KLIMATYZACJA DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zostaw Opi­nię!

KLIMATYZACJA DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Sys­te­my ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji (z j. ang. HVAC) to ukła­dy mają­ce na celu zapew­nie­nie odpo­wied­nich warun­ków ter­micz­nych np. per­so­ne­lo­wi pra­cow­ni­cze­mu bądź pro­ce­so­wi tech­no­lo­gicz­ne­mu. Wyżej wymie­nio­ne roz­wią­za­nia znaj­du­ją swo­je zasto­so­wa­nie w róż­ne­go rodza­ju gałę­ziach prze­my­słu, han­dlu, urzę­dach czy loka­lach mieszkalnych.

Sys­tem ma za zada­nie zaopa­trzyć poszcze­gól­ne sek­cje, pomiesz­cze­nia w czy­ste powie­trze, któ­re w zależ­no­ści od wyma­gań jest pod­grze­wa­ne bądź schła­dza­ne. Rodzaj zasto­so­wa­ne­go sche­ma­tu HVAC zale­ży przede wszyst­kim od:

 • panu­ją­ce­go kli­ma­tu na danym obszarze,
 • wie­ku budynku,
 • indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji użytkowników,
 • wyma­gań narzu­co­nych przesz okre­ślo­ny pro­ces produkcyjny,
 • moż­li­wo­ści projektowych,
 • wyso­ko­ści budżetu.

Sys­te­my HVAC może­my skla­sy­fi­ko­wać według spe­cy­ficz­nych wyma­gań jakie mają speł­niać i spo­so­bu dys­try­bu­cji mie­sza­ni­ny powie­trza, w zależ­no­ści od tego gdzie znaj­dzie zasto­so­wa­nie dany pro­jekt. Do głów­nych funk­cji urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład w/w sys­te­mu, należą:

 • pod­grza­nie lub schło­dze­nie powie­trza do okre­ślo­nej temperatury,
 • wen­ty­la­cja pomieszczeń,
 • pod­nie­sie­nie lub obni­że­nie wil­got­no­ści powietrza.

Podstawowymi komponentami w systemach HVAC są:

 • fil­try uzdat­nia­ją­ce powietrze,
 • wia­tra­ki czer­pią­ce powie­trze oraz wypom­po­wu­ją­ce zuży­te na zewnątrz,
 • kana­ły wentylacyjne,
 • boj­ler,
 • moduł ste­ro­wa­nia,
 • agre­gat wody lodowej,
 • wie­ża chłodnicza,
 • zwo­je chło­dzą­ce oraz ogrzewające,
 • nawil­żacz.

Klasyfikacja systemów HVAC

Wyróż­nia­my dwa głów­ne sys­te­my, a mianowicie:

 1. Sys­tem centralny
 2. Sys­tem lokalny

Wybór odpo­wied­nie­go roz­wią­za­nia zale­ży od tego jak i gdzie będzie roz­lo­ko­wa­ny sprzęt i czy dane urzą­dze­nie będzie obsłu­gi­wa­ło cały budy­nek czy też poszcze­gól­ne sek­cje. Dla­te­go już na eta­pie pro­jek­tu, powin­no się uwzględ­nić te para­me­try. W zależ­no­ści od obra­ne­go sys­te­mu będzie­my mówić o róż­nych kosz­tach insta­la­cji, eks­plo­ata­cji czy też same­go serwisu.

Podsumowanie

Sys­te­my HVAC to nie tyl­ko kli­ma­ty­za­cja i wen­ty­la­cja. Wspo­mnia­na tech­no­lo­gia czę­sto jest dużo bar­dziej skom­pli­ko­wa­na. Naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia nawet uwzględ­nia­ją współ­czyn­nik izo­la­cji budyn­ku, tak aby kom­plek­so­wo zadbać o energooszczędność.

Sys­te­my HVAC z uwa­gi na swo­ją zło­żo­ność pod wzglę­dem budo­wy i funk­cjo­no­wa­nia powin­ny być obję­te rze­tel­nym i facho­wym ser­wi­sem. W momen­cie awa­rii naj­czę­ściej koniecz­na jest szyb­ka napra­wa. Dla­te­go Fir­ma SKIC Robert Apta­cy dzia­ła­ją­ca w bran­ży kli­ma­ty­za­cyj­nej od wie­lu lat, ofe­ru­je swo­je usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su oraz napra­wy sys­te­mów HVAC. Dzia­ła­my na tere­nie całe­go kraju.