Konserwacja central wentylacyjnych

4.3/5 — (133 votes) 

KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH SKIC ROBERT APTACY

Nawet naj­lep­sze urzą­dze­nia wyma­ga­ją regu­lar­nych prze­glą­dów i napraw. Pomi­mo tego, że pro­du­cen­ci pro­wa­dzą swe­go rodza­ju wyścig zbro­jeń pod kątem dąże­nia do nie­za­wod­no­ści swo­ich fla­go­wych pro­duk­tów to trze­ba mieć zawsze na uwa­dze, że więk­szość pod­ze­spo­łów wyma­ga sys­te­ma­tycz­ne­go ser­wi­su i wymia­ny. Zakres prze­glą­dów i napraw z roku na rok się posze­rza ze wzglę­du na to, że coraz czę­ściej mamy do czy­nie­nia z wyso­ką zło­żo­no­ścią oma­wia­ne­go sprzę­tu. Pamię­taj­my, że im bar­dziej zaawan­so­wa­na cen­tra­la tym wię­cej ele­men­tów do przeglądu.

KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH SKIC ROBERT APTACY

Konserwacja central wentylacyjnych

Takie ele­men­ty jak łoży­ska czy fil­try to czę­ści, któ­re wręcz są pro­jek­to­wa­ne z myślą o okre­ślo­nym cza­sie pra­cy, stąd też aby zapew­nić im bez­a­wa­ryj­ne funk­cjo­no­wa­nie nale­ży je wymie­niać w ter­mi­nach zgod­nych z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta. Lame­le, czy prze­pust­ni­ce to pod­ze­spo­ły, któ­re rów­nież wyma­ga­ją sys­te­ma­tycz­ne­go prze­glą­du, ze wzglę­du na warun­ki w jakich pra­cu­je urzą­dze­nie (zanie­czysz­cze­nie kurzem, pyłem). Jeśli doda­my jesz­cze aspekt roz­bu­do­wy cen­tral wen­ty­la­cyj­nych o mecha­ni­zmy takie jak pom­py cie­pła, układ chło­dze­nia to zanie­dba­nie czyn­no­ści kon­ser­wa­cyj­nych może pro­wa­dzić do pogor­sze­nia efek­tyw­no­ści pra­cy całe­go mechanizmu.

Pamię­taj­my, że zaawan­so­wa­ne urzą­dze­nia wyma­ga­ją facho­wej eks­per­ty­zy, spraw­dzo­ne­go ser­wi­su i nie ina­czej jest w przy­pad­ku cen­tral wen­ty­la­cyj­nych. Prze­gląd cen­tra­li powi­nien być zle­co­ny pro­fe­sjo­nal­ne­mu ser­wi­san­to­wi, któ­ry powi­nien mieć odpo­wied­nie upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści zwią­za­nych z prze­glą­dem czy też napra­wą urządzenia.

Aby zacho­wać gwa­ran­cję, pro­du­cent wręcz wyma­ga cyklicz­nych i udo­ku­men­to­wa­nych prze­glą­dów. Z regu­ły każ­dy pro­du­cent okre­śla jaka powin­na być czę­sto­tli­wość czyn­no­ści serwisowych.

Serwis centrali wentylacyjnej

Z doświad­cze­nia wie­my, że przy­naj­mniej raz w roku powin­ni­śmy spraw­dzić nastę­pu­ją­ce elementy:

 • szczel­ność obudowy,
 • połą­cze­nia elementów,
 • fil­try,
 • wen­ty­la­to­ry,
 • stan ele­men­tów tocz­nych w tym łożysk,
 • czerp­nie powietrza,
 • tłu­mi­ki,
 • stan wymien­ni­ków krzyżowych,
 • stan nagrzew­nic i chłod­nic glikolowych,
 • szczel­ność ukła­du chłod­ni­cze­go i glikolowego,
 • poziom ole­ju,
 • jakość mie­sza­ni­ny glikolowej.

Filtry do centrali wentylacyjnej – czy tak ważny?

Fil­try to ele­men­ty, któ­rych zada­niem jest oczysz­cza­nie powie­trza, z cza­sem ule­ga­ją one zabru­dze­niu, któ­re dia­me­tral­nie wpły­wa na para­me­try funk­cjo­no­wa­nia centrali.

Kie­dy wymie­nić filtr w cen­tra­lach wentylacyjnych?

Naj­czę­ściej pro­du­cen­ci reko­men­du­ją wymia­nę fil­tra po sze­ściu mie­sią­cach eks­plo­ata­cji nato­miast musi­my pamię­tać o tym, że każ­de urzą­dze­nie pra­cu­je w innych warun­kach więc w każ­dym przy­pad­ku ten czas może się róż­nić. Decy­du­ją­cym sygna­łem, któ­ry infor­mu­je nas o tym, że nale­ży go wymie­nić, jest spa­dek ciśnie­nia na fil­trze poni­żej okre­ślo­nej normy.

Jak zadbać o wentylator?

Ze wzglę­du na jego funk­cje czy­li pom­po­wa­nie powie­trza, nie­rzad­ko zawie­ra­ją­ce­go pył oraz mgłę ole­jo­wą, trze­ba go kon­tro­lo­wać przy­naj­mniej raz na pół roku a raz w roku spraw­dzić pra­wi­dło­we wywa­że­nie jego wir­ni­ka. Nie wol­no zapo­mnieć tak­że o czysz­cze­niu oraz spraw­dze­niu połą­czeń elek­trycz­nych i mecha­nicz­nych. Powin­ni­śmy tak­że pod­dać uważ­ne­mu bada­niu jego wła­ści­wo­ści mecha­nicz­ne, np. czy pod­czas obra­ca­nia wir­ni­ka nie sły­chać nie­stan­dar­do­wych dźwię­ków, któ­re mogły­by wska­zy­wać na koniecz­ność wymia­ny łożysk.

Zrób to sam – czy aby na pewno?

Lek­ce­wa­żą­ce podej­ście do tema­tu ser­wi­su czę­sto nie­sie za sobą brze­mien­ne w skut­kach kon­se­kwen­cje. Jeśli powie­rzy­my ser­wis urzą­dze­nia fir­mie, któ­rej bra­ku­je facho­we­go i rze­tel­ne­go podej­ścia bądź też sami będzie­my pró­bo­wać napra­wić urzą­dze­nie nie posia­da­jąc przy tym nale­ży­tej wie­dzy to może­my tyl­ko pogłę­bić pro­blem. W naj­gor­szym wypad­ku nara­ża­my się na utra­tę zdro­wia lub nawet życia.

Dla­te­go fir­ma SKIC Robert Apta­cy jako ser­wis z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza do współ­pra­cy w zakre­sie kon­ser­wa­cji cen­tral wen­ty­la­cyj­nych. Świad­czy­my nasze usłu­gi na tere­nie całe­go kraju.