Klimatyzacja precyzyjna

5/5 — (3 votes) 

Klimatyzacja precyzyjna Warszawa

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­my się z insta­la­cja­mi kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi w biu­rach, samo­cho­dach i domach, zwa­nych rów­nież kli­ma­ty­za­cją kom­for­tu. Ist­nie­je jed­nak inny, waż­ny rodzaj sys­te­mów chłod­ni­czych, bez któ­rych wie­le współ­cze­snych przed­się­biorstw lub insty­tu­cji nie mogło­by funk­cjo­no­wać. Jest to kli­ma­ty­za­cja, któ­rej zada­niem jest dba­nie o odpo­wied­ni mikro­kli­mat w tych pomiesz­cze­niach, gdzie znaj­du­ją się naj­waż­niej­sze dla ludzi maszy­ny tech­nicz­ne, takie jak potęż­ne ser­we­ry prze­cho­wu­ją­ce ogrom­ną ilość danych lub urzą­dze­nia obsłu­gu­ją­ce cen­tra­le tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, linie pro­duk­cyj­ne i hale prze­my­sło­we. Funk­cje kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej Urzą­dze­nia infor­ma­tycz­ne muszą być przede wszyst­kim nie­za­wod­ne, a o ich popraw­nym dzia­ła­niu decy­du­ją warun­ki, w jakich przy­cho­dzi im funk­cjo­no­wać. Kli­ma­ty­za­cja ta sta­ła się współ­cze­śnie stan­dar­dem we wszyst­kich ser­we­row­niach, pomiesz­cze­niach tech­nicz­nych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, dla­te­go że sta­ły roz­wój tech­ni­ki wpły­wa na zwięk­sza­ją­ce się wyma­ga­nia takich maszyn. Ser­we­ry pobie­ra­ją coraz wię­cej mocy, przez co wydzie­la­ją ogrom­ne ilo­ści cie­pła. Brak insta­la­cji chłod­ni­czej szyb­ko spo­wo­du­je prze­grza­nie oraz nie­unik­nio­ną awa­rię. Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na nie pole­ga jed­nak wyłącz­nie na utrzy­my­wa­niu tem­pe­ra­tu­ry na odpo­wied­nim pozio­mie. Bar­dzo waż­ny jest tak­że poziom wil­go­ci, bo zbyt wyso­ki spo­wo­du­je skra­pla­nie się wody na urzą­dze­niach tech­nicz­nych, zbyt niski nato­miast ozna­cza zabu­rze­nia elek­tro­sta­ty­ki. Cechy kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej Czym róż­ni się kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na od tej stan­dar­do­wej, zwa­nej kli­ma­ty­za­cją kom­for­tu? Przede wszyst­kim musi być o wie­le bar­dziej wydaj­na i nie­za­wod­na. W prze­ci­wień­stwie do sys­te­mów biu­ro­wych, któ­re włą­cza­ne są na kil­ka godzin dzien­nie w naj­go­ręt­szym okre­sie roku, kli­ma­ty­za­cja pra­cu­je w try­bie 24 godzi­ny na dobę przez cały rok. W ser­we­row­niach i pomiesz­cze­niach tech­nicz­nych mikro­kli­mat musi być sta­le utrzy­ma­ny na odpo­wied­nim pozio­mie, a każ­de zawa­ha­nie tem­pe­ra­tu­ry lub wil­got­no­ści gro­zi zatrzy­ma­niem maszyn lub utra­tą danych. Z tego powo­du insta­la­cje kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej pro­jek­to­wa­ne są tak, aby przy mak­sy­mal­nej ener­go­osz­częd­no­ści móc pra­co­wać prak­tycz­nie bez chwi­li prze­rwy. Kli­ma­ty­za­to­ry muszą też być bar­dzo efek­tyw­ne i cha­rak­te­ry­zo­wać się dużą mocą, któ­ra uza­leż­nio­na jest od ilo­ści urzą­dzeń gene­ru­ją­cych cie­pło w danym pomiesz­cze­niu. Zapo­bie­ga­nie awa­riom W pomiesz­cze­niach tech­nicz­nych nie moż­na sobie pozwo­lić na jakie­kol­wiek pro­ble­my wyni­ka­ją­ce ze źle dzia­ła­ją­cej kli­ma­ty­za­cji, co ozna­cza­ło­by ogrom­ne star­ty i wiel­kie kosz­ty napra­wy. Dla­te­go cha­rak­te­ry­zu­je się kil­ko­ma cecha­mi, któ­re uła­twia­ją jej utrzy­ma­nie i regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie. Waż­na jest moż­li­wość pra­cy w ukła­dach redun­dant­nych (obsłu­gi­wa­nie sta­nów awa­ryj­nych, prze­łą­cza­nie poszcze­gól­nych urzą­dzeń), decen­tra­li­za­cja ste­ro­wa­nia (pozwa­la­ją­ca unik­nąć nagłej prze­rwy w pra­cy całe­go sys­te­mu w przy­pad­ku awa­rii jed­ne­go ele­men­tu) oraz moż­li­wość sta­łe­go moni­to­rin­gu (pozwa­la­ją­ca szyb­ko wykry­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści i ostrze­gać o nich). W chło­dze­niu pomiesz­czeń spe­cjal­nych poma­ga rów­nież budo­wa modu­lar­na sys­te­mu kli­ma­ty­za­cyj­ne­go, któ­ry pozwa­la na uzu­peł­nia­nie go o nowe kli­ma­ty­za­to­ry w razie zwięk­sza­nia się ilo­ści maszyn. Gdzie sto­su­je­my kli­ma­ty­za­cją pre­cy­zyj­ną? Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na jest nie­zbęd­na wszę­dzie tam, gdzie odpo­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra i wil­got­ność powie­trza są pod­sta­wo­wym warun­kiem popraw­nej pra­cy. Są to mię­dzy inny­mi: - pomiesz­cze­nia infor­ma­tycz­ne (ser­we­row­nie, data cen­ter, UPS‑y, cen­tra­le tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne) - pomiesz­cze­nia prze­my­sło­we (linie pro­duk­cyj­ne, maga­zy­ny, hale fabrycz­ne) - pomiesz­cze­nia spe­cjal­ne (sale ope­ra­cyj­ne, labo­ra­to­ria, muzea). Waż­ne jest, aby insta­la­cję kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej pla­no­wać od same­go począt­ku inwe­sty­cji i trak­to­wać ją jako jeden z prio­ry­te­tów. Bez niej nara­ża­my się na sta­łe awa­rie sprzę­tu oraz unie­moż­li­wia­my spe­cja­li­stycz­nym urzą­dze­niom pra­cę na naj­więk­szych obro­tach przy mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści, a więc obniż­my swo­je zyski.

Klimatyzacja precyzyjna Warszawa

Klimatyzacja precyzyjna

OFERTA FIRMY SKIC ROBERT APTACY

naci­śnij by przeczytać

Zapo­znaj się z naszą ofertą

Kon­takt z biurem

 
+48 501 179 381 
 
info@skic.com.pl
 
lub
 
ul Potoc­ka 14
 
War­sza­wa 01–652
 
 
JAK NAS ZNALEŹĆ ?

kli­ma­ty­za­cji do ser­we­ro­wi War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Remont kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na do labo­ra­to­rium i ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń UPS i roz­dziel­ni ener­ge­tycz­nych, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń spe­cjal­nych, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, kli­ma­ty­za­cja ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji do ser­we­ro­wi War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Remont kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na do labo­ra­to­rium i ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń UPS i roz­dziel­ni ener­ge­tycz­nych, kli­ma­ty­za­cja pomiesz­czeń spe­cjal­nych, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, kli­ma­ty­za­cja ser­we­ro­wi, Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Ser­wis kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej War­sza­wa, Napra­wa kli­ma­ty­za­cji do ser­we­row­ni War­sza­wa, Remont kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej Warszawa