Glikol propylenowy Factory GLY

Related Post

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY — uni­wer­sal­ne roz­wią­za­nie dla Two­je­go systemu

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY to pro­dukt, któ­ry zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność wśród pro­fe­sjo­na­li­stów w bran­ży chłod­ni­czej i kli­ma­ty­za­cyj­nej. Dla­cze­go? Oto kil­ka powodów.

Czym jest Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY?

Fac­to­ry GLY to uni­wer­sal­ny płyn do trans­fe­ru cie­pła, któ­re­go głów­nym skład­ni­kiem jest eko­lo­gicz­ny pro­pa­no­triol. Jest to eko­no­micz­ny zamien­nik pły­nów na bazie gli­ko­lu mono­pro­py­le­no­we­go. Pro­dukt ten świet­nie spraw­dzi się w insta­la­cjach hydrau­licz­nych, gdzie wyma­ga­ne jest bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia. Chro­ni przed zama­rza­niem, koro­zją i powsta­wa­niem osa­dów. Jest dedy­ko­wa­ny do sys­te­mów o wyż­szej tem­pe­ra­tu­rze pracy.

Zale­ty Gli­ko­lu pro­py­le­no­we­go Fac­to­ry GLY