agre­ga­tów chłod­ni­czych z wymien­ni­kiem woda/ gaz. Nie pole­ca­my wierz chłod­ni­czych do chło­dze­nia sys­te­mów maszyn i urzą­dzeń. Brud z oto­cze­nia, pió­ra i odcho­dy pta­ków czę­sto zaty­ka­ją insta­la­cje, wymien­ni­ki. Insta­la­cja chłod­ni­cza zbu­do­wa­na na wie­rzy chłod­ni­czej wyma­ga sta­łej i regu­lar­nej opie­ce ser­wi­so­wej – musi być cią­gle myta i czysz­czo­na. Ponad­to wie­ża chłod­ni­cza bar­dzo źle się spra­wu­je w insta­la­cja zamkniętych.

Woda lodowa

Bar­dzo waż­nym ele­men­tem budo­wa­nych przez Nas ukła­dów do chło­dze­nia maszyn i urzą­dzeń jest zasto­so­wa­nie zbior­ni­ka w zbior­cze­go o jak naj­więk­szej kuba­tu­rze. Nasz zbior­nik wygła­dzi krzy­wą tem­pe­ra­tur a co waż­ne znacz­nie ogra­ni­czy włą­cza­nie wyłą­cza­nie sprę­ża­rek agre­ga­tu wody lodo­wej. Zbior­nik w zbior­czy zgro­ma­dzi ener­gie ciepl­ną, któ­rą w cią­gu nocy wypra­cu­je nasz dry cooling – free cooling.

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług

Dry Cooler | Free cooling