Serwis Hyfra

5/5 — (5 votes) 

SKiC Robert Apta­cy auto­ry­zo­wa­ny ser­wis chłod­nic­twa już od 2004 roku napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we agre­ga­ty skra­pla­ją­ce, chil­le­ry wszyst­kich pro­du­cen­tów. Ofe­ru­je­my ser­wis pogwa­ran­cyj­ny Hyfra POLSKA, Tra­ne, Car­rier, York, Cli­ma­ven­tea, MTA, Tech­no­trans, itd…

Urzą­dze­nia Hyfry to Naszym zda­niem jed­ne z naj­lep­szych chłod­nic cie­czy pro­ce­so­wych spo­ty­ka­my je bar­dzo czę­sto przy maszy­nach CNC, chil­le­ry hyfry wychła­dza­ją cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne, sta­bi­li­zu­ją ter­micz­nie prze­róż­ne pro­ce­sy che­micz­ne. Ich kon­struk­cja zapew­nia swo­bod­ny dostęp dla ser­wi­su, zosta­ły wypo­sa­żo­ne w bar­dzo dobre pod­ze­spo­ły łatwo dostęp­ne na rynku. Hyfra polska SKiC Robert Aptacy

Niestety nie jesteśmy nauczeni dbania o urządzenia, firmy regularnie nie wykonują serwisu. Skutkiem zaniedbań jest między innymi:

 1. Zale­ga­nie bru­du w wymien­ni­kach cie­pła co skut­ku­je prze­grza­niem sprę­ża­rek, utra­tą wydaj­no­ści urzą­dze­nia, pęk­nięć insta­la­cji fre­ono­wej, spa­le­niem wen­ty­la­to­rów itd…
 2. Brud­na insta­la­cja bądź sys­tem wody lodo­wej. Jeśli medium czy­li woda lodo­wa jest brud­na, zaka­mie­nio­na wte­dy mamy pro­blem z odbio­rem cie­pła, docho­dzi bar­dzo czę­sto do zatka­nia insta­la­cji co skut­ku­je uszko­dze­niem sprę­żar­ki czy pom­py obiegowej. 
 3. Zła lub nie­wła­ści­wie wyko­na­na insta­la­cja wody lodo­wej skut­ku­je utra­tą wydaj­no­ści chłod­ni­czej / nasze urzą­dze­nie pra­cu­je bar­dzo dłu­go a efek­tu brak/. Czę­sto docho­dzi do roz­sz­czel­nień wte­dy nale­ży się liczyć z wyla­niem medium chło­dze­nia — w przy­pad­ku gli­ko­lu to jest problem. 
 4. Prąd zasi­la­nia i insta­la­cja ste­ro­wa­nia nie spo­tka­li­śmy fir­my w Pol­sce któ­ra sama przy­szła by i popro­si­ła o kon­tro­lę szaf ste­row­ni­czych.  Sty­ki na prze­kaź­ni­kach, stycz­ni­kach mają okre­ślo­ną ilość za dzia­łań — ilość ta może się dra­stycz­nie zmniej­szyć gdy urzą­dze­nie pra­cu­je ze zwięk­szo­nym pobo­rem prą­du np. w przy­pad­ku sprę­ża­rek, brud­nych fil­trów wen­ty­la­to­ra, nie­droż­ne­go fil­tra na wodzie lodowej.

Najczęściej wykonywane naprawy w agregatach wody lodowej HYFRA

 1. Hyfra to napraw­dę dobry pro­dukt, bar­dzo czę­sto wystar­czy wyko­nać solid­ny ser­wis i wszyst­ko pra­cu­je poprawnie.
 2. Uszko­dze­nia pod­ze­spo­łów eks­plo­ata­cyj­nych takich jak wen­ty­la­to­ry, pom­py, son­dy pomia­ro­we, ele­men­ty kontrolne.
 3. Dość rzad­ko lecz jed­nak docho­dzi do awa­rii sprę­żar­ki — pro­du­cent je zabez­pie­czył na kil­ka spo­so­bów /utrata zasi­la­ni, fazy, zły kie­ru­nek, nie­wy­star­cza­ją­ca ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go itd…
 4. Roz­sa­dze­nie lub roz­sz­czel­nie­nie wymien­ni­ka cie­pła parow­ni­ka. Spo­wo­do­wa­ne sta­ro­ścią bądź bru­dem zale­ga­ją­cym pomię­dzy płytami. 

Serwis pogwarancyjny Hyfra POLSKA

Prze­gląd zero­wy okre­so­wy eks­per­ty­za agre­ga­tów skra­pla­ją­cych i wytwor­nic wody lodo­wej. W skład usłu­gi wchodzi:

 • Wizu­al­na kon­tro­la sta­nu fak­tycz­ne­go urzą­dze­nia, dokrę­ca­my luź­ne ele­men­ty, wspor­ni­ki, przy­twier­dza­my luź­ne przewody
 • Kon­tro­la szczel­no­ści urzą­dze­nia po stro­nie wody lodo­wej. Wraz z kon­tro­lą prze­pły­wu medium.
 • Pomia­ry elek­trycz­ne prą­dów, sprę­ża­rek, pom­py, wentylatorów
 • Kon­tro­la i pomiar ciśnień czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, na pod­sta­wie wzier­ni­ka stwier­dze­nie czy układ jest suchy czy mokry.
 • Kon­tro­la insta­la­cji ste­ro­wa­nia i zabez­pie­cze­nia urządzenia.
 • Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu “książ­ka ser­wi­so­wa” w któ­rej infor­mu­je­my użyt­kow­ni­ka o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia, zamiesz­cza­my w nim wszel­kie pomia­ry. Infor­mu­je­my o zagro­że­niach, awa­riach i przy­czy­nie ich powsta­nia. Wraz z pro­to­ko­łem zle­ce­nio­daw­ca infor­mo­wa­ny jest o ewen­tu­al­nym dodat­ko­wym kosz­cie naprawy

Koszt przeglądu zerowego ekspertyzy chiller HYFRA to jedyne 1 500,00 zł netto

Serwis agregatów skraplających i wytwornic wody lodowej. W skład usługi wchodzi:

 • Wyko­na­nie wszel­kich czyn­no­ści prze­glą­du zero­we­go / patrz powyżej 🙂 
 • Mycie urzą­dze­nia w cało­ści, skra­placz, wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza, komo­ry otwar­te­go zbior­ni­ka wody lodo­wej, itd…
 • Kon­tro­la zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści czyn­ni­ka chłodniczego.
 • W przy­pad­ku bara­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, odzy­sku­je­my całość z ukła­du waży­my go i okre­śla­my bra­ki w kg.
 • Peł­na kon­tro­la ele­men­tów kon­tro­l­no pomia­ro­wych wraz z kon­tro­lą ich zadziałania.
 • Kon­tro­la ele­men­tów pomia­ro­wych i przy­rów­na­nie ich do pomia­rów rze­czy­wi­stych. Kali­bra­cja o ile zaj­dzie taka konieczność.
 • Spo­rzą­dze­nie lub uak­tu­al­nie­nie pro­to­ko­łu “książ­ka ser­wi­so­wa” w któ­rej infor­mu­je­my użyt­kow­ni­ka o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia, zamiesz­cza­my w nim wszel­kie pomia­ry. Infor­mu­je­my o zagro­że­niach, awa­riach i przy­czy­nie ich powsta­nia. Wraz z pro­to­ko­łem zle­ce­nio­daw­ca infor­mo­wa­ny jest o ewen­tu­al­nym dodat­ko­wym kosz­cie naprawy

Koszt serwisu chiller HYFRA to jedyne 2 500,00 zł netto

Hyfra polska — Serwis pogwarancyjny agregatów chłodniczych