Naprawa Chiller DAIKIN

5/5 — (2 votes) 

Naprawa Chiller DAIKIN | SKiC

Napra­wa Chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1

Naprawa i serwis wytwornicy wody lodowej DAIKIN EUWA30HDZW1

Zgło­sze­nie awa­rii DAIKIN EUWA30HDZW1

Przyczyna zgłoszenia do naprawy | serwisu /opis klienta/

Agre­gat wody lodo­wej od ponad dwóch lat miał uszko­dzo­ną jed­ną z trzech sprę­ża­rek, po dziś dzień pra­co­wał na dwóch spraw­nych jed­nak w dniu dzi­siej­szym praw­do­po­dob­nie uszko­dzi­ła się kolej­na sprę­żar­ka. Agre­gat jesz­cze w tym roku nie miał ser­wi­su chodź praw­dę mówiąc nie przy­po­mi­nam sobie by w zeszłym roku ktoś przy­jeż­dżał do chillera.Naprawa Chiller DAIKIN

Urzą­dze­nie ma włą­czo­ne wszyst­kie wen­ty­la­to­ry wycią­go­we te na górze być może tyl­ko się coś prze­grza­ło i wystar­czy że osty­gnie. Pro­si­my o szyb­ką inter­wen­cje chil­ler chło­dzi salon samochodowy.

Ekspertyza | Chiller DAIKIN:

Urzą­dze­nie ma uszko­dzo­ne dwie sprę­żar­ki chłodnicze
1. Pierw­sza sek­cja — urwa­na rur­ka tłocz­na sprę­żar­ka pozo­sta­wio­na z roz­her­me­ty­zo­wa­nym ukła­dem na okres mini­mum trzech lat. /sprężarka do wymiany/
2. Dru­ga sprę­żar­ka — stycz­nik sprę­żar­ki uszko­dzo­ny zwar­ty sprę­żar­ka spa­lo­na elektrycznie

Czynności serwisowe | Chiller DAIKIN:

• Klient zle­cił wymia­nę sprę­żar­ki nr 2 sprę­żar­ka nr 1 nie będzie wymieniana.
• Odzysk i uty­li­za­cja fre­onu z sek­cji ze spa­lo­ną sprężarką.
• Demon­taż spa­lo­nej sprężarki.
• Demon­taż fil­tra osu­sza­cza i wymian go na nowy z funk­cją odkwaszania.
• Mon­taż nowej sprężarki.
• Kon­tro­la szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go. Czas pró­by 4 godziny.
• Bar­dzo dłu­ga próżnia.
• Uzu­peł­nie­nie sys­te­mu nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym nie szko­dli­wym dla war­stwy ozonowej.
• Uru­cho­mie­nie ukła­du, kali­bra­cja oraz pełen ser­wis całe­go chil­le­ra z pomi­nię­ciem sek­cji pierwszej.

Zakończenie prac | Chiller DAIKIN:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści układ chil­ler mimo bra­ku sprę­żar­ki w sek­cji pierw­szej pra­cu­je popraw­nie. W dość krót­kim cza­sie uzy­sku­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, pobór prą­du na sprę­żar­ce nr dwa w nor­mie zgod­ny z odczy­tem z tablicz­ki znamionowej.

Zalecenia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do poprzed­niej sytuacji.
Nale­ży wymie­nić stycz­nik sprę­żar­ki trze­ciej by nie dopu­ścić do podob­nej awa­rii, pro­si­my o roz­wa­że­nie zaku­pu i wymia­ny sprę­żar­ki w torze pierw­szym. Roz­ło­że­nie rota­cyj­ne pra­cy trzech sprę­ża­rek znacz­nie wydłu­ży czas pra­cy chillera.
Nale­ży regu­lar­nie wymie­niać fil­try powie­trza w chłod­ni­cy wody lodo­wej na dzień dzi­siej­szy zauwa­żyć moż­na że ist­nie­je pro­blem z odbio­rem chło­du tem­pe­ra­tu­ra wody powrot­nej zde­cy­do­wa­nie za niska.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.
Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usługę.

Naprawa Chiller DAIKIN

ser­wis chil­le­rów daikin, Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej DAIKIN EUWA30HDZW1, Napra­wa i ser­wis chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1, Napra­wa wytwor­nic wody lodo­wej DAIKIN EUWA30HDZW1, Napra­wa ochła­dza­czy wody DAIKIN EUWA30HDZW1, Ser­wis chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1 SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych agre­ga­tów wody lodo­wej DAIKIN EUWA30HDZW1, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja DAIKIN EUWA30HDZW1, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1, Wymia­na sprę­żar­ki w agre­ga­cie wody lodo­wej DAIKIN EUWA30HDZW1, Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej DAIKIN EUWA30HDZW1 SKiC Robert Aptacy