Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

2/5 — (1 vote) 

Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne, chłod­ni­cze w tym rów­nież chło­dziar­ki wody potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Chło­dziar­ki do akwa­rium mor­skie­go i z wodą słod­ką są coraz czę­ściej spo­ty­ka­ne na naszym rynku.
SKiC Robert Apta­cy napra­wia ser­wi­su­je i moder­ni­zu­je chło­dziar­ki do akwa­rium w tym chło­dziar­ki TECO.

Mocne strony chłodziarki TECO TR15

1. Chło­dziar­ka jest mała, ładna.
2. Czy­tel­ny i pro­sty układ regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry opar­ty na ste­row­ni­ku elektronicznym.

Słabe strony chłodziarki TECO TR15

1. Chło­dziar­ka ma dość gło­śne wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza a ich loka­li­za­cja w urzą­dze­niu naszym zda­niem jest zła.
2. Ten typ chło­dziar­ki ma schło­dzić 800 litrów wody zde­cy­do­wa­nie za dużo na jej wydaj­ność chłodniczą.
3. Urzą­dze­nie ma kiep­ski wymien­nik ciepła.Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

Wszyst­kie urzą­dze­nia któ­re tra­fia­ją do Nasze­go ser­wi­su w tym rów­nież chło­dziar­ki do akwa­rium TECO na począ­tek pod­le­ga EKSPERTYZIE. W skład eks­per­ty­zy chło­dziar­ki do akwa­rium TECO wchodzi:

• Kon­tro­la pra­cy elek­tro­ni­ki pomia­ro­wej i sterowniczej.
• Pomia­ry elek­trycz­ne sprę­żar­ki i wen­ty­la­to­rów skraplacza.
• Kon­tro­la prą­du prze­bi­cia do masy — w przy­pad­ku akwa­rium nie­zwy­kle waż­na rzecz.
• Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w ukła­dzie chło­dze­nie, pomiar zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści same­go freonu.
• Kon­tro­la wydaj­no­ści sprę­żar­ki chłodniczej.
• Kon­tro­la zaka­mie­nia­nia wymien­ni­ka ciepła.
• Kon­tro­la droż­no­ści fil­tra osu­sza­cza oraz rur­ki kapilarnej.
• Pro­to­kół doko­na­nych czyn­no­ści, pomia­rów, wska­za­nie zagro­żeń i uste­rek wraz z wyce­ną naprawy.

Koszt ekspertyzy w przypadku chłodziarki do akwarium TECO to jedyne 300,00 złotych netto

w przy­pad­ku gdy zle­ce­nio­daw­ca reflek­tu­je na napra­wę koszt ten leży po stro­nie Nasze­go serwisu.
Naj­czę­ściej napra­wia­ne w chło­dziar­kach do akwa­rium fir­my TECO
1. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej uszko­dze­nie mechaniczne
2. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej brak sprę­żu a tym samym bark chłodzenia.
3. Zaka­mie­nia­nie wymien­ni­ka ciepła.
4. Zatka­nie ukła­du chłodzenia.
5. Roz­sz­czel­nie­nie ukła­du freonowego.
6. Napra­wa elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej urządzenia.
7. Awa­ria lam­py UV

Serwis chłodziarek do akwarium firmy TECO i innych

1. Kon­tro­la obec­no­ści, zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go r134 lub pokrewnego.
2. Uzu­peł­nie­nie nie­wiel­kich ilo­ści czyn­ni­ka chłodniczego.
3. Mycie i oka­mie­nie­nie wymien­ni­ka ciepła.
4. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza w prze­pad­ku małej wydaj­no­ści wymia­na na no

Na wszyst­kie wymie­nio­ne pod­ze­spo­ły, wyko­na­ne czyn­no­ści Nasz Ser­wis udzie­la gwa­ran­cji. Wysta­wia­my fak­tu­ry VAT.
UWAGA

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy na zle­ce­nie wyko­na nowe chło­dziar­ki do akwa­rium o dowol­nej objętości

woda słod­ka sło­na bez zna­cze­nia. Pro­dukt nasz POLSKI

Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

Zapra­sza­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą ofertą

Ser­wis chło­dziar­ki do akwa­rium TECO, Napra­wa chło­dziar­ki do akwa­rium TECO SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis chło­dzia­rek awa­ryj­nych TECO, Napra­wa chło­dzia­rek wód akwa­ry­stycz­nych SKiC Robert Apta­cy, Napra­wa chło­dzia­rek akwa­ry­stycz­nych War­sza­wa POLSKA, Napra­wa chło­dzia­rek akwa­ry­stycz­nych TECO, napra­wa chło­dzia­rek wody morskiej