Naprawa chiller TRANE EGAN200

5/5 — (84 votes) 

Napra­wa nie­szczel­no­ści agre­ga­tu wody lodo­wej TRANE EGAN200.

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o usu­nię­cie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej Tra­ne w try­bie doraź­nym. Po doko­na­niu eks­per­ty­zy i prze­glą­du zero­we­go Nasz ser­wis stwier­dził roz­sz­czel­nie­nie w ukła­dzie fre­ono­wym. Na wsku­tek drgań popę­ka­ły rur­ki skra­pla­cza aż w dwóch miej­scach ponad­to zagro­żo­ne pęk­nię­ciem był kolej­ne dwie.

Naprawa chiller TRANE EGAN200Sta­ra insta­la­cja fre­ono­wa a mia­no­wi­cie rur­ki mie­dzia­ne bar­dzo źle się spa­wa nale­ży użyć odpo­wied­nie­go sre­bra a po spa­wa­niu nale­ży zabez­pie­czyć miej­sca spa­wu przed koro­zją w miej­scach prze­grza­nia. Oczy­wi­ście spa­wa­my tyl­ko i wyłącz­nie w otu­li­nie gazu szla­chet­ne­go dzię­ki cze­mu uni­ka­my osa­dza­niu się naga­ru w i na insta­la­cji fre­ono­wej. Nagar ten jest nie­bez­piecz­ny dla ukła­du fre­ono­we­go ponie­waż roz­pusz­czo­ny przez fre­on ma odczyn kwa­śny. Kwas w sil­ni­ku skut­ku­je roz­pusz­cze­niem izo­la­cji sil­ni­ka, prze­bi­cia do masy lub prze­bi­cia pomię­dzy faza­mi SPALENIE SPRĘŻARKI.

Po zakoń­cze­niu spa­wa­nia doko­na­li­śmy pró­by ciśnie­nio­wej insta­la­cji fre­ono­wej zakres ciśnie­nia dopusz­czal­ny dla okre­ślo­ne­go parow­ni­ka czy skra­pla­cza, wynik testu pozytywny.

Kolej­nym kro­kiem było wyko­na­nie próż­ni dla tak duże­go ukła­du czas wyko­na­nia próż­ni trzy godzi­ny, nie widzie­li­śmy potrze­by wymia­ny fil­tra osu­sza­cza, ponie­waż do ukła­du nie wtar­gnę­ło powie­trze ani wil­goć. Pozo­sta­je nam jed­nak jego skon­tro­lo­wa­nie po napeł­nie­niu ukła­du nowym czyn­ni­kiem w odpo­wied­niej ilo­ści i uru­cho­mie­niu chillera.

W mię­dzy cza­sie skon­tro­lo­wa­li­śmy nasta­wy ste­row­ni­ka, skon­tro­wa­li­śmy wszyst­kie śrub­ki insta­la­cji w tabli­cy ste­row­ni­czej oraz spraw­dzi­li­śmy ele­men­ty zabez­pie­cza­ją­ce układ takie jak pre­so­sta­ty, ter­mi­ki, flow switch.

Wresz­cie napeł­nie­nie ukła­du nowym fre­onem i roz­ruch agre­ga­tu wody lodowej.

Chil­ler zapra­co­wał popraw­nie, szyb­ko osią­gnął żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ki pra­cu­ją popraw­nie cicho i nad­mier­nie się nie grze­ją. Filtr osu­szacz drożny.

Ostat­nim ele­men­tem naszych prac jest wyko­na­nie pro­to­ko­łu, w któ­rym wyszcze­gól­ni­li­śmy wszyst­kie wyko­na­ne czyn­no­ści, spi­sa­li­śmy wszyst­kie doko­na­ne pomia­ry elek­trycz­ne i ciśnień. Tym samym pro­to­kół posłu­żył do wpi­su CRO, któ­ry wyko­nał sam wła­ści­ciel chillera.

 

Gwa­ran­cja obej­mu­je tyl­ko i wyłącz­nie szczel­ność ukła­du w miej­sca spa­wów wyko­na­nych przez Nasz SERWIS CHILLER Robert Aptacy.

Naprawa chiller TRANE

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tów wody lodo­wej TRANE i innych chil­ler bez wzglę­du na ich wiel­kość pro­du­cen­ta czy zastosowanie.

 

SERWIS Aqu­aStre­am2 TRANE