Pomiar poboru prądu sprężarki

Sku­tecz­ny ser­wis chło­dziar­ki ole­ju HABOR HWK-250PTSB — wymia­na sprę­żar­ki, nie­szczel­ność i brud­ny filtr siat­ko­wy przed skra­pla­czem przy­czy­ną awa­rii sprężarki.

Więcej