Naprawa centralnego ogrzewania

Zostaw Opi­nię!

Insta­la­cja cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ukła­dów w każ­dym budyn­ku. Jej pra­cę oraz funk­cję doce­nia się jed­nak dopie­ro w trak­cie nie­spo­dzie­wa­nej awa­rii (zresz­tą doty­czy to tak­że każ­dej insta­la­cji domo­wej, do któ­rej jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni i wręcz nie wyobra­ża­my sobie bez niej życia). Celem efek­tyw­nej pra­cy ukła­du jest zapew­nie­nie kom­for­tu ciepl­ne­go w okre­ślo­nej prze­strze­ni. Dzię­ki nowo­cze­snej regu­la­cji oraz coraz lep­szym pro­gra­mom pro­jek­to­wym, zarów­no cena wyko­na­nia takie­go ukła­du, jak i kosz­ty jego eks­plo­ata­cji spa­da­ją z roku na rok. Nie­ste­ty nie ozna­cza to, że spa­da ilość awa­rii ukła­dów cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia. Mogą one doty­czyć zarów­no poje­dyn­czych ele­men­tów insta­la­cji, jak i pra­cy całe­go systemu.Naprawa centralnego ogrzewania

Nie­szczel­no­ści

Pod­sta­wo­we dzia­ła­nia napraw­cze doty­czą nie­szczel­no­ści, któ­re powo­du­ją stra­tę zarów­no cie­pła, jak i czyn­ni­ka grzew­cze­go, któ­rym jest woda. Mogą one wyni­kać z sze­re­gu czyn­ni­ków. Pierw­szym z nich jest błęd­ny mon­taż ele­men­tów pozio­mych lub pio­no­wych insta­la­cji. Zazwy­czaj jest on wykry­wa­ny w trak­cie badań odbior­czych całe­go budyn­ku przed odda­niem go do użytku.
Nie­ste­ty nie­szczel­no­ści poja­wia­ją się tak­że, w sku­tek sta­rze­nia się prze­wo­dów – pro­ce­sem, któ­rym przy­śpie­sza to zja­wi­sko jest pro­ces koro­zji. Może od spo­wo­do­wać mini­mal­ne wycie­ki, któ­re z cza­sem sta­ją się coraz bar­dziej uciąż­li­we dla użyt­kow­ni­ka. Zazwy­czaj są one spo­ty­ka­ne na nie­szczel­nych uszczel­kach, śru­bun­kach, zawo­rach, zawo­rach grzej­ni­ko­wych lub kry­zach oraz na odpo­wietrz­ni­kach. W zależ­no­ści od uster­ki nastę­pu­je napra­wa lub wymia­na wadli­we­go ele­men­tu. Koro­zja może spo­wo­do­wać tak­że pęk­nię­cia ruro­cią­gów, któ­re powo­du­ją gwał­tow­ne szkody.
Pod koniec każ­dej napra­wy pole­ga­ją­cej na usu­wa­niu prze­cie­ków, nale­ży uzu­peł­nić zład w insta­la­cji o ilość wody, któ­ra zosta­ła stra­co­na na sku­tek nie­szczel­no­ści. Następ­nie nastę­pu­je uru­cho­mie­nie sys­te­mu ogrzewania.

Usu­wa­nie niedogrzewań

Popraw­nie dzia­ła­ją­ca insta­la­cja cha­rak­te­ry­zu­je się dostar­cze­niem zapro­jek­to­wa­nych para­me­trów czyn­ni­ka grzew­cze­go do wymien­ni­ka cie­pła (grzej­ni­ka), dzię­ki któ­re­mu w pomiesz­cze­niu zosta­je zapew­nio­na odpo­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra. W pomiesz­cze­niach ogrze­wa­nych odchył­ki tem­pe­ra­tu­ry rze­czy­wi­stej nie powin­ny prze­kra­czać 1 K (przy auto­ma­tycz­nym ste­ro­wa­niu tem­pe­ra­tu­rą powie­trza w pomiesz­cze­niu) lub 2 K ( przy innych ukła­dach ste­ro­wa­nia). Więk­sze spad­ki mogą być spo­wo­do­wa­ne wie­lo­ma czyn­ni­ka­mi. Pod­sta­wo­wym z czyn­ni­ków jest nie­droż­ność kry­zy lub odcin­ka znaj­du­ją­ce­go się przy grzej­ni­ku. Inną przy­czy­ną jest zatka­nie ele­men­tów arma­tu­ry ( zawo­rów, fil­trów itp.) lub pio­nów insta­la­cji. Wszyst­kie te awa­rie powo­du­ją spa­dek war­tość prze­pły­wu gorą­cej wody w prze­wo­dach oraz zabu­rzo­ną wymia­nę cie­pła na dro­dze czyn­nik grzew­czy-powie­trze w pomiesz­cze­niu. Usu­nię­cie takich nie­droż­no­ści spo­wo­du­je wzrost efek­tyw­no­ści pra­cy układu.
Kolej­nym czyn­ni­kiem mogą­cym powo­do­wać nie­do­grze­wa­nia są zapo­wie­trze­nia w insta­la­cji, któ­re bez­względ­nie nale­ży usuwać.

Cza­sem nie­zbęd­nym jest tak­że wymia­na odpo­wietrz­ni­ków  zamon­to­wa­nych na odcin­kach pio­no­wych insta­la­cji. Zmia­na zbyt niskie­go ciśnie­nia dys­po­zy­cyj­ne­go w insta­la­cji może rów­nież zna­czą­co popra­wić pra­cę ukła­du grzewczego.
Innym istot­nym ele­men­tem insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia są grzej­ni­ki, słu­żą­ce jako wymien­ni­ki cie­pła. Jest one szcze­gól­nie waż­ne w ukła­dzie, gdyż są one ostat­nim ele­men­tem dostar­cza­ją­cym cie­pło do pomiesz­cze­nia. Za pomo­cą regu­lar­ne­go płu­ka­nia grzej­ni­ków, moż­na zna­czą­cą zwięk­szyć ich żywot­ność przy zacho­wa­nych począt­ko­wych para­me­trów urzą­dze­nia. Przez płu­ka­nie moż­na usu­nąć wie­le osa­dów poja­wia­ją­cych się w insta­la­cji c.o. Zazwy­czaj cie­cze uży­wa­ne do płu­ka­nia mają cha­rak­te­ry­stycz­ny kolor, któ­ry ule­ga zmia­nie, z momen­tem utra­ce­nia wła­ści­wo­ści czyn­nych przez śro­dek czysz­czą­cy. Środ­kiem alter­na­tyw­nym do płu­ka­nia jest zwy­kła woda wodo­cią­go­wa, któ­ra tak­że wtło­czo­na pod odpo­wied­nim ciśnie­niem może zmniej­szyć szyb­kość postę­po­wa­nia koro­zji w rurach.

Pod­czas napraw insta­la­cji cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia czę­sto popra­wia się sys­te­my regu­la­cji ukła­du c.o. oraz węzła ciepl­ne­go. Napi­sze­my jed­nak o tym w kolej­nym artykule.

Napra­wy i kon­ser­wa­cji węzła ciepl­ne­go w War­sza­wie. Napra­wa cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia. Budo­wa i kon­ser­wa­cja węzła ciepl­ne­go War­sza­wa. Obsłu­ga tech­nicz­na budyn­ków. kon­ser­wa­cja kotłow­ni War­sza­wa. Kon­ser­wa­cje węzłów ciepl­nych i insta­la­cji wewnętrz­nych. Regu­lar­ne prze­glą­dy i moder­ni­za­cja węzła ciepl­ne­go. kon­ser­wa­cje węzłów ciepl­nych. Napra­wy i kon­ser­wa­cji węzła ciepl­ne­go w War­sza­wie. Napra­wa cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia. Budo­wa i kon­ser­wa­cja węzła ciepl­ne­go War­sza­wa. Obsłu­ga tech­nicz­na budyn­ków. kon­ser­wa­cja kotłow­ni War­sza­wa. Kon­ser­wa­cje węzłów ciepl­nych i insta­la­cji wewnętrz­nych. Regu­lar­ne prze­glą­dy i moder­ni­za­cja węzła ciepl­ne­go. kon­ser­wa­cje węzłów ciepl­nych. Napra­wa cen­tral­ne­go ogrzewania