Klimatyzacja hal przemysłowych

5/5 — (2 votes) 

Kli­ma­ty­za­cja hal prze­my­sło­wych | Chło­dze­nie powierzch­ni wielogabarytowych

Jeśli mówi­my o chło­dze­niu prze­my­sło­wym i komer­cyj­nym to w pierw­szym przy­pad­ku mamy na myśli duże hale pro­duk­cyj­ne w któ­rych ze wzglę­du na zacho­dzą­ce pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne.  Wydzie­la­ją się duże ilo­ści cie­płe­go powie­trza, któ­re obni­ża­ją kom­fort pra­cy i mogą być rów­nież nie­bez­piecz­ne dla per­so­ne­lu. Z uwa­gi na spo­sób dzia­ła­nia wen­ty­la­cji moż­na rozróżnić:

  • Wen­ty­la­cję natu­ral­ną (gra­wi­ta­cyj­ną) — opar­tą o zasa­dę róż­ni­cy ciśnień powie­trza wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go w otwo­rach wywiew­nych i nawiew­nych. Dużym plu­sem zasto­so­wa­nia tego typu roz­wią­za­nia na pew­no są niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji, lecz z uwa­gi na to, że spraw­ność wen­ty­lo­wa­nia pomiesz­czeń, w tym przy­pad­ku zale­ży od warun­ków atmos­fe­rycz­nych, to nie zawsze w stu pro­cen­tach speł­nia swo­je zadanie.
  • Wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną – jest ona pod­sta­wo­wym spo­so­bem chło­dze­nia hal tech­no­lo­gicz­nych. Nawiew mie­sza­ni­ny powie­trza oraz wywiem odby­wa się cał­ko­wi­cie mecha­nicz­nie. Powie­trze jest tło­czo­ne poprzez układ kana­łów za pomo­cą wia­tra­ków napę­dza­nych ener­gia elektryczną.

Nato­miast gdy mówi­my o kli­ma­ty­za­cji komer­cyj­nej nale­ży mieć na uwa­dze pomiesz­cze­nia i budyn­ki uży­tecz­no­ści publicz­nej czy też wiel­ko­po­wierzch­nio­we skle­py, bądź cen­tra han­dlo­we w któ­rych insta­lu­je się roz­bu­do­wa­ne cen­tra­le kli­ma­ty­za­cyj­ne w opar­ciu o wybra­ny sys­tem chło­dze­nia. Naj­czę­ściej sto­so­wa­ny­mi roz­wią­za­nia­mi są:

  • Cen­tra­le dacho­we – to urzą­dze­nia kom­plek­so­we, któ­re oprócz funk­cji chło­dze­nia zapew­nia­ją tak­że opcję dogrze­wa­nia. Z uwa­gi na ich kon­struk­cję mogą one dzia­łać jako nie­za­leż­ne jed­nost­ki bez wymo­gu współ­pra­cy z inny­mi ele­men­ta­mi zewnętrz­ny­mi. Obsłu­gu­ją naj­czę­ściej pomiesz­cze­nia o dużej kuba­tu­rze, takie jak: skle­py, sta­cje ben­zy­no­we. Obro­bio­ne powie­trze jest dostar­cza­ne do odpo­wied­nich pomiesz­czeń za pomo­cą insta­la­cji kanałowej.
  • Sys­te­my z funk­cją free — cooling – tego typu roz­wią­za­nie opie­ra się na zasto­so­wa­niu źró­dła chło­du, któ­rym jest agre­gat chłod­ni­czy w tym przy­pad­ku agre­gat wody lodo­wej, źró­dła cie­pła oraz odbior­ni­ków chło­du. Więk­szość swe­go cza­su pra­cy, urzą­dze­nie ma za zada­nie dostar­cze­nie chłod­ne­go powie­trza do pomiesz­cze­nia, więc czę­sto agre­gat dopo­sa­żo­ny jest w sys­tem free – cooling’u. Czy­taj wię­cej na temat Free cooling. Zanim powie­trze zosta­nie dostar­czo­ne do pomiesz­cze­nia, jest ono odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne w cen­tra­li typu rooftop.
  • Wen­ty­lo­kon­wek­to­ry dwu­stop­nio­we – któ­rych głów­ną cechą jest to, że są lżej­sze od w/w, dla­te­go może to być prze­wa­ża­ją­cym argu­men­tem, jeśli cho­dzi o wen­ty­la­cję powierzch­ni o lek­kich kon­struk­cjach dacho­wych, takich jak hale sprze­da­ży czy maga­zy­ny. Dodat­ko­wą zale­tą tego sys­te­mu jest moż­li­wość wydzie­le­nia stref o róż­nej tem­pe­ra­tu­rze, co ma bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na racjo­nal­ne wyko­rzy­sta­nie ener­gii elektrycznej.

Podsumowanie

Ze wzglę­du na kuba­tu­rę, wła­ści­wo­ści kon­struk­cyj­ne oraz prze­zna­cze­nie pomiesz­czeń, sto­su­je się róż­ne roz­wią­za­nia jeśli cho­dzi o kli­ma­ty­za­cję. W zależ­no­ści od zasto­so­wa­nej meto­dy mamy zróż­ni­co­wa­ne kosz­ty insta­la­cji oraz ser­wi­su, któ­re rów­nież sta­no­wią waż­ny czyn­nik przy dobo­rze tech­no­lo­gii chło­dze­nia. Dla­te­go już na eta­pie pro­jek­tu, powin­no się bar­dzo dokład­nie osza­co­wać, stra­ty cie­pła, obcią­że­nia chłod­ni­cze, a tak­że wyma­ga­ną ilość powie­trza dla okre­ślo­nej licz­by osób, prze­by­wa­ją­cych w kli­ma­ty­zo­wa­nym miej­scu. Zapew­nia­my Naszym Klien­tom odpo­wied­ni dobór urzą­dzeń chłod­ni­czych, para­metr, jak rów­nież moc. Kom­fort ciepl­ny osób znaj­du­ją­cych się wewnątrz jest bar­dzo ważny. 

Klimatyzacja hal przemysłowych i obiektów wielogabarytowych | SKiC Robert Aptacy