Instalacja wody lodowej | woda lodowa

Insta­la­cja wody lodo­wej — woda lodo­wa | SKiC Robert Aptacy

Choć do chło­dze­nia pomiesz­czeń, maszyn prze­my­sło­wych, bądź róż­ne­go rodza­ju pro­ce­sów prze­my­sło­wych wciąż uży­wa się sys­te­mów fre­ono­wych to ich miej­sce coraz czę­ściej zaj­mu­ją nowo­cze­sne insta­la­cje wody lodo­wej. Powo­dów, dla któ­rych tech­no­lo­gia wody lodo­wej cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią, jest wie­le, naj­waż­niej­sze z nich to: 

 1. Niskie kosz­ty. Zmniej­szo­ne kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne, a tak­że inwestycyjne. 
 2. Wyso­ka spraw­ność. Agre­ga­ty wody lodo­wej cie­szą się znacz­nie lep­szą spraw­no­ścią niż tra­dy­cyj­ne urzą­dze­nia chłod­ni­cze opar­te o freon. 
 3. Wydaj­ność i bez­a­wa­ryj­ność. Sys­te­my chło­dze­nia od Fir­my SKiC Robert Apta­cy cechu­ją się wydaj­ną i bez­a­wa­ryj­ną pra­cą. Zapew­nia­my Naszym Klien­tom odpo­wied­ni para­metr, ciśnie­nie, jak rów­nież prze­pływ w insta­la­cji wody lodowej.

Instalacja wody lodowej- rodzaj medium chłodzącego

W insta­la­cji wody lodo­wej może­my spo­tkać się z róż­ne­go rodza­ju medium chłodzącym:

 1. Zwy­kła woda pobra­na z sie­ci, jezio­ra, a nawet z rze­ki. Roz­wią­za­nie złe ponie­waż ta woda jest bar­dzo zaka­mie­nio­na, nie­sie ze sobą duże zło­ża bru­du i rdzy co przy­czy­nia się do bar­dzo szyb­kie­go znisz­cze­nia samej insta­la­cji, wymien­ni­ków cie­pła , elek­tro­za­wo­rów itd.… Zaka­mie­nio­na insta­la­cja wody lodo­wej, jak rów­nież parow­nik urzą­dze­nia może przy­czy­nić się do wie­lu awa­rii, któ­re zazwy­czaj są kosztowne.
 2. Woda po odwró­co­nej osmo­zie czę­sto spo­ty­ka­na w sys­te­mach do chło­dze­nia maszyn CNC w szcze­gól­no­ści lase­ry tam gdzie woda ma wychło­dzić lustra itd…
 3. Mie­sza­ni­na wody z kon­cen­tra­tem gli­ko­lu — ma co praw­da gor­szą prze­ni­kal­ność ciepl­ną ale dzię­ki dużej ilo­ści uszla­chet­nia­czy zapo­bie­ga powsta­wa­niu koro­zji i co naj­waż­niej­sze chro­ni układ przed zama­rza­niem. Nale­ży jed­nak pamię­tać by regu­lar­nie kon­tro­lo­wać tem­pe­ra­tu­rę zama­rza­nia któ­re pozwo­li Nam na okre­śle­nie pro­por­cji. Zbyt mała pro­por­cja w okre­sie zimo­wym może przy­czy­nić się do zamro­że­nia i uszko­dze­nia insta­la­cji, jak rów­nież parow­ni­ka chil­le­ra. Zbyt duża pro­por­cja tak­że nega­tyw­nie wpły­wa na pra­cę sys­te­mu chło­dze­nia opar­te­go o wodę lodo­wą.
 4. Inne mie­sza­ni­ny solan­ka sto­so­wa­na w pom­pach cie­pła, itd…

Woda Lodowa grzanie czy chłodzenie

Bar­dzo dużo maszyn czy kli­ma­ty­za­cji wyma­ga tyl­ko schło­dzo­nej wody do odpo­wied­nie­go para­me­tru, jed­nak sys­te­my chło­dze­nia wodą lodo­wą bywa­ją bar­dziej zło­żo­ne. Ści­śle okre­ślo­ny para­metr musi być utrzy­ma­ny prak­tycz­nie cią­gle, a histe­re­za to cza­sem tyl­ko 1°C. Potrze­bu­je­my medium o okre­ślo­nym para­me­trze więc cza­sa­mi musi­my je chło­dzić by za chwi­lę je pod­grzać / bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­my się z tym przy maszy­nach CNC, obra­biar­kach gdzie sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie olej itd.…

Instalacja wody lodowej- odpowiedni dobór rodzaju rur

Wróć­my do tema­tu prze­wod­nie­go tego arty­ku­łu, a mia­no­wi­cie Insta­la­cja wody lodo­wej- awa­ria. Dzia­ła­my w bran­ży już pra­wie dwie deka­dy spo­tka­li­śmy się z róż­ny­mi insta­la­cja­mi, a co za tym idzie zoba­czy­li­śmy prze­róż­ne rurowanie.

 1. Rury zgrze­wa­ne lub z gwin­tem z polipropylenu
 2. Rury sta­lo­we łączo­ne na gwint
 3. Rury z pla­sti­ku PVC‑u
 4. Rury ze sta­li kwasoodpornej
 5. Cza­sa­mi spo­ty­ka­my tyl­ko węże

Żad­ne z tych roz­wią­zań nie jest złe, pamię­taj­my jed­nak by dobrać odpo­wied­nie śred­ni­ce, uni­kać prze­wę­żeń, nad­mier­nej ilo­ści kolan pod kątem 90o,  sta­raj­my się dobie­rać sys­tem tak by pły­ną­ce w nim medium go nie znisz­czy­ło — rdza, nad­mier­na tem­pe­ra­tu­ra, a nawet nad­mier­ne wychło­dze­nie. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy peł­ni pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi pro­jek­tu, budo­wy i moder­ni­za­cji sys­te­mów, a tak­że insta­la­cji wody lodo­wej zapew­nia­jąc przy tym odpo­wied­ni para­metr medium chło­dzą­ce­go. Ciesz się bez­a­wa­ryj­ną i wydaj­ną pra­cą Swo­ich sys­te­mów dzię­ki SKiC Robert Aptacy.

Nasze sys­te­my budu­je­my zazwy­czaj na rurach z PVC‑u kle­jo­nych któ­re mają wie­le zalet. Jed­nak sys­te­my, jak rów­nież insta­la­cje wody lodo­wej tam gdzie para­metr — tem­pe­ra­tu­ra w insta­la­cji nie osią­gnie powy­żej 40oC. Powy­żej tej tem­pe­ra­tu­ry rury sta­ją się bar­dzo pla­stycz­ne i może dojść do powsta­nia tak zwa­nej firan­ki. Powo­du­je to m.in. gro­ma­dze­nia się wody w ”powsta­łych kory­tach”. W przy­pad­ku gdy w insta­la­cji znaj­du­je się zwy­kła woda może to przy­czy­nić do jej zamar­z­nię­cia i uszko­dze­nia insta­la­cji, bądź urzą­dze­nia itd…

Instalacja wody lodowej
Insta­la­cja wody lodo­wej- powsta­nie firanki


Wszę­dzie tam gdzie para­metr ter­micz­ny wody lodo­wej prze­wyż­szyć może 40oC sto­su­je­my rury ze sta­li węglo­wej, krze­mo­wej zaci­ska­ne jed­nak bywa że spa­wa­my insta­la­cje na rurach kwasoodpornych.

Zalety instalacji wody lodowej

Skąd bie­rze się prze­wa­ga insta­la­cji wody lodo­wej nad tra­dy­cyj­ny­mi sys­te­ma­mi fre­ono­wy­mi? Zasto­so­wa­nie roz­two­ru wody i gli­ko­lu jako czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go dosko­na­le nada­je się do chło­dze­nia dużych obiek­tów prze­my­sło­wych z uwa­gi na fakt, że insta­la­cja gli­ko­lo­wa jest:

 • Tań­sza w utrzy­ma­niu – sys­te­my wody lodo­wej z uwa­gi na swo­ją kon­struk­cję nie gene­ru­ją wyso­kich kosz­tów eksploatacji,
 • Bez­a­wa­ryj­na – regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie mini­ma­li­zu­je ryzy­ko wystą­pie­nia usterek,
 • Łatwa w obsłu­dze – napeł­nia­nie insta­la­cji wody lodo­wej przez wykwa­li­fi­ko­wa­ną eki­pę prze­bie­ga szyb­ko i sprawnie,
 • Nie­za­wod­na i wydaj­na – insta­la­cja wody lodo­wej może być wyko­rzy­sty­wa­na do chło­dze­nia wiel­ko­po­wierzch­nio­wych obiek­tów prze­my­sło­wych, zapew­nia­jąc opty­mal­ne para­me­try chłodzenia,
 • Kon­fi­gu­ro­wal­na – ist­nie­je moż­li­wość zapew­nie­nia indy­wi­du­al­nej mocy i tem­pe­ra­tu­ry chłodzenia,
 • Eko­lo­gicz­na – insta­la­cje gli­ko­lo­we są w stu pro­cen­tach wol­ne od fre­onu, dzię­ki cze­mu są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska naturalnego.

SKiC Robert Apta­cy zaj­mu­je się kom­plek­so­wym pro­jek­tem, budo­wą i moder­ni­za­cja sys­te­mów, a tak­że insta­la­cji wody lodo­wej. Sys­te­my wody od Naszej Fir­my cechu­ją się inno­wa­cyj­ną i naj­wyż­szej jako­ści budo­wą. Peł­ni­my rów­nież pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go i po-gwa­ran­cyj­ne­go, jak rów­nież napra­wy agre­ga­tów wody lodo­wej.  Poma­ga­my dobrać wła­ści­wy agre­gat wody lodo­wej, zapew­nia­jąc oso­bom zain­te­re­so­wa­nym naszy­mi usłu­ga­mi bez­płat­ną kon­sul­ta­cje oraz wyce­nę. Nasze usłu­gi wyko­nu­je­my na ter­nie całej Polski.

Instalacja wody lodowej — woda lodowa | SKiC Robert Aptacy