HYDRAULIKA SIŁOWA

Zostaw Opi­nię!

HYDRAULIKA SIŁOWA – Robert Aptacy

W dzi­siej­szym arty­ku­le bli­żej przyj­rzy­my się zagad­nie­niu hydrau­li­ki siło­wej. Aby zro­zu­mieć zasa­dę dzia­ła­nia ukła­dów hydrau­licz­nych, nale­ży przede wszyst­kim zacząć od pod­sta­wo­wych pojęć i zasad zwią­za­nych z tą tematyką.

Co to jest w ogó­le hydraulika?

Hydrau­li­ka to nic inne­go jak dział tech­ni­ki, któ­ry zaj­mu­je się  meto­da­mi prze­no­sze­nia sił oraz momen­tów sił, na okre­ślo­ne ele­men­ty maszyn, z wyko­rzy­sta­niem cie­czy pod okre­ślo­nym ciśnieniem.

Aby lepiej zro­zu­mieć zasa­dę dzia­ła­nia ukła­dów pneu­ma­tycz­nych, nale­ży jesz­cze wyja­śnić co to jest:

 • napęd –  to ele­ment gene­ru­ją­cy ener­gię (np. sil­nik) oraz prze­ka­zu­ją­cy ją do urzą­dze­nia odbior­cze­go. Prze­nie­sie­nie ener­gii nastę­pu­je przy pomo­cy sprę­żo­nej cieczy,
 • napęd hydro­sta­tycz­ny – wyko­rzy­stu­je ener­gię ciśnie­nia cieczy,
 • napęd hydro­ki­ne­tycz­ny – wyko­rzy­stu­je ener­gie kinetyczną,
 • kawi­ta­cja – zja­wi­sko fizycz­ne pole­ga­ją­ce na powsta­wa­nia nie­cią­gło­ści w pły­ną­cej cie­czy, na sku­tek miej­sco­we­go spad­ku ciśnienia.

Główne cechy, które wyróżniają układy hydrauliczne to:

 • tem­pe­ra­tu­ra cie­czy — wpły­wa na jej lepkość,
 • dosyć małe gaba­ry­ty urzą­dzeń reali­zu­ją­cych duże siły,
 • nie­szczel­no­ści oraz wycie­ki ole­ju pro­wa­dzą do znacz­nych spad­ków mocy,
 • zasto­so­wa­nie zawo­rów ogra­ni­cza­ją­cych ciśnie­nie zapo­bie­ga przeciążeniom,
 • stra­ty pod­czas prze­pły­wu cie­czy zamie­nia­ją się w ener­gię cieplną,
 • skłon­ność do hała­su i drgań.

W skład układów hydraulicznych najczęściej wchodzą:

 • gene­ra­tor energii,
 • ele­ment wytwa­rza­ją­cy ciśnienie,
 • regu­la­to­ry, sterowniki,
 • odbior­ni­ki (siłow­ni­ki, sil­ni­ki hydrauliczne)

Wyróżniamy trzy rodzaje obiegów cieczy:

 1. Obieg otwar­ty.
 2. Obieg zamknię­ty.
 3. Obieg mie­sza­ny.

Z uwagi na rozwiązania dotyczące budowy pompy, możemy wyróżnić ich pięć rodzajów i są to:

 • pom­py zębate,
 • pom­py łopatkowe,
 • pom­py wielotłoczkowe,
 • pom­py śrubowe,
 • pom­py gerotorowe.

Poszcze­gól­ne z roz­wią­zań mają swo­je zale­ty oraz wady, dla­te­go waż­ne jest odpo­wied­nie dobra­nie pom­py hydrau­licz­nej, tak aby opty­mal­nie speł­nia­ła swo­je funkcje.

Bar­dzo waż­ną kwe­stią wpły­wa­ją­ca na bez­a­wa­ryj­ne funk­cjo­no­wa­nie ele­men­tów hydrau­licz­nych jest odpo­wied­nie zacho­wa­nie czy­sto­ści cie­czy robo­czej. Głów­ny­mi przy­czy­na­mi awa­rii i nie­spraw­ne­go dzia­ła­nia ukła­du jest:

 • powie­trze,
 • woda,
 • czą­stecz­ki stałe.

Wystąpienie w/w zanieczyszczeń  w układzie najczęściej prowadzi do:

 • wystą­pie­nia korozji,
 • zmniej­sze­nia smarowania,
 • powsta­wa­nia dodat­ko­wych zanie­czysz­czeń wsku­tek dzia­ła­nia ścier­ne­go czą­stek stałych,
 • wycie­ków,
 • spad­ku wydaj­no­ści pomp,
 • zmia­ny cha­rak­te­ry­sty­ki prze­pły­wu cieczy,
 • sta­rze­nia się czyn­ni­ka roboczego.
Podsumowanie

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że sto­so­wa­ne roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie hydrau­li­ki opar­te o pra­wa fizy­ki pozwa­la­ją na czer­pa­nie wie­lu korzy­ści ze wspo­mnia­nej tech­no­lo­gii. Mała awa­ryj­ność, moż­li­wość pra­cy w wyma­ga­ją­cych warun­kach,  bez koniecz­no­ści wyko­rzy­sta­nie ener­gii elek­trycz­nej powo­du­je, że są one pod­sta­wo­wy­mi urzą­dze­nia­mi, znaj­du­ją­cy­mi swo­je zasto­so­wa­nie w takich gałę­ziach jak, prze­mysł cięż­ki, trans­port, lot­nic­two, moto­ry­za­cja, bran­ża budowlana.