Oil Cooler HABOR HBO

5/5 — (2 votes) 

Naprawa Serwis Oil Cooler firmy HABOR

Nasz ser­wis od 2004 napra­wia i ser­wi­su­je chło­dziar­ki ole­ju powszech­nie nazy­wa­ne Chil­ler Oil w tym napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszyst­kie typy Chil­ler fir­my HABOR.

Te sym­pa­tycz­ne i wydaj­ne schła­dza­cze ole­ju pod potrze­by obra­bia­rek i maszyn CNC, wszel­kich obra­bia­rek meta­li, chło­dzia­rek fre­za­rek i toka­rek itd…, dosko­na­le spraw­dza się na naszym ryn­ku. Jej zale­tą jest solid­ność wyko­na­nia a tak­że dość dobrze dobra­ny agre­gat chłod­ni­czy z odro­bi­ną prze­wy­mia­ro­wa­nym skraplaczem.Serwis Oil Cooler HABOR HBO

Chil­ler te jed­nak tra­fia­ją do nas z nastę­pu­ją­cy­mi uszkodzeniami:

  • Uszko­dze­nie pomp ole­ju lub inne­go medium, któ­re ma schłodzić
  • Roz­sz­czel­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go na wsku­tek pęk­nięć czy też uszko­dzeń mecha­nicz­nych skraplacza
  • Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki sterującej
  • Uszko­dze­nie sprę­żar­ki spo­wo­do­wa­ne zatka­niem wymien­ni­ka płytowego

Nie jednokrotnie trafiają do naszego Serwisu Chillery uszkodzone a nawet zniszczone przez inny nie wykwalifikowany serwis.

Nale­ży pamię­tać że Chil­le­ry potra­fi napra­wić nie­wiel­ka ilość ser­wi­sów a Chil­ler oil tyl­ko garst­ka ludzi w POLSCE. Spe­cy­fi­ka urzą­dzeń zupeł­nie odbie­ga od stan­dar­do­we­go chłod­nic­twa tu pom­pa próż­nio­wa, gaz i waga nie pomo­gą nale­ży dokład­nie dobrać ciśnie­nia by zacho­wać odpo­wied­nią ental­pię a co za tym idzie wydaj­ność urządzenia.

Ale prze­je­my do przy­kła­du Nasz przy­kła­do­wy OIL COOLER HBO-750PTSB2 tra­fił do ser­wi­su z uszko­dzo­nym sys­te­mem chło­du a dokład­nie zatka­ny i roz­sa­dzo­ny wymien­nik pły­to­wy. Tu też popis dał inny serwisJ

            W począt­ko­wej awa­rii urzą­dze­nie nie pozwa­la­ło się załą­czyć ze wzglę­du na mały prze­pływ medium przez parow­nik. Oczy­wi­ście ser­wis zwarł flow switch i dodał gazu po nie­speł­na godzi­nie pra­cy doszło do roz­sa­dze­nia wymien­ni­ka i cały olej poszedł pod urządzenie.

            Dia­gno­za przed napra­wą w Naszym serwisie

  1. Zezwor­ko­wa­ny flow switch – czyn­ność zabroniona
  2. Zatka­ny filtr siat­ko­wy w układzie
  3. Na wsku­tek błę­du poprzed­nie­go ser­wi­su doszło do roz­sa­dze­nia wymien­ni­ka ciepła

Po wymia­nie wymien­ni­ka umy­ciu fil­tra i pom­py obie­go­wej nasz Chil­ler pra­cu­je popraw­nie szyb­ko uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę oraz nie ma nad­mier­ne­go zuży­cia ener­gii elektrycznej.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z usług Nasze­go ser­wi­su w zakresie

Naprawa i serwis Chiller Oil

Budowa i modernizacja systemów chłodzenia maszyn i urządzeń

Modernizacja i łączenie Chiller – rozbudowa systemów chłodniczych

 

OIL COOLER HBO SKiC Robert Aptacy

Chil­ler Habor, obra­biar­ka meta­li, chło­dze­nie obra­bia­rek meta­li, chło­dziar­ka fre­zar­ki, chło­dziar­ka cen­tra obrob­cze, chło­dziar­ka piły, chło­dziar­ka tokar­ki, chło­dziar­ka obra­bia­rek skra­wa­niem, chło­dziar­ka do prze­twór­stwa two­rzyw, Chło­dziar­ka Habor, Ser­wis Habor, Ser­wis Chil­ler Oil, OIL COOLER HBO, Ser­wis OIL COOLER HBO