Klimatyzacja precyzyjna

5/5 — (3 votes) 

Klimatyzacja Precyzyjna | SKiC

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­my się z insta­la­cja­mi kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi w biu­rach, samo­cho­dach i domach, zwa­nych rów­nież kli­ma­ty­za­cją kom­for­tu. Ist­nie­je jed­nak inny, waż­ny rodzaj sys­te­mów chłod­ni­czych, bez któ­rych wie­le współ­cze­snych przed­się­biorstw lub insty­tu­cji nie mogło­by funk­cjo­no­wać. Jest to kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, któ­rej zada­niem jest dba­nie o odpo­wied­ni mikro­kli­mat w pomiesz­cze­niach z tech­nicz­ny­mi maszynami.

Funkcje Klimatyzacji Precyzyjnej

Urzą­dze­nia infor­ma­tycz­ne muszą być przede wszyst­kim nie­za­wod­ne, a o ich popraw­nym dzia­ła­niu decy­du­ją warun­ki, w jakich funk­cjo­nu­ją. Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na sta­ła się stan­dar­dem we wszyst­kich ser­we­row­niach, pomiesz­cze­niach tech­nicz­nych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Sta­ły roz­wój tech­ni­ki wpły­wa na rosną­ce wyma­ga­nia takich maszyn, któ­re pobie­ra­ją coraz wię­cej mocy i wydzie­la­ją ogrom­ne ilo­ści cie­pła. Brak odpo­wied­niej insta­la­cji chłod­ni­czej szyb­ko pro­wa­dzi do prze­grza­nia i awarii.

Cechy Klimatyzacji Precyzyjnej

Czym róż­ni się kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na od stan­dar­do­wej, zwa­nej kli­ma­ty­za­cją kom­for­tu? Przede wszyst­kim musi być bar­dziej wydaj­na i nie­za­wod­na. W prze­ci­wień­stwie do sys­te­mów biu­ro­wych, któ­re dzia­ła­ją przez kil­ka godzin dzien­nie, kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na pra­cu­je 24 godzi­ny na dobę przez cały rok. W ser­we­row­niach i pomiesz­cze­niach tech­nicz­nych mikro­kli­mat musi być sta­le utrzy­ma­ny na odpo­wied­nim pozio­mie. Każ­de zawa­ha­nie tem­pe­ra­tu­ry lub wil­got­no­ści gro­zi zatrzy­ma­niem maszyn lub utra­tą danych.

Zapobieganie Awariom

W pomiesz­cze­niach tech­nicz­nych nie moż­na pozwo­lić sobie na jakie­kol­wiek pro­ble­my ze źle dzia­ła­ją­cą kli­ma­ty­za­cją, co ozna­cza­ło­by ogrom­ne stra­ty i kosz­ty napra­wy. Dla­te­go kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na cha­rak­te­ry­zu­je się kil­ko­ma cecha­mi, któ­re uła­twia­ją jej utrzy­ma­nie i ser­wi­so­wa­nie. Waż­na jest moż­li­wość pra­cy w ukła­dach redun­dant­nych, decen­tra­li­za­cja ste­ro­wa­nia oraz sta­ły moni­to­ring sys­te­mu. Budo­wa modu­lar­na sys­te­mu kli­ma­ty­za­cyj­ne­go pozwa­la na uzu­peł­nia­nie go o nowe kli­ma­ty­za­to­ry w razie zwięk­sza­nia się ilo­ści maszyn.

Gdzie Stosujemy Klimatyzację Precyzyjną?

Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na jest nie­zbęd­na wszę­dzie tam, gdzie odpo­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra i wil­got­ność powie­trza są pod­sta­wo­wym warun­kiem popraw­nej pra­cy. Są to mię­dzy innymi:

  • Pomiesz­cze­nia infor­ma­tycz­ne (ser­we­row­nie, data cen­ter, UPS‑y, cen­tra­le telekomunikacyjne)
  • Pomiesz­cze­nia prze­my­sło­we (linie pro­duk­cyj­ne, maga­zy­ny, hale fabryczne)
  • Pomiesz­cze­nia spe­cjal­ne (sale ope­ra­cyj­ne, labo­ra­to­ria, muzea)

Planowanie Instalacji Klimatyzacji Precyzyjnej

Waż­ne jest, aby insta­la­cję kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej pla­no­wać od same­go począt­ku inwe­sty­cji i trak­to­wać ją jako prio­ry­tet. Bez niej nara­ża­my się na sta­łe awa­rie sprzę­tu oraz unie­moż­li­wia­my spe­cja­li­stycz­nym urzą­dze­niom pra­cę na naj­więk­szych obro­tach przy mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści, co obni­ża zyski.

Oferta Firmy SKIC Robert Aptacy

Zapo­znaj się z naszą ofer­tą kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej w War­sza­wie. Nasze roz­wią­za­nia zapew­nią nie­za­wod­ność i bez­pie­czeń­stwo tech­nicz­ne Two­ich urzą­dzeń. Skon­tak­tuj się z nami:

Klimatyzacja precyzyjna

OFERTA FIRMY SKIC ROBERT APTACY

naci­śnij by przeczytać

Zapo­znaj się z naszą ofertą

Kon­takt z biurem

 
+48 501 179 381 
 
info@skic.com.pl