Glikol propylenowy Factory EKO

Zostaw Opi­nię!

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Posia­da­my sub­stan­cje nie­za­ma­rza­ją­ce rzu­tu­ją­ce na dzia­ła­nie Two­je­go przed­się­bior­stwa,  a tak­że jego bez­pie­czeń­stwo. Tem­pe­ra­tu­ra kry­sta­li­za­cji wyno­szą­ca nawet ‑64 oC, wpły­wa na osta­tecz­ne funk­cjo­no­wa­nie ukła­du chło­dze­nia, jak i wyso­ką ela­stycz­ność dzia­ła­nia. Ofe­ru­je­my eko­lo­gicz­ne pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce, któ­rych celem jest zapew­nie­nie jak naj­wyż­szej spraw­no­ści, któ­ra ina­czej okre­śla­na jest jako EER/COP. Prze­kła­da się ona na ogól­ne zuży­cie ener­ge­tycz­ne (kWh). Ela­stycz­ność dzia­ła­nia i jed­no­cze­śnie duży dostęp do ponad +24 000 l. w dowol­nej chwi­li, umoż­li­wia osią­ga­nie zna­ko­mi­tych wła­ści­wo­ści. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO to uni­ka­to­wy śro­dek, któ­ry pozy­tyw­nie prze­ło­ży się na niż­sze stra­ty ciśnie­nia i dodat­ko­wo opo­ry tocze­nia. Kup już dzisiaj!

Fabryka Glikolu EKO

Osią­ga­jąc dosko­na­ły współ­czyn­nik prze­wod­no­ści ciepl­nej, mamy moż­li­wość wymia­ny cie­pła w try­bie natych­mia­sto­wym, nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. Sub­stan­cja ta odpor­na jest na wszel­kie sko­ki tem­pe­ra­tu­ro­we (ter­micz­ne), co w kon­se­kwen­cji wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie stra­te­gicz­nych ele­men­tów ukła­du, bądź bez­po­śred­nio na maszyny/urządzenia. Ma ona tak­że dosko­na­łe wła­ści­wo­ści, któ­ry­mi to są m.in. tem­pe­ra­tu­ra wrze­nia na pozio­mie, aż 106 oC, a dodat­ko­wo lep­kość kine­tycz­na, wyno­szą­ca  1,009 [g/cm3].  Gli­ko­le będą­ce nie­roz­łącz­ną czę­ścią Two­je­go sukcesu!

Współ­czyn­nik oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko dane­go gli­ko­lu jest zni­ko­my, gdyż jest to sub­stan­cja eko­lo­gicz­na. Inno­wa­cyj­na for­mu­ła chro­ni Użyt­kow­ni­ka przed jaki­mi­kol­wiek ubyt­ka­mi medium chło­dzą­ce­go na sku­tek uszko­dze­nia ele­men­tów łączą­cych lub tak­że tych podat­nych na nad­mier­ne drga­nia. Nasze pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce odpor­ne są na pro­ces obrób­ki ciepl­nej, a tym samym funk­cjo­no­wa­nie maszyn/urządzeń. Ich uni­ka­to­wa struk­tu­ra za cel obie­ra sobie zapew­nie­nie nie­zmien­nej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej (EER/COP), co final­nie oddzia­łu­je na bilans CO2. Sprawdź dostęp­ność pły­nu Fac­to­ry EKO.

Glikol propylenowy Factory EKO

Ofe­ru­je­my uni­wer­sal­ne pły­ny nie­za­ma­rza­ją­ce Fac­to­ry EKO, któ­rych to tem­pe­ra­tu­ra krzep­nię­cia rów­na jest od 0 oC do nawet ‑62oC, pozwa­la­jąc przy tym na odpo­wied­nią wymia­nę cie­pła.  prze­kła­da się nato­miast Na wyko­rzy­sty­wa­nie sub­stan­cji w ukła­dach pro­ce­so­wych (prze­my­sło­wych) prze­kła­da się elastycz­ność i odpor­ność. Stan­dar­do­wa for­mu­ła ma za cel niż­sze opo­ry tocze­nia, któ­re wyni­ka­ją z lep­ko­ści kine­tycz­nej na pozio­mie 1,230 [mm2/s]. Niż­sza gęstość jest ade­kwat­na do niż­sze­go współ­czyn­ni­ka tocze­nia, a w kon­se­kwen­cji zmniej­szo­ne­go obcią­że­nia ele­men­tów. Utrzy­ma­nie niniej­szych war­to­ści final­nie oddzia­łu­je na niż­sze zuży­cie stra­te­gicz­nych ele­men­tów ukła­du, jak i natych­mia­sto­wą wymia­nę cie­płaSprawdź dostęp­ność płynu.

Posia­da­my zgod­ne z ISO sub­stan­cje nie­za­ma­rza­ją­ce. Dany gli­kol jest to zwią­zek che­micz­ny C3H8O2, o tem­pe­ra­tu­rze wrze­nia, aż 188,2 oC. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO to śro­dek roz­po­zna­wa­ny pod nazwą propano‑1,2‑diol, ina­czej orga­nicz­ny zwią­zek nale­żą­cy do dio­li. Bez­barw­na i bez­won­na sub­stan­cja, któ­ra to w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej osią­ga wyso­ką lep­kość i ole­istą struk­tu­rę. Zaawan­so­wa­na struk­tu­ra chro­ni Nas przed moż­li­wo­ścią uszko­dze­nia nad­rzęd­nych ele­men­tów, urzą­dzeń, maszyn, a nawet ruro­cią­gów. Dzię­ki speł­nia­niu wyma­gań UE i kra­jo­wych mamy moż­li­wość osią­gnię­cia nomi­nal­nych war­to­ści z dużą dokład­no­ścią. Płyn ten ma tak­że dużą roz­pusz­czal­ność z wodą, bądź bez­po­śred­nio sub­stan­cja­mi taki­mi jak: ace­ton czy chloroform.

Informacje ogólne

Glikol propylenowy Factory EKO

Poni­żej przed­sta­wi­li­śmy pod­sta­wo­we infor­ma­cje, któ­re uła­twią Ci posłu­gi­wa­nie się daną sub­stan­cją. Dostęp do stra­te­gicz­nych infor­ma­cji prze­ło­ży się na Two­ją satys­fak­cję i suk­ces.

 • Płyn: goto­wy do uży­cia / koncentrat
 • Stę­że­nie medium chło­dzą­ce­go: od 1 % do 100%
 • Final­na temp. wrze­nia: +188,2 oC
 • Naj­niż­sza temp. kry­sta­li­za­cji (krzep­nię­cia): -67,8 oC
 • Bar­wa sub­stan­cji: zie­lo­na (w przy­pad­ku goto­we­go płynu)
 • Rezer­wa alka­licz­na: ⩾8
 • PH w sta­łej temp. 20 oC (zgod­nie z nor­ma­mi): 7,5 – 9,5
 • Gęstość sub­stan­cji (stę­że­nie o temp. krzep­nię­cia ‑15 oC): 1,009 [g/cm3]
 • Lep­kość kine­tycz­na (stę­że­nie o temp. krzep­nię­cia ‑15 oC): 1,230 [mm2/s]

Tem­pe­ra­tu­ra kry­sta­li­za­cji danych sub­stan­cji nie­za­ma­rza­ją­cych jest osza­ła­mia­ją­ca. Jeste­śmy w sta­nie zapew­nić sta­łą ochro­nę Użyt­kow­ni­ka, dzię­ki moż­li­wo­ści przed­wcze­sne­go dzia­ła­nia, wyko­rzy­stu­jąc do tego detek­cję wycie­ków UV. Kwa­li­fi­ka­cje, w tym licz­ne refe­ren­cje rzu­tu­ją na spo­sób dzia­ła­nia SKiC , co umoż­li­wi Ci osią­gnię­cie zna­ko­mi­tych wyni­ków. Peł­ni­my usłu­gi doradz­twa i wspar­cia w zakre­sie wybo­ru tech­no­lo­gii chło­dze­nia, jak rów­nież medium chło­dzą­ce­go zgod­nie z wszel­ki­mi wytycz­ny­mi. Zapew­nia­my nor­my bez­pie­czeń­stwa, w tym m.in. atest PZH, mówią­cy o zgod­no­ści z nor­ma­mi UE. Sprawdź wię­cej…

Atuty substancji

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO

 1. Eko­lo­gicz­ność. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO to sub­stan­cja bio­de­gra­do­wal­na, łączą­ca ze sobą wyso­ką sku­tecz­ność i odpo­wie­dzial­ność śro­do­wi­sko­wą. Ela­stycz­ność i wszech­stron­ność pozy­tyw­nie wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo Obsłu­gi, jak i bez­po­śred­nio na Użyt­kow­ni­ka. Uni­kal­na for­mu­ła gwa­ran­tu­je dosko­na­łe wyni­ki, w tym wyż­szą spraw­ność ukła­du okre­śla­ną za pomo­cy eta „η”. 
 2. Wyso­ka prze­wod­ność ciepl­na. Inno­wa­cyj­na struk­tu­ra z wyso­ką prze­wod­no­ścią ciepl­ną rów­ną nawet 0,458 [W/mK]. Osta­tecz­nie prze­kła­da się  to na niż­sze zuży­cie ele­men­tów mecha­nicz­nych, jak i bilans ener­ge­tycz­ny (kWh). Nowe moż­li­wo­ści w zakre­sie prze­no­sze­nia cie­pła otwie­ra przed Nami sta­ła wymia­na cie­pła i dokład­ność +/- 0,1 K.
 3. Odpor­ność na sko­ki tem­pe­ra­tu­ro­we. Uni­wer­sal­ny cha­rak­ter sub­stan­cji, a przy tym 5‑letnia gwa­ran­cja prze­kła­da się na jej wyko­rzy­sty­wa­nie w róż­ne­go rodza­ju pro­ce­sach. Dowiedź się wię­cej przy pomo­cy Naszej spe­cja­li­stycz­nej wiedzy!
 4. Sta­ła ochro­na. Środ­ki ochron­ne, w któ­rych skład wcho­dzą m.in inhi­bi­to­ry, chro­nią urządzenia/maszyny przy dowol­nych warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Opcjo­nal­na ochro­na dzia­ła za pomo­cą detek­cji wycie­ków UV (gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO D).
 5. Ate­sty PZHZgod­ne z nor­ma­mi sub­stan­cje mają­ce za cel gwa­ran­cję bez­pie­czeń­stwa. Sta­ła tem­pe­ra­tu­ra krzep­nię­cia z zakre­su od 0 oC do ‑67,8 oC, wspo­ma­ga­ją­ca się nowo­cze­sną for­mą pomia­ro­wą, w tym krzy­wą tem­pe­ra­tu­ro­wą. Zgod­ne z nor­ma­mi ISO pły­ny Fac­to­ry EKO i EKO D są sku­tecz­ne i bez­piecz­ne w obsłu­dze. Gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa i jakości!

Tabela mieszalności płynu

Tabela mieszalności glikolu propylenowego Factory EKO
*Zgod­ne z wytycz­ny­mi dostaw­cy, a tak­że prze­sła­ną doku­men­ta­cją doty­czą­cą pły­nów niezamarzających

Właściwości chemiczne

Właściwości chemiczne glikolu propylenowego Factory EKO

*Zgod­ne z wytycz­ny­mi dostaw­cy, a tak­że prze­sła­ną doku­men­ta­cją doty­czą­cą pły­nów niezamarzających

Dostępne ilości

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO to eko­lo­gicz­ny płyn nie­za­ma­rza­ją­cy, któ­ry pozwa­la na uzy­ska­nie zada­wa­la­ją­cej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, a jed­no­cze­śnie bez­pie­czeń­stwa, przy dowol­nych warun­kach, panu­ją­cych na zewnątrz. Jego uni­ka­to­wa struk­tu­ra dowo­dzi, iż jest to pro­dukt ide­al­ny pod kątem tem­pe­ra­tu­ry zama­rza­nia, wyso­kiej odpor­no­ści ter­micz­nej,  jak i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Otrzy­maj wyce­nę w cią­gu 6 godzin!

Dzię­ki spraw­nej sie­ci dostaw­ców pły­nów nie­za­ma­rza­ją­cych w całym kra­ju, z jaką współ­pra­cu­je­my, mamy dostęp do nawet +24 000 l. w dowol­nej chwi­li. Umoż­li­wia Nam to spraw­ną pra­cę, w związ­ku z czym Nasze pro­duk­ty, jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć w prze­cią­gu 3 dni robo­czych. Rzu­tu­je to na final­ne dzia­ła­nie Nasze­go przed­się­bior­stwa, a co za tym idzie jego reno­mę, będą­cą gwa­ran­cją suk­ce­su. Zaufa­ło Nam ponad tysiąc Klien­tów. Skon­tak­tuj się z Nami teraz!

Glikol propylenowy Factory EKO

Substancje niezamarzające dopasowane do Ciebie

 1. Pro­pa­no­triol Fac­to­ry GLY o temp. krzep­nię­cia nawet ‑67 oC / kup już dziś!
 2. Gli­kol ety­le­no­wy Fac­to­ry (MEG) o temp. krzep­nię­cia nawet ‑67,8 oC / kup już dziś!
 3. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO o temp. krzep­nię­cia nawet ‑67,8 oC / kup już dziś!
 4. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO D (moż­li­wość detek­cji) o temp. krzep­nię­cia nawet ‑67,8 o
 5. Gli­kol mono­ety­le­no­wy Geo­ther­mal do dol­ne­go źró­dła pomp ciepła/ kup już dziś!
 6. Gli­kol mono­pro­py­le­no­wy Geo­ther­mal EKO do dol­ne­go źró­dła pomp cie­pła kup już dziś!
 7. Mrów­czan pota­su Super­co­ol zaopa­trzo­ny w nowo­cze­sną for­mu­łę prze­no­sze­nia cie­pła (niż­sze zuży­cie, aż o 35%)

Skontaktuj się z Nami

Dział mar­ke­tin­gu:
Tel: +48 530 805 705
E‑mail: info@skic.com.pl

Dział ser­wi­so­wy:
Tel: +48 501 179 381
E‑mail: info@skic.com.pl

Sekcja FAQ

 1. Co to jest gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO?
  Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO to sub­stan­cja nie­za­ma­rza­ją­ca, sto­so­wa­na w róż­nych zasto­so­wa­niach prze­my­sło­wych, far­ma­ceu­tycz­nych, jak i domowych.
 2. W jakich ilo­ściach dostęp­ny jest gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO?
  Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO i EKO D są dostęp­ne w ilo­ściach od 5 l., aż do nawet +24 000 l. Pod­czas pro­ce­su zaku­pu zapew­nia­my szyb­ki czas dosta­wy, a tak­że spraw­ną obsługę. 
 3. Czy gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO jest bez­piecz­ny dla środowiska?
  Tak, jest to sub­stan­cja bio­de­gra­do­wal­na, a dodat­ko­wo zgod­na z nor­ma­mi ISO. Ate­sty PZH oddzia­łu­ją na jej wyso­ką kla­sę bezpieczeństwa.
 4. Gdzie mogę kupić Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO?
  Jest to sub­stan­cja ogól­no­do­stęp­na. Jeste­śmy cer­ty­fi­ko­wa­nym dostaw­cą pły­nów nie­za­ma­rza­ją­cychKup już dziś…
 5. Czy mogę uży­wać gli­ko­lu pro­py­le­no­we­go Fac­to­ry EKO w domu?
  Tak, jest odpo­wied­ni zarów­no dla zasto­so­wań prze­my­sło­wych, jak i domo­wych, dzię­ki swo­im bez­piecz­nym i eko­lo­gicz­nym właściwościom.
 6. Jak prze­cho­wy­wać gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO?
  Dany płyn prze­cho­wy­wa­ny powi­nien być w szczel­nie zamknię­tych zbior­ni­kach, zgod­nie z wytycznymi. 
 7. Jakie są róż­ni­ce mię­dzy gli­ko­lem pro­py­le­no­wym Fac­to­ry EKO, a inny­mi glikolami?
  Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO, w opo­zy­cji do innych gli­ko­li, wyróż­nia się eko­lo­gicz­no­ścią, bez­pie­czeń­stwem użyt­ko­wa­nia i elastycznością.
 8. Ile kosz­tu­je gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry EKO?
  Koszt zaku­pu gli­ko­lu pro­py­le­no­we­go Fac­to­ry EKO róż­ni się w zależ­no­ści od ilo­ści i dostaw­cy. Kup dzisiaj…
 9. Jakie są instruk­cje obsłu­gi i bez­pie­czeń­stwa dla Gli­ko­lu pro­py­le­no­we­go Fac­to­ry EKO?
  Instruk­cje obsłu­gi i bez­pie­czeń­stwa dostęp­ne są w doku­men­ta­cji pro­duk­tu i powin­ny być ści­śle przestrzegane.
 10. Gdzie mogę zna­leźć wię­cej infor­ma­cji na temat gli­ko­lu pro­py­le­no­we­go Fac­to­ry EKO?
  Wię­cej infor­ma­cji na ten temat moż­na zna­leźć na stro­nie SKiC, jak rów­nież w doku­men­ta­cji pro­duk­tu dostęp­nej na życze­nie. Sprawdź…

Otrzymaj natychmiastową wycenę