Montaż Klimatyzacji Warszawa | SKiC Robert Aptacy

Montaż Klimatyzacji Warszawa | SKiC Robert Aptacy

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy dzia­ła samo­dziel­nie w bran­ży „Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa” już od roku 2005. W tym cza­sie wyspe­cja­li­zo­wa­li­śmy się mię­dzy inny­mi w:

Mon­ta­że kli­ma­ty­za­cji domy, miesz­ka­nia, biura, …

Insta­la­cja urzą­dzeń chłodniczych

Uru­cho­mie­nie urzą­dzeń mroźniczych

Wyste­ro­wa­nie i insta­la­cja wen­ty­la­cji mechanicznej

Montaż klimatyzacji Warszawa i okolice

Popraw­nie zain­sta­lo­wa­na kli­ma­ty­za­cja to klucz do jej pra­wi­dło­wej, dłu­go­let­niej a co naj­waż­niej­sze wydaj­nej pra­cy. Warun­ki te moż­na zapew­nić poprzez:

 • Odpo­wied­nie osza­co­wa­nie mocy chłod­ni­czej urzą­dzeń potrzeb­nej na dany obiekt
 • Odpo­wied­nie­mu usy­tu­owa­niu jed­nost­ki wewnętrz­nej i zewnętrz­nej klimatyzatora
 • Odpo­wied­nie­mu dobra­niu urzą­dzeń: kli­ma­ty­za­cja typu split, kli­ma­ty­za­cja typu kase­ta, kli­ma­ty­za­cja typu kanał, kli­ma­ty­za­cja fan-coil itd…Montaż Klimatyzacji Warszawa
 • Bar­dzo waż­nym czyn­ni­kiem popraw­nie zmon­to­wa­nej insta­la­cji kli­ma­ty­za­cyj­nej jest zasto­so­wa­nie odpo­wied­niej insta­la­cji fre­ono­wej. Rury fre­ono­we o dedy­ko­wa­nej dla urzą­dze­nia śred­ni­cy, o odpo­wied­niej gru­bo­ści ścia­nek a nawet odpo­wied­niej izo­la­cji. Nasza fir­ma jest sto­sun­ko­wo dro­ga pod wzglę­dem mon­ta­żu ponie­waż nie oszczę­dza­my na jako­ści uży­tych materiałów.
 • W dziś sto­so­wa­nych urzą­dze­niach kli­ma­ty­za­cyj­nych pra­cu­ją sprę­żar­ki inwen­te­ro­we, urzą­dze­niom tym nale­ży zapew­nić odpo­wied­nią insta­la­cje zasi­la­nia jak i komu­ni­ka­cji pomię­dzy jednostkami
 • Kolej­nym waż­nym lecz lek­ce­wa­żo­nym czyn­ni­kiem popraw­nie zain­sta­lo­wa­nej kli­ma­ty­za­cji jest insta­la­cja odpro­wa­dze­nia skro­plin. Kon­ku­ren­cja bijąc się o klien­ta poprzez zani­ża­nie cen wyko­rzy­stu­je do odpro­wa­dze­nia skro­plin pesz­le, rur­ki elek­trycz­ne, rur­ki o małej śred­ni­cy. Błąd któ­ry z pew­no­ścią się zemści i pocią­gnie za sobą znacz­ne koszty.

Montaż Klimatyzacji | SKiC Robert Aptacy | Nasz montaż

Przed roz­po­czę­ciem mon­ta­żu jakiej­kol­wiek kli­ma­ty­za­cji koniecz­na jest wizja lokal­na nasze­go przed­sta­wi­cie­la bądź ser­wi­san­ta na obiek­cie. To ta oso­ba okre­śla, jakie urzą­dze­nie powin­no być zain­sta­lo­wa­ne – typ, rodzaj i moc urzą­dze­nia. Ser­wi­sant robi pomia­ry dłu­go­ści insta­la­cji elek­trycz­nej od skrzyn­ki ste­row­ni­czej – elek­trycz­nej do urzą­dzeń. Okre­śla dłu­gość insta­la­cji fre­ono­wej potrzeb­nej do połą­cze­nia jed­no­stek, spo­so­bu jej uło­że­nia /na zewnątrz, koryt­ko, zakucie/, tak samo dla insta­la­cji skro­plin z tym że trze­ba wziąć pod uwa­gę koniecz­ność uży­cia pom­pek wymu­sza­ją­cych nie zawsze jest z gór 🙂

Po wizy­cie nasze­go przed­sta­wi­cie­la bądź ser­wi­sant infor­mo­wa­ny jest os spo­so­bie i kosz­cie mon­ta­żu. Dopie­ro po akcep­ta­cji naszej ofert i doko­na­niu przed­pła­ty na urzą­dze­nia i mate­riał zosta­je uru­cho­mio­na pro­ce­du­ra montażu.

Zespół ser­wi­san­tów doko­nu­ją­cy mon­ta­żu zabez­pie­cza z grub­sza pomiesz­cze­nie w któ­rej doko­ny­wa­ne będą pra­ce mon­ta­żo­we, to zna­czy przy­kry­wa folią sza­fy, biur­ka i inne ele­men­ty wystro­ju wnętrz. Pro­szę pamię­tać insta­la­cja kli­ma­ty­za­cji to jak mały remont kurzy się, jest gło­śno jed­nym sło­wem jest bałagan!

Dziu­ry, otwo­ry czy zaku­wa­nie. Jak wspo­mnia­łem powy­żej mały remont uży­wa­my sprzę­tu moc­ne­go i gło­śne­go. Nie­ste­ty nie jeste­śmy w sta­nie zapew­nić klien­ta o dokład­nym cza­sie prac gło­śne­go sprzę­tu – każ­da insta­la­cja kli­ma­ty­za­cji jest inna - inne ścia­ny, inne spo­so­by wie­sza­nia urzą­dzeń itd…

Ukła­da­nie insta­la­cji fre­ono­wej, elek­trycz­nej i insta­la­cji sani­tar­nej musi być wyko­na­ne nie­zwy­kle sta­ran­nie. W tym przy­pad­ku nie szczę­dzi­my mate­ria­łu zabez­pie­cza­ją­ce­go, nie skra­ca­my insta­la­cji mon­tu­jąc na tak zwa­ną skuś­kę itd…

Kontrola montażu urządzeń i instalacji.

Nie­ste­ty naucze­ni doświad­cze­niem nie uru­cha­mia­my urzą­dzeń natych­miast po mon­ta­żu. Po zakoń­cze­niu prac mon­ta­żo­wych nasz ser­wis doko­nu­je pró­by i pomia­ry któ­rych wynik wpi­sa­ny jest do kar­ty urządzenia.

 • pró­ba ciśnie­nio­wa insta­la­cji fre­ono­wej z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go czas pró­by 24 godzi­ny mini­mal­ny czas na któ­ry może­my się zgo­dzić na wyraź­ne żąda­nie zle­ce­nio­daw­cy to 2 godziny.
 • opróż­nie­nie insta­la­cji z Azo­tu, próż­nia i pró­ba ciśnie­nio­wa na próż­ni czas prac do 2 godziny
 • pomia­ry elek­trycz­ne insta­la­cji zasi­la­nia i komu­ni­ka­cji. Z pomo­cą odpo­wied­nich urzą­dzeń pomia­ro­wych nasz ser­wi­sant doko­nu­je pomia­ru cią­głość insta­la­cji, izo­la­cja żył itp…
 • pomiar prą­dów w przy­pad­ku urzą­dzeń na prąd trój­fa­zo­wy waż­na jest kolej­ność faz

Uruchomienie urządzeń klimatyzacji i dalsze pomiary

 • tem­pe­ra­tu­ry na wej­ściu i wyj­ściu z klimatyzatora
 • pomiar prą­dów jed­nost­ki wewnętrz­nej i zewnętrznej
 • zadzia­ła­nie ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych użyt­kow­ni­ka i urzą­dze­nie /wyłącznik róż­ni­co­wy, roz­łącz­nik nad­prą­do­wy, pre­so­sta­ty o ile kli­ma­ty­za­tor jest w nie uzbro­jo­ny, krań­ców­ka wody kon­den­sa­tu, roz­łącz­ni­ki sys­te­mu otwar­te okna itd.
 • Po zakoń­cze­niu wszel­kich prac klient dosta­je kar­tę urzą­dze­nia — pełen raport zawierający

- wszel­kie pomia­ry elektryczne

- tabe­lę ciśnień pomia­ro­wych oraz tabe­lę ciśnień real­nych w insta­la­cji na chwi­lę obecną

- na żąda­nie klient może dostać doku­men­ta­cje zdjęć jak pro­wa­dzo­na zosta­ła instalacja

Każ­da sprze­daż urzą­dzeń i mon­taż koń­czy się fak­tu­rą VAT

Montaż klimatyzacji cena

nie­ste­ty cena nie jest sta­ła zale­ży od:

 • mocy insta­lo­wa­nych urządzeń
 • spo­so­bu i miej­sca insta­lo­wa­nych urządzeń
 • koniecz­no­ści uży­cia wysię­gni­ków dźwi­gów itd…
 • koniecz­no­ści uży­cia innych nie­zbęd­nych pod­ze­spo­łów takich jak pomp­ki, taśma grzew­cza, gumy tłu­mią­ce itd…

SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je naj­tań­szy mon­taż kli­ma­ty­za­cji w cenie od 1 500,00 zł net­to liczo­ne od jed­nost­ki wewnętrz­nej. Nie jeste­śmy tani ale za to Gwa­ran­tu­je­my solid­ność naszych usług i uży­tych materiałów.


mon­taż kli­ma­ty­za­cji, kli­ma­ty­za­cja mon­taż, mon­taż kli­ma­ty­za­to­ra, kli­ma­ty­za­tor, kli­ma­ty­za­cja, kli­ma­ty­za­cja domo­wa, kli­ma­ty­za­tor poko­jo­wy, kli­ma­ty­za­cja do domu, kli­ma­ty­za­tor domo­wy, kli­ma­ty­za­cja do miesz­ka­nia, kli­ma­ty­za­cja w domu, kli­ma­ty­za­to­ry domo­we, mon­taż kli­ma­ty­za­cji cena, mon­taż kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa, mon­taż kli­ma­ty­za­cji Mazo­wiec­kie, mon­taż kli­ma­ty­za­cji solid­nie, kli­ma­ty­za­tor ścienny