Instalacje wody lodowej | Woda lodowa

5/5 — (6 votes) 

Insta­la­cja wody lodo­wej — woda lodo­wa | SKiC Robert Apta­cy pro­jek­tu­je­my, budu­je­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie insta­la­cje i sys­te­my wody lodo­wej. Oprócz budo­wy kom­plet­nych sys­te­mów i insta­la­cji chło­dze­nia, dostar­cza­my wcze­śniej wy ser­wi­so­wa­ne i przy­go­to­wa­ne do natych­mia­sto­wej pra­cy agre­ga­ty wody lodo­wej “chil­le­ry”, dry coole­ry a tak­że pom­py wody a nawet prze­pom­pow­nie wody lodo­wej.

Nasz serwis do tej pory wybudował kilkadziesiąt instalacji wody lodowej do chłodzenia:

 1. Maszyn i urzą­dzeń w tym rów­nież maszyn CNC
 2. Chło­dzi­my for­my wtry­sko­we a tak­że wytła­czar­ki do pro­duk­cji granulatu
 3. Chło­dzi­my i sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie wszel­kie pro­ce­sy che­micz­ne i prze­my­sło­we w ska­li mikro i makro.
 4. Nasze insta­la­cje oprócz chło­dze­nia potra­fią rów­nież sta­bi­li­zo­wać ter­micz­nie maszy­ny / pro­dukt / pro­ces. Tzn oprócz chło­dze­nia posia­da­ją funk­cję grzania
 5. Chło­dzi­my olej maszyn / prze­kład­nie, pom­py, reduk­to­ry itd… 
 6. Budu­je­my sys­te­my od gazów
 7. Budu­je­my sys­te­my chło­dze­nia hal i obiek­tów przemysłowychInstalacje wody lodowej

Instalacja wody lodowej — w skrócie 

Choć do chło­dze­nia pomiesz­czeń, maszyn prze­my­sło­wych, bądź róż­ne­go rodza­ju pro­ce­sów prze­my­sło­wych wciąż uży­wa się sys­te­mów fre­ono­wych to ich miej­sce coraz czę­ściej zaj­mu­ją nowo­cze­sne insta­la­cje wody lodo­wej. Powo­dów, dla któ­rych tech­no­lo­gia wody lodo­wej cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią, jest wie­le, naj­waż­niej­sze z nich to: 

 1. Niskie kosz­ty. Zmniej­szo­ne kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne, a tak­że inwestycyjne. 
 2. Wyso­ka spraw­ność. Agre­ga­ty wody lodo­wej cie­szą się znacz­nie lep­szą spraw­no­ścią niż tra­dy­cyj­ne urzą­dze­nia chłod­ni­cze opar­te o freon. 
 3. Wydaj­ność i bez­a­wa­ryj­ność. Sys­te­my chło­dze­nia od Fir­my SKiC Robert Apta­cy cechu­ją się wydaj­ną i bez­a­wa­ryj­ną pra­cą. Zapew­nia­my Naszym Klien­tom odpo­wied­ni para­metr, ciśnie­nie, jak rów­nież prze­pływ w insta­la­cji wody lodowej.

Instalacja wody lodowej- rodzaj medium chłodzącego

W insta­la­cji wody lodo­wej może­my spo­tkać się z róż­ne­go rodza­ju medium chłodzącym:

 1. Zwy­kła woda pobra­na z sie­ci, jezio­ra, a nawet z rze­ki. Roz­wią­za­nie złe ponie­waż ta woda jest bar­dzo zaka­mie­nio­na, nie­sie ze sobą duże zło­ża bru­du i rdzy co przy­czy­nia się do bar­dzo szyb­kie­go znisz­cze­nia samej insta­la­cji, wymien­ni­ków cie­pła , elek­tro­za­wo­rów itd.… Zaka­mie­nio­na insta­la­cja wody lodo­wej, jak rów­nież parow­nik urzą­dze­nia może przy­czy­nić się do wie­lu awa­rii, któ­re zazwy­czaj są kosztowne.
 2. Woda po odwró­co­nej osmo­zie czę­sto spo­ty­ka­na w sys­te­mach do chło­dze­nia maszyn CNC w szcze­gól­no­ści lase­ry tam gdzie woda ma wychło­dzić lustra itd…
 3. Mie­sza­ni­na wody z kon­cen­tra­tem gli­ko­lu — ma co praw­da gor­szą prze­ni­kal­ność ciepl­ną ale dzię­ki dużej ilo­ści uszla­chet­nia­czy zapo­bie­ga powsta­wa­niu koro­zji i co naj­waż­niej­sze chro­ni układ przed zama­rza­niem. Nale­ży jed­nak pamię­tać by regu­lar­nie kon­tro­lo­wać tem­pe­ra­tu­rę zama­rza­nia któ­re pozwo­li Nam na okre­śle­nie pro­por­cji. Zbyt mała pro­por­cja w okre­sie zimo­wym może przy­czy­nić się do zamro­że­nia i uszko­dze­nia insta­la­cji, jak rów­nież parow­ni­ka chil­le­ra. Zbyt duża pro­por­cja tak­że nega­tyw­nie wpły­wa na pra­cę sys­te­mu chło­dze­nia opar­te­go o wodę lodo­wą.
 4. Inne mie­sza­ni­ny solan­ka sto­so­wa­na w pom­pach cie­pła, itd…

Woda Lodowa grzanie czy chłodzenie

Bar­dzo dużo maszyn czy kli­ma­ty­za­cji wyma­ga tyl­ko schło­dzo­nej wody do odpo­wied­nie­go para­me­tru, jed­nak sys­te­my chło­dze­nia wodą lodo­wą bywa­ją bar­dziej zło­żo­ne. Ści­śle okre­ślo­ny para­metr musi być utrzy­ma­ny prak­tycz­nie cią­gle, a histe­re­za to cza­sem tyl­ko 1°C. Potrze­bu­je­my medium o okre­ślo­nym para­me­trze więc cza­sa­mi musi­my je chło­dzić by za chwi­lę je pod­grzać / bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­my się z tym przy maszy­nach CNC, obra­biar­kach gdzie sta­bi­li­zu­je­my ter­micz­nie olej itd.…

Instalacja wody lodowej — dobór rur

Dzia­ła­my w bran­ży już pra­wie dwie deka­dy spo­tka­li­śmy do tej pory spo­tka­li­śmy się z róż­ny­mi insta­la­cja­mi widzie­li­śmy prze­róż­ne rurowanie.

 1. Rury zgrze­wa­ne, kle­jo­ne, z szyb­ko­złą­cza­mi zaci­sko­wy­mi z two­rzyw sztucznych
 2. Rury sta­lo­we łączo­ne na gwint, zaci­ska­ne a nawet spawane
 3. Rury dedy­ko­wa­ne pod wodę lodo­wą z PVC‑u
 4. Rury ze sta­li kwasoodpornej
 5. A cza­sa­mi spo­ty­ka­my tyl­ko węże

Mimo że nie­któ­re przy­kła­dy nie są pro­fe­sjo­nal­ne to jed­nak żad­ne z tych roz­wią­zań nie jest złe. Jeśli już musi­my z pew­nych wzglą­dów zasto­so­wać choć­by na chwi­lę tanie roz­wią­za­nie pamię­taj­my by:

dobrać odpo­wied­nie śred­ni­ce węży, rur, itd…

uni­kać prze­wę­żeń, nad­mier­nej ilo­ści kolan, zwężek

sta­raj­cie się dobie­rać mate­riał odpor­ny na medium któ­re ma nim być trans­por­to­wa­ne np. glikol

dopa­so­wa­nie insta­la­cji do ciśnień w ukła­dzie wody lodowej

dobie­raj­cie mate­riał dopa­so­wa­ny do tem­pe­ra­tu­ry medium — przy­kład poni­żej gdzie rurą z pvc‑u popły­nę­ło medium o tem­pe­ra­tu­rze powy­żej 55oC

Ciesz się bezawaryjną i wydajną pracą Swoich systemów dzięki SKiC Robert Aptacy.

Nasze sys­te­my budu­je­my zazwy­czaj na rurach z PVC‑u kle­jo­nych któ­re są dedy­ko­wa­ne pod wodę lodo­wą i napraw­dę się spraw­dza­ją. Jed­nak rury te może­my sto­so­wać tyl­ko tam gdzie para­metr — tem­pe­ra­tu­ra w insta­la­cji nie osią­gnie powy­żej 40oC. Powy­żej tej tem­pe­ra­tu­ry rury sta­ją się bar­dzo pla­stycz­ne i może dojść do powsta­nia tak zwa­nej firan­ki, roz­sz­czel­nień, itd… 

Wszę­dzie tam gdzie para­metr ter­micz­ny wody lodo­wej prze­wyż­szyć może 40oC sto­su­je­my rury ze sta­li węglo­wej, krze­mo­wej zaci­ska­ne. Zre­ali­zo­wa­li­śmy już kil­ka pro­jek­tów w któ­rych zasto­so­wa­li­śmy rury kwasoodporne.

SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w pro­jek­to­wa­niu i moder­ni­za­cji sys­te­mów chło­dze­nia. Sys­te­my wody lodo­wej od Naszej Fir­my cechu­ją się inno­wa­cyj­ną i naj­wyż­szej jako­ści budo­wą. Oprócz budo­wy sys­te­mów wody lodo­wej ofe­ru­je­my Pań­stwu pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi w zakresie:

napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej, dry­co­ole­rów, pomp wody i przepompowni

myje­my i płu­cze­my insta­la­cje wody lodo­wej, wymien­ni­ki cie­pła, wężow­ni­ce urzą­dzeń odbiorczych

wypo­ży­cza­my agre­ga­ty wody lodo­wej na czas napra­wy, wypo­ży­cza­my chil­le­ry na dowol­ny czas

sprze­da­je­my, dostar­cza­my i insta­lu­je­my odpo­wied­nio dobra­ne agre­ga­ty wody lodo­wej, dry­co­ole­ry itd…

Instalacje wody lodowej — woda lodowa | SKiC Robert Aptacy

woda lodowa instalacja — chłodzimy wszelkie maszyny