Grundfoss NB32-125/142

5/5 — (3 votes) 

Zosta­ły nam dostar­czo­ne czte­ry pom­py Grundfoss‑a mię­dzy inny­mi pom­pa Grund­foss NB32-125/142

Nie trze­ba przy­po­mi­nać że pom­py tego pro­du­cen­ta cha­rak­te­ry­zu­ją się dużą wytrzy­ma­ło­ścią i zapew­nia­ją dłu­go­let­nią pra­cę. Bar­dzo lubi­my te pom­py są wyko­na­ne pro­sto bez zbęd­nych uroz­ma­iceń a mate­riał jest bar­dzo solidny.

Przegląd zerowy pompy Grundfoss NB32-125/142

Oby­dwie pom­py zosta­ły zde­mon­to­wa­ne ze sta­rej insta­la­cji a użyt­kow­nik posta­no­wił je wyre­mon­to­wać przed sprzedażą

Uszczel­nia­cze w obu pom­pach ciek­ną i nale­ży je wymie­nić na nowe

Łoży­ska wypra­co­wa­ne bar­dzo hała­su­ją ale nie uszko­dzi­ły się na tyle by doszło do zatrzy­ma­nia silnika.

Uzwo­je­nia sil­ni­ka w sta­nie bar­dzo dobrymGrundfoss NB32-125/142

Regeneracja pomp wody Grundfoss NB32-125/142

Po wyko­na­niu prze­glą­du zero­we­go eks­per­ty­zy pomp i po otrzy­ma­niu akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy przy­stą­pi­li­śmy do prac serwisowych.

Z zasto­so­wa­niem pia­skar­ki oczy­ści­li­śmy miej­sca koro­zji i zma­to­wa­li­śmy cały kor­pu­sy pomp.

Myj­ką ultra­dź­wię­ko­wą umy­li­śmy pom­py i odtłu­ści­li­śmy ich powierzch­nie pod malowanie.

Poma­lo­wa­li­śmy pom­py far­bą chlo­ro­kau­czu­ko­wą odpor­ną na koro­zje i naszym zda­niem naj­lep­szą zaraz po far­bie proszkowej

Wymie­ni­li­śmy łoży­ska i jed­no zabez­pie­cze­nie zegera.

Wymie­ni­li­śmy uszczel­nie­nia na nowe

Uruchomienie i kontrola pomp Grundfoss NB32-125/142

Po zakoń­cze­niu prac pod­łą­czy­li­śmy pom­pę do sztucz­nie wyko­na­ne­go ukła­du wody celem kon­tro­li szczel­no­ści, wydaj­no­ści i pobo­ru prą­du. Pom­py pra­cu­ją popraw­nie pobór prą­du w nor­mie, szczel­ne i wydajne.

Po uru­cho­mie­niu pomp na obiek­cie opu­bli­ku­je­my krót­ki film jak pra­cu­ją w nowym układzie.

Naprawa pomp wody Mateusz Aptacy

dzię­ki usłu­dze drzwi w drzwi napra­wia­my i rege­ne­ru­je­my prze­my­sło­we pom­py wody z tere­nu całej Pol­ski. Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z usług nasze­go serwisu.