Kontrola szczelności układu freonowego

Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go w pro­fe­sjo­nal­nym ser­wi­sie chłod­nic­twa. Zdję­cie przed­sta­wia pro­ces dia­gno­zy i napra­wy ukła­du chło­dze­nia, gwa­ran­tu­jąc opty­mal­ną wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwa urzą­dzeń chłodniczych.

Więcej