Naprawa chłodziarki wody HABOR

4.8/5 — (55 votes) 

Napra­wa chło­dziar­ki wody HABOR | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Ostat­nio do nasze­go ser­wi­su tra­fi­ła chło­dziar­ka wody mar­ki HABOR. Pro­szę zwró­cić uwa­gę, że mówi­my tutaj o chło­dziar­ce wody, a nie chil­le­rze ole­jo­wym. Urzą­dze­nie jest w sta­nie pra­cy, ale nie speł­nia swo­jej głów­nej funk­cji — nie chło­dzi. Nie poja­wia­ją się żad­ne komu­ni­ka­ty błę­dów, po pro­stu nie dzia­ła popraw­nie. Od razu przy­stą­pi­li­śmy do rze­tel­nej dia­gno­sty­ki urzą­dze­nia HABOR.

 

Przegląd zerowy — chłodziarka wody HABOR:

 • Sprę­żar­ka chłod­ni­cza jest zuży­ta i prak­tycz­nie nie działa. 

 • Układ fre­ono­wy jest nie­szczel­ny i posia­da tyl­ko 40% swo­je­go pier­wot­ne­go napełnienia. 

 • Urzą­dze­nie pra­cu­je na czyn­ni­ku R22, więc koniecz­ne jest jego zmia­na na retro­fit.

 • Pom­pa wody osią­ga jedy­nie 1 Bar pod­no­sze­nia słu­pa wody. 

 • Chło­dziar­ka wyma­ga kom­plek­so­we­go ser­wi­su.
  .

Naprawa chłodziarki wody HABOR:-

Po prze­ka­za­niu infor­ma­cji o sta­nie tech­nicz­nym urzą­dze­nia oraz przed­sta­wie­niu kosz­to­ry­su napra­wy, klient zde­cy­do­wał się na czę­ścio­wą napra­wę: wymia­nę sprę­żar­ki, uszczel­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go i uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Pom­pa mia­ła pozo­stać w sta­nie pierwotnym.

W trak­cie prac:

 • Wyko­rzy­stu­jąc azot tech­nicz­ny, prze­szu­ka­li­śmy urzą­dze­nie pod kątem nie­szczel­no­ści — bez rezultatu. 

 • Zastą­pi­li­śmy sta­rą sprę­żar­kę uży­wa­ną, ale w dosko­na­łym stanie. 

 • Wymie­ni­li­śmy filtr osu­sza­cza.

 • Odzy­ska­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy R22 i przy­go­to­wa­li­śmy go do uty­li­za­cji.

 • Wyko­na­li­śmy próż­nię w ukła­dzie fre­ono­wym i napeł­ni­li­śmy go czy­stym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym RETROFIT.
  .

Podsumowanie naprawy chłodziarki wody HABOR:

Po zakoń­cze­niu prac dokład­nie oczy­ści­li­śmy urzą­dze­nie, przy­go­to­wa­li­śmy linię wody lodo­wej i prze­pro­wa­dzi­li­śmy testy. Chło­dziar­ka dzia­ła­ła popraw­nie, choć zauwa­ży­li­śmy niską wydaj­ność pom­py obiegowej.

Uwa­ga: W chło­dziar­kach wody pom­pa jest klu­czo­wym ele­men­tem, zwłasz­cza jeśli urzą­dze­nie nie jest wypo­sa­żo­ne w Flow-Switch. W przy­pad­ku awa­rii pom­py, woda w parow­ni­ku może zamar­z­nąć i uszko­dzić urzą­dze­nie. Dla­te­go bar­dzo waż­ne są okre­so­we prze­glą­dy tech­nicz­ne tych urzą­dzeń, któ­re pozwo­lą na wyeli­mi­no­wa­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści i zmniej­sze­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych do minimum.

 

Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z naszych usług w zakre­sie ser­wi­su i napra­wy urzą­dzeń chłod­ni­czych. Dzia­ła­my na tere­nie całej Pol­ski, a nasz ser­wis sta­cjo­nar­ny znaj­du­je się w Wałsnowie.

 

Naprawa chłodziarek wody | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe