Naprawa klimatyzacji, klimatyzacja warszawa

4/5 — (1 vote) 

Kli­ma­ty­za­cja War­sza­wa. Kli­ma­ty­za­cja na dobre zado­mo­wi­ła się w Pol­sce w miesz­ka­niach, biu­rach, obiek­tach prze­my­sło­wych a tak­że w trans­por­cie i innych dzie­dzi­nach nasze­go życia, z lep­szym lub gor­szym skut­kiem spra­wu­je się doda­jąc nam ulgi w upal­ne dni lub pod­grze­wa w jesien­ne chło­dy. Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż nie ser­wi­so­wa­na kli­ma­ty­za­cja nie schła­dza powie­trza tyl­ko nara­ża nasz budżet na stra­ty poprzez nad­mier­ne zuży­cie prą­du, nie czysz­czo­na kli­ma­ty­za­cja jest wylę­gar­nią zaraz­ków i przy­czy­ną wie­lu cho­rób. Ponad­to nie ser­wi­so­wa­na i zanie­dba­na kli­ma­ty­za­cja cały czas nara­żo­na jest na bar­dzo kosz­tow­ne awa­rie o któ­rych pra­gnę nad­mie­nić w tym artykule.

Rolą kli­ma­ty­za­cji jest wystu­dze­nie pomiesz­czeń lub nagrza­nie ich, lecz co bar­dzo waż­ne urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne mogą pra­co­wać w ści­śle okre­ślo­nych warun­kach pogo­do­wych a mia­no­wi­cie: Kli­ma­ty­za­cja może pra­co­wać — jeśli po stro­nie skra­pla­cza utrzy­mu­je się tem­pe­ra­tu­ra od – 17oC do mak­sy­mal­nie 45oC. Dla urzą­dzeń nowych wyko­rzy­stu­ją­cych sprę­żar­ki inwer­te­ro­we z zasto­so­wa­niem nowe­go gazu R 410 tem­pe­ra­tu­ra minu­so­wa może nawet spaść do ‑25oC, oczy­wi­ście Pol­ska myśl tech­nicz­na obni­ży­ła jesz­cze tę tem­pe­ra­tu­rę do ‑40oC poprzez zasto­so­wa­nie ukła­dów zimo­wych. Zada­niem tego ukła­du jest dobra­nie wydaj­no­ści wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza do warun­ków kli­ma­tycz­nych, pod­grza­nie kar­te­ra sprę­żar­ki, oraz pod­grza­nie lame­li skra­pla­cza cele –roz­mro­że­nie i pozby­cie się nad­mia­ru lodu.

Więc jeśli układ zimo­wy nie dzia­ła lub jego nasta­wy są błęd­ne układ nie może dogrze­wać poni­żej zale­ca­nych przez pro­du­cen­ta tem­pe­ra­tur. Pamię­taj­my kli­ma­ty­za­cja to nie pom­pa cie­pła i nie nale­ży jej sto­so­wać do grzania.

Pod­sta­wo­wą przy­czy­ną nie­pra­wi­dło­wej pra­cy kli­ma­ty­za­to­ra pro­wa­dzą­cą do uszko­dze­nia jest brud. Brud­ny skra­placz nie pozwa­la wystu­dzić czy­li skro­plić czyn­ni­ka przez co w ukła­dzie nie­bez­piecz­nie wzra­sta ciśnie­nie, w kli­ma­ty­za­to­rach z wyż­szej pół­ki co praw­da wypo­sa­żo­nych w pre­so­sta­ty ina­czej czuj­ni­ki ciśnie­nia nastę­pu­je roz­łą­cze­nie ukła­du nie pozwa­la­jąc na uszko­dze­nie sprę­żar­ki bądź roz­her­me­ty­zo­wa­nie się ukła­du w sta­rej insta­la­cji fre­ono­wej, nato­miast w urzą­dze­niach pry­mi­tyw­nych wzrost ciśnie­nia spo­wo­du­je obni­że­nie wydaj­no­ści, utra­tę kom­pre­sji w wręcz zatar­cia sprę­żar­ki. Brud­ny parow­nik z kolei obni­ża prze­pływ powie­trza przez jego lame­le, nie pozwa­la w peł­ni odpa­ro­wać cie­czy gazu co skut­ku­je zala­niem sprę­żar­ki i z całą pew­no­ścią w nie­dłu­gim cza­sie dopro­wa­dzi do jej uszko­dze­nia. Brud­ne fil­try w parow­ni­ku spo­wo­du­ją podob­ny efekt jak brud­ny parow­nik a ponad­to są wspa­nia­łą prze­cho­wal­nią i wylę­gar­nią zaraz­ków, cho­rób, a i pra­ca w pomiesz­cze­niu z brud­ną kli­ma­ty­za­cją nie nale­ży do komfortowych.

Nasz ser­wis nie­jed­no­krot­nie spo­tkał się z źle zain­sta­lo­wa­ny­mi urzą­dze­nia­mi w któ­rych w wyni­ku rażą­cych błę­dów docho­dzi do awa­rii a to poprzez źle zain­sta­lo­wa­ne linie kon­den­sa­tu tak zwa­ne skro­pli­ny, zbyt dłu­gie linie fre­ono­we lub znacz­nie prze­kro­czo­ne wyso­ko­ści co skut­ku­je bra­kiem sma­ro­wa­nia. Nawet zwy­kła nie­chluj­ność, urzą­dze­nia wiszą­ce na jed­nym lub kil­ku koł­kach mon­ta­żo­wych drga­ją wpro­wa­dza­jąc wibra­cje i nie­po­trzeb­ny hałas. Pamię­taj­my żeby wybie­rać tyl­ko i wyłącz­nie zaufa­ne fir­my insta­la­tor­skie to może wie­le kosztować.

Kolej­ną bar­dzo czę­stą przy­czy­ną naszych odwie­dzin jest brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, ubyt­ki spo­wo­do­wa­ne są, bądź mogą być źle wyko­na­nym mon­ta­żem, nie­so­lid­no­ścią poprzed­nich ser­wi­san­tów bądź po pro­stu złą jako­ścią urzą­dzeń. Na naszym i tyl­ko nie na Pol­skim ryn­ku w więk­szo­ści spo­ty­ka­my tanie urzą­dze­nia pocho­dze­nia Hi…., pomi­jam iż są one wdzięcz­ną kopią dobrych i cenio­nych urzą­dzeń Euro­pej­skich pro­du­cen­tów, lecz tech­ni­ka, mate­ria­ły do ich pro­duk­cji dają wie­le do życze­nia. Moja rada nie kupuj­cie tanich urzą­dzeń – to co tanie nie zawsze jest dobra, ale to tyl­ko moje zda­nie resz­tę pozo­sta­wiam w Pań­stwa mnie­ma­niu. .Wra­ca­jąc do tema­tu czyn­ni­ka waż­ną rze­czą jest sto­so­wa­nie dokład­nie takich czyn­ni­ków, któ­re zale­ca pro­du­cent, pomie­sza­nie ich bądź zastą­pie­nie innym fre­onem bar­dzo zagra­ża urzą­dze­niu: kon­se­kwen­cje – brak chło­dze­nia, waże­nie się ole­ju. Uzu­peł­nia­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go radzi­my pozo­sta­wić tyl­ko i wyłącz­nie ser­wi­som dys­po­nu­ją­cy­mi odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi, mają­cym dłu­go­let­nie doświad­cze­nie i wie­dzę. Tyl­ko doświad­czo­ny ser­wi­sant potra­fi odpo­wied­nio i popraw­nie nabić kli­ma­ty­za­cję.

Kolej­nym zawod­nym ele­men­tem kli­ma­ty­za­cji jest zawór prze­kie­ro­wa­nia, odpo­wie­dzial­ny on jest za zmia­nę try­bu pra­cy z chło­dze­nia na grza­nie i odwrot­nie, jak rów­nież ma za zada­nie w odpo­wied­nich odstę­pach cza­su roz­mro­zić urzą­dze­nie by np. parow­nik nie zaszedł lodem. Zawór ten bar­dzo żad­ko się psu­je lecz to nie zna­czy że nigdy naj­czę­ściej błę­du nale­ży doszu­ki­wać się w elek­tro­ni­ce ste­ru­ją­cej a nawet w źle połą­czo­nych kablach ste­row­ni­czych. O ile kable moż­na same­mu pospraw­dzać tak mani­pu­lo­wa­nie przy elek­tro­ni­ce suge­ro­wał­bym pozo­sta­wić fachow­cę. Elek­tro­ni­ka współ­gra z ele­men­ta­mi kon­tro­l­ny­mi taki­mi jak czuj­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry czuj­ni­ki ciśnień a nawet z czuj­ni­kiem wil­got­no­ści jak to ma miej­sce w ukła­dach kli­ma­ty­za­cji pre­cy­zyj­nej, dopie­ro po prze­ana­li­zo­wa­niu sygna­łów uru­cha­mia poszcze­gól­ne try­by pra­cy i ste­ru­je auto­ma­ty­ką.

Koń­cząc zachę­cam do komen­ta­rzy tego arty­ku­łu w odpo­wie­dzi spró­bu­ję pisać nowe pod pań­stwa potrzeby.

Bar­dzo gorą­co zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą i korzy­sta­nia z naszych usług.

Z powa­ża­niem Robert Aptacy.

Mamy nadzie­ję, że zamiesz­czo­ne na naszej stro­nie infor­ma­cje zachę­cą Pań­stwa do kon­tak­tu z naszą fir­mą w celu nawią­za­nia współpracy.

Jesz­cze raz pra­gnę Pań­stwa bar­dzo zapro­sić do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej wszyst­kich producentów

ponad­to nama­wiam do korzy­sta­nia z innych naszych usług.

klimatyzacja warszawa

Spis tre­ści:

klimatyzacja warszawa

 

 atyzacji Warszawa, Remont i serwis klimatyzacji Warszawa, Mycie i odgrzybianie klimatyzacji Warszawa, Przegląd i serwis klimatyzacji Warszawa, Solidny i tani serwis klimatyzacji Warszawa, montaż i serwis klimatyzacji, klimatyzator, klimatyzacja, klimatyzatory, klimatyzacja warszawa, klimatyzacja w domu, klimatyzator pokojowy, klimatyzacja domowa, klimatyzator split, klimatyzator domowy, serwis klimatyzacji, montaż klimatyzacji, klimatyzacja do domu, serwis klimatyzacji warszawa, klimatyzacja do mieszkania, nabijanie klimatyzacji, klimatyzatory pokojowe, klimatyzatory ścienne, czyszczenie klimatyzacji, klimatyzatory domowe, montaż klimatyzacji warszawa, napełnianie klimatyzacji, klimatyzacja w mieszkaniu, samsung klimatyzacja, klimatyzator lg, klimatyzator do mieszkania, klimatyzator samsung, chłodnictwo i klimatyzacja, klimatyzacja samsung, fujitsu klimatyzacja, klimatyzacja pokojowa, klimatyzator cena, montaż klimatyzacji cena, klimatyzator do domu, klimatyzacja w bloku, klimatyzacje domowe, mitsubishi klimatyzacja, klimatyzatory split, gree klimatyzacja, klimatyzacja warszawa, klimatyzacja warszawa