KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA CHŁODZENIE HAL

Zostaw Opi­nię!

KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA I CHŁODZENIE HAL

O ile będąc na waka­cjach cze­ka­my tyl­ko na upal­ne dni, aby cie­szyć się w peł­ni z dłu­go wycze­ki­wa­ne­go urlo­pu, to gdy mamy na myśli wyma­rzo­ne warun­ki kli­ma­tycz­ne np. w hali pro­duk­cyj­nej,  to na pew­no nie będzie to tem­pe­ra­tu­ra powy­żej 30°C.

Dlaczego tak ważne jest odpowiednie chłodzenie hal przemysłowych?

Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra w hali pro­duk­cyj­nej ma nega­tyw­ny wpływ na zdro­wie ludz­kie. Pra­cow­ni­cy, któ­rzy eks­po­no­wa­ni są na dzia­ła­nie wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry muszą robić częst­sze prze­rwy, nawad­niać się, spa­da ich wydaj­ność. Oso­by takie są tak­że nara­żo­ne na ryzy­ko uda­ru ciepl­ne­go. Nie­od­po­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra może rów­nież powo­do­wać kło­po­ty ze sprzę­tem i w kon­se­kwen­cji pogor­szyć jego spraw­ność. Nie­któ­re urzą­dze­nia „pre­fe­ru­ją” pra­cę w niż­szych tem­pe­ra­tu­rach – sprzęt elek­tro­nicz­ny potra­fi dzia­łać bez­a­wa­ryj­nie przez 30 lat, jeśli funk­cjo­nu­je w tem­pe­ra­tu­rze do 45 °C, a już tyl­ko 4 gdy jest pod­da­ny eks­po­zy­cji na tem­pe­ra­tu­rę 80 °C. Czę­sto w takich urzą­dze­niach nie jeste­śmy w sta­nie zlo­ka­li­zo­wać uster­ki, ponie­waż na pierw­szy rzut oka wszyst­ko wyda­je się funk­cjo­no­wać pra­wi­dło­wo. Z bie­giem cza­su na sku­tek mikro uszko­dzeń wewnątrz ukła­du docho­dzi do poważ­nej awa­rii, któ­rej skut­ki mogą być bar­dzo kosz­tow­ne, dla­te­go klu­czo­we wyda­je się zaim­ple­men­to­wa­nie odpo­wied­nich roz­wią­zań w zakre­sie klimatyzacji.

Metody obniżania temperatury w halach produkcyjnych:

  • Jed­na z naj­prost­szych, to po pro­stu otwar­cie okien i drzwi, żeby pozwo­lić masom powie­trza na swo­bod­ną cyr­ku­la­cję. Spo­sób nie zawsze sku­tecz­ny, choć­by z uwa­gi na to, że np. w upal­ne dni nie daje odpo­wied­nie­go wychło­dze­nia. Jeśli jeste­śmy na eta­pie pla­no­wa­nia fabry­ki, hali czy zakła­du prze­my­sło­we­go moż­na się sku­pić na odpo­wied­nich roz­wią­za­niach kon­struk­cyj­nych np. wła­ści­we roz­miesz­cze­nie okien, drzwi, czy też zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich materiałów.
  • Insta­la­cja wia­tra­ków, któ­rych zada­niem jest mie­sza­nie powietrza.

Nie­któ­re zakła­dy ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę pro­duk­cji potrze­bu­ją jed­nak bar­dziej pre­cy­zyj­ne­go sys­te­mu chło­dze­nia, dla­te­go w takich przy­pad­kach sto­su­je sie:

  • Kli­ma­ty­za­to­ry adia­ba­tycz­ne, któ­re wyko­rzy­stu­ją pro­ces paro­wa­nia w celu obni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry. Takie roz­wią­za­nie naj­le­piej spraw­dza się gdy urzą­dze­nie pra­cu­je w śro­do­wi­sku o mniej­szym stop­niu zawar­to­ści wil­go­ci w atmosferze.
  • Cen­tra­le kli­ma­ty­za­cyj­ne. Ich dzia­ła­nie opie­ra się na wyko­rzy­sta­niu sub­stan­cji chło­dzą­cych w pro­ce­sie obni­ża­nia tem­pe­ra­tu­ry. Mogą być one z powo­dze­niem sto­so­wa­ne w kli­ma­cie o więk­szej wil­got­no­ści. Cha­rak­te­ry­zu­je je rów­nież wyko­rzy­sta­nie w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych gdzie wyma­ga­ne jest utrzy­ma­nie okre­ślo­nej tem­pe­ra­tu­ry przez cały czas.
  • Chil­le­ry opar­te o wodę lodo­wą, któ­ra odbie­ra cie­pło z oto­cze­nia za pomo­cą cyklu paro­wa­nia i sprę­ża­nia. Nie­kie­dy sto­su­je się je w tan­de­mie z klimatyzatorami.
  • Wie­że chłod­ni­cze. Gdy sto­su­je się chil­le­ry na bazie wody lodo­wej nale­ży dopo­sa­żyć je w sys­tem chło­dze­nia, opar­ty na cylin­drycz­nych struk­tu­rach, któ­re trans­por­tu­ją cie­pło gene­ro­wa­ne przez urzą­dze­nia. Roz­róż­nia­my wie­że z otwar­tym bądź zamknię­tym obie­giem. Wyko­rzy­sta­nie w tym sys­te­mie wia­tra­ków na pew­no zwięk­sza kosz­ty eks­plo­ata­cji lecz rekom­pen­so­wa­ne jest to wyso­ką efek­tyw­no­ścią odpro­wa­dza­nia ciepła.

Na pew­no spo­sób w jaki będzie schła­dza­na hala prze­my­sło­wa, zale­ży od wie­lu czyn­ni­ków, ale na pew­no od spe­cy­fi­ki pro­duk­cji. Meto­da powin­na być tak dobra­na aby zapew­nia­ła opty­mal­ne, kom­for­to­we warun­ki i para­me­try pra­cy zarów­no dla pra­cow­ni­ków jak i urzą­dzeń oraz maszyn.