Konserwacja układów chłodzenia przemysłowego

5/5 — (1 vote) 

Kon­ser­wa­cja ukła­dów chło­dze­nia prze­my­sło­we­go SKiC Robert Aptacy

Naj­po­pu­lar­niej­szą cie­czą wyko­rzy­sty­wa­ną w pro­ce­sie chło­dze­nia pro­ce­sów prze­my­sło­wych jest woda. Jej efek­tyw­ność dzia­ła­nia nie jest wyłącz­nie uza­leż­nio­na od jej tem­pe­ra­tu­ry ale rów­nież od jako­ści. Wystę­po­wa­nie róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń we wspo­mnia­nej cie­czy może pro­wa­dzić do osa­dza­nia się róż­ne­go pocho­dze­nia osa­dów, któ­re w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzą do wyraź­ne­go spad­ku wydaj­no­ści pro­ce­sów wymia­ny ter­micz­nej oraz nie­rzad­ko są przy­czy­na­mi poważ­nych i kosz­tow­nych uszko­dzeń poszcze­gól­nych ele­men­tów układu.

Do zanie­czysz­cze­nia insta­la­cji chłod­ni­czych docho­dzi naj­czę­ściej na skutek:

 • mecha­nicz­ne­go osa­dza­nia się czą­ste­czek pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go i nie­orga­nicz­ne­go – w więk­szo­ści są one blo­ko­wa­ne przez filtry,
 • osa­dza­nia się bar­dzo małych czą­ste­czek, poni­żej 100μm, któ­re łączą się z czą­stecz­ka­mi wody i w rezul­ta­cie tej reak­cji powsta­ją roz­pusz­czo­ne hydraty,
 • odkła­da­nia się czą­stek sta­łych: żela­za, krze­mu, sodu, pota­su, chlor­ku wap­nia, itd.
 • dosta­nia się do ukła­du mikro­or­ga­ni­zmów, bak­te­rii, glo­nów, grzy­bów i innych sub­stan­cji organicznych.

Przy tym nale­ży pamię­tać, że cięż­ko jest w zupeł­no­ści zapo­biec zabru­dze­niu, bądź  pozbyć się nie­któ­rych zanie­czysz­czeń, szcze­gól­nie tych pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go. Dla­te­go wska­za­ne jest sto­so­wa­nie nastę­pu­ją­cych rozwiązań:

 • dba­nie o zapew­nie­nie odpo­wied­niej pręd­ko­ści prze­pły­wu wody tak aby zmi­ni­ma­li­zo­wać zja­wi­sko stre­fo­wej stagnacji,
 • zasto­so­wa­nie metod uzdat­nia­nia cie­czy chło­dzą­cej poprzez odpo­wied­nie dozo­wa­nie środ­ków chemicznych,
 • sys­te­ma­tycz­ne czysz­cze­nie zbiorników,
 • okre­so­we prze­glą­dy konserwacyjne,
 • kon­tro­la para­me­trów: poziom koro­zji wymien­ni­ków ter­micz­nych, poziom zanie­czysz­cze­nia wody, zakres nie­szczel­no­ści instalacji.

Metody czyszczenia, konserwacji instalacji i układu chłodzenia:

Do naj­czę­ściej sto­so­wa­nych metod moż­na zaliczyć:

 • Czysz­cze­nie mecha­nicz­ne rur i skra­pla­czy przy uży­ciu pian­ko­wych kulek lub szczotek,
 • Czysz­cze­nia ręcz­ne, za pomo­cą fil­trów i sit o róż­nej wiel­ko­ści oczek,
 • Czysz­cze­nie che­micz­ne, któ­re pole­ga na wpro­wa­dze­niu spe­cjal­nych środ­ków do eli­mi­no­wa­nia kamie­nia oraz zanie­czysz­czeń biologicznych,
 • Sto­so­wa­nie inhi­bi­to­rów koro­zji, roz­wo­ju mikro­or­ga­ni­zmów oraz sta­bi­li­za­to­rów pH.

Konserwacja układów chłodzenia Podsumowanie

Regu­lar­ny ser­wis insta­la­cji chło­dzą­cych wyraź­nie mini­ma­li­zu­je odkła­da­nie się wszel­kich zanie­czysz­czeń, zarów­no pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go jak i nie­orga­nicz­ne­go. Sto­so­wa­nie okre­ślo­nych środ­ków pre­wen­cji, pozwa­la na zwięk­sze­nie wydaj­no­ści ukła­du oraz wydłu­ża żywot­ność pod­ze­spo­łów, co ma bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na kosz­ty zwią­za­ne z eks­plo­ata­cją urzą­dzeń chło­dzą­cych. Dla­te­go nale­ży pamię­tać o sta­łym moni­to­rin­gu oraz cyklicz­nych prze­glą­dach, któ­re powin­ny być powie­rzo­ne pro­fe­sjo­nal­nej fir­mie serwisowej.