Glikol propylenowy Factory GLY

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY — uni­wer­sal­ne roz­wią­za­nie dla Two­je­go sys­te­mu Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY to pro­dukt, któ­ry zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność wśród pro­fe­sjo­na­li­stów w bran­ży chłod­ni­czej i kli­ma­ty­za­cyj­nej. Dla­cze­go? Oto kil­ka powo­dów. Czym jest Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY? Fac­to­ry GLY to uni­wer­sal­ny płyn do trans­fe­ru cie­pła, któ­re­go głów­nym skład­ni­kiem jest eko­lo­gicz­ny pro­pa­no­triol. Jest to eko­no­micz­ny zamien­nik pły­nów na bazie gli­ko­lu mono­pro­py­le­no­we­go. Pro­dukt ten świet­nie spraw­dzi się w insta­la­cjach hydrau­licz­nych, gdzie wyma­ga­ne jest bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia. Chro­ni przed…

Więcej

Glikol propylenowy Factory GLY

Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY — Ide­al­ne roz­wią­za­nie dla Two­je­go sys­te­mu Współ­cze­sne tech­no­lo­gie wyma­ga­ją zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań, zwłasz­cza w dzie­dzi­nie trans­fe­ru cie­pła. Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY sta­no­wi odpo­wiedź na te potrze­by, ofe­ru­jąc wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści i zale­ty. Czym jest Gli­kol pro­py­le­no­wy Fac­to­ry GLY? Fac­to­ry GLY to uni­wer­sal­ny płyn do trans­fe­ru cie­pła opar­ty na eko­lo­gicz­nym pro­pa­no­trio­lu. Jest to eko­no­micz­ny zamien­nik dla pły­nów bazu­ją­cych na gli­ko­lu mono­pro­py­le­no­wym. Ten pro­dukt dosko­na­le spraw­dza się w insta­la­cjach hydrau­licz­nych, gdzie prio­ry­te­tem jest bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia. Chroni…

Więcej