Nabijanie klimatyzacji

4/5 — (8 votes) 

Nabi­ja­nie kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa dowol­nym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym R134, R407, R410 itd…
Zakup kli­ma­ty­za­cji jest dla prze­cięt­ne­go czło­wie­ka dość dużym wydat­kiem, dla­te­go war­to już od pierw­szych dni kli­ma­ty­za­to­ra, dbać i zapew­nić mu opty­mal­ne warun­ki do pra­cy. Tyl­ko dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie prze­dłu­żyć jego żywotność.

Dwa razy w roku ser­wi­suj swo­ją klimatyzację

Nie wszy­scy posia­da­cze kli­ma­ty­za­cji w domu wie­dza, że pod­sta­wą do pozy­tyw­ne­go roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji przez pro­du­cen­ta są jego regu­lar­ne prze­glą­dy i ser­wi­so­wa­nie. Każ­da, nawet naj­mniej­sza nasza samo­wol­na inge­ren­cja w urzą­dze­nie może skoń­czyć się odrzu­co­ną rekla­ma­cją i dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi, jakie zmu­sze­ni będzie­my ponieść. Dla­te­go war­to pamię­tać, że aby kli­ma­ty­za­cja spraw­nie i jak naj­bar­dziej wydaj­nie pra­co­wa­ła, koniecz­ne jest jej regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie a co za tym idzie nabi­ja­nie kli­ma­ty­za­cji ( dwa razy w roku). Dzię­ki sys­te­ma­tycz­nej kon­tro­li z pew­no­ścią unik­nie­my więk­szych i bar­dzo kosz­tow­nych awarii.

Pod­czas kon­ser­wa­cji nasze­go kli­ma­ty­za­to­ra, ser­wi­sant spraw­dzi nie tyl­ko wszyst­kie ele­men­ty nasze­go urzą­dze­nia, ale skon­tro­lu­je też poziom czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w naszym kli­ma­ty­za­to­rze jego czy­stość i zakwaszenie.

Czym jest czyn­nik chłodniczy?

Czyn­ni­kiem chłod­ni­czym (czę­sto zwa­nym też fre­onem) są naj­czę­ściej sub­stan­cje szyb­ko wrzą­ce. Czyn­nik ten uczest­ni­czy w wymia­nie cie­pła w urzą­dze­niu. Pod wpły­wem wrze­nia w niskiej tem­pe­ra­tu­rze i pod niskim ciśnie­niem, pobie­ra cie­pło. Cie­pło to jest potem skra­pla­ne pod wypły­wem dużo wyż­sze­go ciśnie­nia i wyż­szej tem­pe­ra­tu­ry. Naj­bar­dziej popu­lar­nym i wyko­rzy­sty­wa­nym czyn­ni­kiem był czyn­nik R 22, ale ze wzglę­du na jego dużą szko­dli­wość dla war­stwy ozo­no­wej, z dniem 1 stycz­nia 2010 czyn­nik ten został wyco­fa­ny z obie­gu. W chwi­li obec­nej naj­czę­ściej sto­su­je się pro-eko­lo­gicz­ne gazy, np: R‑134a, R‑407C, R‑410A.

Dla­cze­go trze­ba spraw­dzać poziom czynnika?

Naj­waż­niej­szym, a zara­zem naj­droż­szym ele­men­tem każ­de­go kli­ma­ty­za­to­ra, jest sprę­żar­ka. Od jej pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia zale­ży żywot­ność kli­ma­ty­za­to­ra. Ponie­waż z cza­sem czyn­nik ula­tu­je z insta­la­cji, dla­te­go co jakiś czas war­to popro­sić ser­wi­san­tów o spraw­dze­nie pozio­mu czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w ukła­dzie. Jeśli zaj­dzie taka potrze­ba, ser­wis spraw­dzi szczel­ność two­jej insta­la­cji i w razie potrze­by nabi­je kli­ma­ty­za­cję insta­la­cję czyn­ni­kiem. Pro­du­cen­ci kli­ma­ty­za­to­rów zale­ca­ją, by takie czyn­no­ści, jak nabi­ja­nie kli­ma­ty­za­cji domo­wej, wyko­ny­wał wyszko­lo­ny ser­wi­sant, posia­da­ją­cy odpo­wied­nie uprawnienia.

Samo­dziel­ne nabi­ja­nie klimatyzacji

Cza­sem jed­nak zmu­sze­ni jeste­śmy do samo­dziel­ne­go napeł­nia­nia czyn­ni­kiem insta­la­cji. W wie­lu skle­pach inter­ne­to­wych dostęp­ne są poszcze­gól­ne czyn­ni­ki chłod­ni­cze. Jed­nak zanim przy­stą­pi­my do samo­dziel­ne­go napeł­nia­nia insta­la­cji, musi­my zapo­znać się z pod­sta­wa­mi kli­ma­ty­za­cji i zebrać odpo­wied­nie narzędzia.

A zatem będą nam potrzebne:

- czyn­nik (pamię­taj­my, by był to taki czyn­nik, jaki naka­zu­je nam sto­so­wać pro­du­cent. W prze­ciw­nym wypad­ku jest duże praw­do­po­do­bień­stwo, że nasza insta­la­cja nie będzie dzia­łać spraw­nie wręcz dopro­wa­dzi­my do uszko­dze­nia klimatyzatora).

- pom­pa do odzy­sku min próżniowa

- zestaw manometrów

- ter­mo­metr

Kie­dy posia­da­my już wymie­nio­ne przez mnie urzą­dze­nia i zapo­zna­li­śmy się z pod­sta­wa­mi dzia­ła­nia nasze­go kli­ma­ty­za­to­ra, może­my przy­stą­pić do dzieła.Nabijanie klimatyzacji | serwis i naprawa klimatyzacji Warszawa

Nabi­ja­nie kli­ma­ty­za­cji krok po kroku

  1. Jeśli nasz układ posia­da nie­szczel­ność, musi­my ją koniecz­nie odna­leźć a miej­sce wycie­ku zalu­to­wać, zaspa­wać jed­nym sło­wem szczel­nie zamknąć. Wyciek gazu do atmos­fe­ry jest bar­dzo szko­dli­wy dla śro­do­wi­ska, a niski poziom czyn­ni­ka wpły­wa na złą pra­cę urządzenia.
  2. Zro­bić próżnię.
  3. Przy uży­ciu azo­tu, spraw­dza­my szczel­ność ukła­du. Jeśli jed­nak nie posia­da­my pod ręką butli z azo­tem, a na dwo­rze nie panu­je skwar, może­my wpu­ścić do urzą­dze­nia tro­chę czyn­ni­ka, tak, by stwo­rzyć odpo­wied­nie ciśnie­nie i cze­ka­my. Po mniej wię­cej tygo­dniu może­my spraw­dzić, czy czyn­ni­ka nam uby­ło. Jeśli nie, nasz układ jest szczelny.
  4. Ponow­nie robi­my próżnię
  5. Nabi­ja­my nasze urzą­dze­nie odpo­wied­nią ilo­ścią czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Przy nabi­ja­niu musi­my pamię­tać o jed­nej bar­dzo waż­nej rze­czy, a mia­no­wi­cie o poło­że­niu butli z gazem. Pamię­taj­my, by zawsze pod­czas nabi­ja­nia butla skie­ro­wa­na była zawo­rem do dołu.

Waż­ne!

Przy nabi­ja­niu skon­tro­luj też tem­pe­ra­tu­rę na parow­ni­ku, czy­li jed­no­st­ce wewnętrz­nej nasze­go kli­ma­ty­za­to­ra. Na całej powierzch­ni lame­lek nie może być mniej niż 8 stop­ni. I co waż­ne, urzą­dze­nie nie może być oszro­nio­ne. Poja­wia­ją­cy się na ścian­kach szron, to znak, że nale­ży dopu­ścić jesz­cze czyn­ni­ka chłodniczego.

Jeśli nie wiesz, jaką ilość czyn­ni­ka wpu­ścić, wszyst­kie potrzeb­ne Ci infor­ma­cje znaj­dziesz na ety­kiet­ce znamionowej.

Zanie­czysz­czo­ny czyn­nik efek­tem wie­lu awa­rii urządzenia

Jeśli sukcesywnie nie będziesz pamiętać o wymianie i nabijaniu klimatyzacji, możesz być pewnie, że po jakimś czasie użytkowania, twoje urządzenie zacznie się psuć. Podczas pracy klimatyzatora czynnik chłodniczy nabiera wielu zanieczyszczeń, takich jak:

- domiesz­ki innych czyn­ni­ków chłodniczych

- nad­mier­ne zakwa­sze­nie, poja­wia­ją­ca się w ukła­dzie rdza

- nad­mier­na wil­got­ność czyn­ni­ka. Według norm dopusz­czal­na wil­got­ność, to 10 ppm, czy­li 10 czę­ści milio­no­wych ( 1 gram wody zawar­ty w 100 kg czyn­ni­ka chłodniczego).

Wszyst­kie te ele­men­ty, jeśli nie będą suk­ce­syw­nie wymie­nia­ne, sku­tecz­nie i w szyb­kim cza­sie uszko­dzą naszą kli­ma­ty­za­cje, któ­ra prze­cież jest dość spo­rym wydatkiem.

 

Nabijanie klimatyzacji | Retrofit Zamiennik R22