Kompleksowa obsługa nieruchomości

4/5 — (1 vote) 

Kom­plek­so­wa Obsłu­ga Nie­ru­cho­mo­ści w Branżach:

Cie­płow­nic­two i Gaz

Maszy­ny, Sprzęt, Urzą­dze­nia, Narzędzia

Ener­gia Odnawialna

Wen­ty­la­cja i Klimatyzacja

W SKiC Robert Apta­cy, naszą spe­cjal­no­ścią jest dostar­cza­nie wszech­stron­nych roz­wią­zań w zakre­sie obsłu­gi nie­ru­cho­mo­ści. Sku­pia­my się na dostar­cze­niu usług ide­al­nych dla klien­tów, któ­rzy ocze­ku­ją kom­plek­so­wej opie­ki nad swo­imi nie­ru­cho­mo­ścia­mi, włą­cza­jąc w to pro­fe­sjo­nal­ne sys­te­my chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cyj­ne. Nasze doświad­cze­nie i zaan­ga­żo­wa­nie gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szą jakość obsługi.

Nasze Kluczowe Usługi:

Zgła­sza­nie Urzą­dzeń: Kom­plek­so­wa obsłu­ga zgło­szeń urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych w sys­te­mie CRO, wraz z peł­ną dokumentacją.

Tech­nicz­ne Zarzą­dza­nie Nie­ru­cho­mo­ścia­mi: Pro­fe­sjo­nal­ne zarzą­dza­nie tech­nicz­ne, zapew­nia­ją­ce efek­tyw­ność i bezpieczeństwo.

Doraź­ne Napra­wy Urzą­dzeń: Szyb­ka i efek­tyw­na reak­cja na wszel­kie awarie.

Prze­glą­dy i Ser­wis Okre­so­wy: Regu­lar­ne prze­glą­dy i pełen ser­wis, zapew­nia­ją­ce dłu­go­trwa­łą wydaj­ność urządzeń.

Moder­ni­za­cja Sys­te­mów: Udo­sko­na­la­nie urzą­dzeń chłod­ni­czych i sys­te­mów sta­bi­li­za­cji termicznej.

Specjalistyczne Usługi Klimatyzacyjne:

Kli­ma­ty­za­cja Prze­my­sło­wa: Wyko­rzy­sta­nie agre­ga­tów wody lodo­wej chiller.

Kli­ma­ty­za­cja z Rooftop: Efek­tyw­ne roz­wią­za­nia dla zróż­ni­co­wa­nych potrzeb.

Sys­te­my Wen­ty­la­cyj­ne: Kli­ma­ty­za­cja, reku­pe­ra­cja, oraz osu­sza­nie powietrza.

Kli­ma­ty­za­cja Ser­we­row­ni: Spe­cja­li­stycz­ne roz­wią­za­nia dla firm wynaj­mu­ją­cych i budyn­ków admi­ni­stra­cji publicznej.

Naszym Celem Jest:

Zapew­nie­nie cią­gło­ści funk­cjo­no­wa­nia i bez­a­wa­ryj­nej pra­cy infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej, a tak­że kom­for­tu i bez­pie­czeń­stwa użytkowników.

Elastyczność Świadczenia Usług:

Sta­ła obec­ność pra­cow­ni­ków na tere­nie obiek­tu lub doraź­ne przy­jaz­dy w celu reali­za­cji zadań.

Dodatkowe Usługi:

Utrzy­ma­nie i kon­ser­wa­cja infra­struk­tu­ry budyn­ko­wej oraz urzą­dzeń technicznych.

Nad­zór nad prze­glą­da­mi i kon­tro­la­mi okresowymi.

Doradz­two w zakre­sie opty­ma­li­za­cji kosz­tów nieruchomości.

Roz­li­cza­nie opłat środowiskowych.

Usłu­ga „zło­tej rączki”.

Nad­zór nad pra­ca­mi aranżacyjnymi.

Obsługiwane Typy Obiektów:

Biu­ra, obiek­ty logi­stycz­ne, cen­tra han­dlo­we, hote­le, zakła­dy produkcyjne.