Kontrola szczelności przeglądy CRO

5/5 — (1 vote) 

Kon­tro­la szczel­no­ści prze­glą­dy CRO cała Pol­ska: Klu­czo­we dzia­ła­nia dla ochro­ny środowiska

Każ­dy wła­ści­ciel fir­my, któ­ry posia­da w swo­im przed­się­bior­stwie urzą­dze­nia chłod­ni­cze, zobo­wią­za­ny jest do ich wpi­su do Cen­tral­ne­go Reje­stru Ope­ra­to­rów (CRO). Wpis ten obej­mu­je wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze, włącz­nie z tymi zamon­to­wa­ny­mi w samo­cho­dach i przy­cze­pach chłod­ni­czych. Prze­pi­sy doty­czą­ce pro­wa­dze­nia odpo­wied­niej doku­men­ta­cji mają na celu kon­tro­lę emi­sji szko­dli­wych f‑gazów, czy­li flu­oro­wa­nych gazów cie­plar­nia­nych, któ­re mogą zagra­żać war­stwie ozo­no­wej naszej pla­ne­ty. Wpis do CRO doty­czy zarów­no urzą­dzeń chłod­ni­czych, jak i kli­ma­ty­za­cyj­nych. W SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w pro­fe­sjo­nal­nej kon­ser­wa­cji maszyn chłod­ni­czych oraz kli­ma­ty­za­cyj­nych. W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści, słu­ży­my pomo­cą w doko­na­niu wpi­su do Cen­tral­ne­go Reje­stru Ope­ra­to­rów  – skon­tak­tuj się z nami.

Sub­stan­cje zali­cza­ne do gru­py f‑gazów to związ­ki che­micz­ne zawie­ra­ją­ce flu­or, np. R410A, R404A, R134A i R32. Te wła­śnie sub­stan­cje wyko­rzy­sty­wa­ne są w sys­te­mach kli­ma­ty­za­cyj­nych jako czyn­ni­ki chło­dzą­ce. Urzą­dze­nia korzy­sta­ją­ce z tych sub­stan­cji muszą być zare­je­stro­wa­ne w Cen­tral­nym Reje­strze Ope­ra­to­rów (CRO), jeśli ilość gazu odpo­wia­da ekwi­wa­len­to­wi 5 ton lub wię­cej CO₂ dla urzą­dzeń nie­her­me­tycz­nie zamknię­tych (typu split), lub 10 ton lub wię­cej CO₂ dla urzą­dzeń her­me­tycz­nie zamknię­tych (typu monoblock).

Ważność kontroli szczelności

Regu­lar­ne prze­glą­dy szczel­no­ści, prze­pro­wa­dza­ne przez cer­ty­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów CRO, są klu­czo­we dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi. Poprzez iden­ty­fi­ka­cję i eli­mi­na­cję ewen­tu­al­nych wycie­ków, kon­tro­la szczel­no­ści przy­czy­nia się do zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia wpły­wu dzia­łal­no­ści prze­my­sło­wej na śro­do­wi­sko naturalne.

Proces kontroli szczelności

Kon­tro­la szczel­no­ści CRO nie powin­na być prze­pro­wa­dza­na samo­dziel­nie. Zale­ca się sko­rzy­sta­nie z usług pro­fe­sjo­nal­ne­go ser­wi­san­ta, któ­ry posia­da sto­sow­ny cer­ty­fi­kat umoż­li­wia­ją­cy mu prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li tego typu urzą­dzeń. Pod­czas prze­glą­du urzą­dzeń chłod­ni­czych moż­na okre­ślić, czy ich ele­men­ty nie wyma­ga­ją wymia­ny lub napra­wy. Nasze spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi kon­tro­li szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go są zgod­ne z naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi bran­żo­wy­mi i zakoń­czo­ne pro­to­ko­łem, nie­zbęd­nym do wpi­su do CRO.

Znaczenie dbałości o środowisko

Kon­tro­la szczel­no­ści prze­glą­dy CRO nie tyl­ko zapew­nia zgod­ność z pra­wem, ale rów­nież mani­fe­stu­je tro­skę o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Dba­łość o stan tech­nicz­ny urzą­dzeń i mini­ma­li­za­cję emi­sji szko­dli­wych sub­stan­cji jest klu­czo­wym ele­men­tem odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści prze­my­sło­wej, przy­czy­nia­jąc się do zacho­wa­nia czy­ste­go i zdro­we­go śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEJ FIRMY!

Do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą obsłu­gę obej­mu­ją­cą pro­wa­dze­nie wpi­sów, prze­gląd agre­ga­tów chłod­ni­czych oraz kon­tro­lę szczel­no­ści na tere­nie całej Pol­ski. Nasza ofer­ta skie­ro­wa­na jest nie tyl­ko do poje­dyn­czych punk­tów sprze­da­ży, lecz rów­nież do wie­lo­od­dzia­ło­wych przed­się­biorstw. Przy­go­to­wa­li­śmy ela­stycz­ne umo­wy ser­wi­so­we, dosto­so­wa­ne do potrzeb naszych klien­tów, zapew­nia­ją­ce kom­plek­so­wą opie­kę nad ukła­da­mi chłodniczymi.

Zale­ży nam na satys­fak­cji naszych klien­tów, dla­te­go pro­po­nu­je­my atrak­cyj­ne ceny za wyko­na­ne zle­ce­nia, zarów­no dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, jak i kor­po­ra­cyj­nych. Nasz doświad­czo­ny zespół fachow­ców gwa­ran­tu­je nie tyl­ko pro­fe­sjo­nal­ne wyko­na­nie usług, lecz tak­że szyb­kość i sku­tecz­ność w dzia­ła­niu. Jako fir­ma posia­da­ją­ca nie­zbęd­ne cer­ty­fi­ka­ty i akre­dy­ta­cje, jeste­śmy goto­wi spro­stać naj­wyż­szym wyma­ga­niom branżowym.

SKiC Robert Apta­cy to pew­ny part­ner w dzie­dzi­nie kon­tro­li szczel­no­ści ukła­dów fre­ono­wych. Dzia­ła­my pro­fe­sjo­nal­nie, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi i ofe­ru­je­my kon­ku­ren­cyj­ne warun­ki współ­pra­cy. Bez­pie­czeń­stwo Two­ich urzą­dzeń chłod­ni­czych to nasz prio­ry­tet. Sko­rzy­staj z naszych usług, a zapew­ni­my Ci spo­koj­ną eks­plo­ata­cję i zgod­ność z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z naszych fachow­ców już dziś!