Serwis nawilżacza offsetowego TechnoTrans Beta d 20L

5/5 — (1 vote) 

Ser­wis nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans Beta d 20L | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two przemysłowe

Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o usu­nię­cie awa­rii w nawil­ża­czu off­se­to­wym Tech­no­trans beta d 20L. Po przy­jeź­dzie na miej­sce obsłu­ga urzą­dze­nia powie­dzia­ła nam że na ekra­nie urzą­dze­nia wid­nie­je ERROR 13.

Powód wezwania serwisu do nawilżacza offsetowego:

  • Dozow­nik alko­ho­lu od dłuż­sze­go nie­wła­ści­wie pra­cu­je cza­sa­mi zawy­ża pomiar alko­ho­lu po chwi­li wręcz odwrot­nie pomiar wyka­zu­je 1 pro­cent stężenia
  • W tym momen­cie wypi­ja znacz­ną ilość spi­ry­tu­su i wyłą­cza układ ze wzglę­du na błąd za wyso­kiej kon­cen­tra­cji alkoholu
  • W chwi­li obec­nej został wywo­ła­ny błąd ERROR 13 i nie znika
  • Ponad­to mamy pro­blem z kon­duk­tyw­no­ścią, pomia­ry szaleją 

Przegląd zerowy nawilżacza offsetowego TechnoTrans beta d 20L

Wraz z ser­wi­san­tem fir­my Chil­ler­Tech wyko­na­li­śmy pełen prze­gląd nawil­ża­cza. Począw­szy od ukła­du kon­tro­li i ste­ro­wa­nia skoń­czyw­szy na kon­tro­li węży, zbior­ni­ków oraz czuj­ni­ków kon­tro­l­no — wykonawczych.

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nej eks­per­ty­zy zosta­ły wska­za­ne nastę­pu­ją­ce błę­dy i awarie:

  1. Dozow­nik alko­ho­lu AZR ma uszko­dzo­ną pły­tę głów­ną “gór­ną”
  2. Poprzez nie­wła­ści­wie zain­sta­lo­wa­ny zawór odci­na­ją­cy na linii IPA docho­dzi­ło do zabu­rzeń w prze­pły­wie środ­ka nawilżającego
  3. Son­dy pomia­ro­we twar­do­ści i kon­duk­tyw­no­ści wody brudne

Naprawa dozownika alkoholu alcosmart AZR

W dozow­ni­ku alko­ho­lu AZR uszko­dze­niu ule­gła pły­ta gór­na. Jed­nak przy­czy­ną powsta­nia awa­rii były zabu­rze­nia w torze prze­pły­wu środ­ka nawil­ża­ją­ce­go IPA. Insta­la­tor maszy­ny prze­dłu­żył prze­wód wod­ny za pomo­cą zawor­ka któ­rym bez koń­ca mani­pu­lo­wa­no zabu­rza­jąc prze­pływ środ­ka zwil­ża­ją­ce­go. W kon­se­kwen­cji mia­ło to wpływ na pomiar oraz na pobór alko­ho­lu. Dozow­nik kon­se­kwent­ni liczył sobie błę­dy i wcho­dził w stan kali­bra­cji i auto­ze­ro, nie­ste­ty to ist­nie­je limit o osią­gnię­to stan 120 prób któ­re dys­kwa­li­fi­ku­ją dozow­nik a pro­du­cent naka­zu­je jego wymia­nę na nowy.

Nasz ser­wis potra­fi usu­nąć tę awa­rię jed­nak nie zawsze Nasz spo­sób skut­ku­je tyl­ko 90 pro­cen­tach przypadków. 

Co waż­ne z błę­dem 13 maszy­na pra­cu­je popraw­nie jed­nak alarm wyświe­tla się bez koń­ca — zna­my przy­pad­ki że w now­szych nawil­ża­czach blo­ku­je on pra­cę sys­te­mu i i tak nale­ży go wymie­nić ale to zale­d­wie w 10%

Błęd­ne pomia­ry kon­duk­tyw­no­ści zosta­ły wyeli­mi­no­wa­ne poprzez stan­dar­do­we czyn­no­ści ser­wi­so­we z pod­kre­śle­niem na mycie urządzenia.

Zakończenie prac serwisowych związanych z awarią TechnoTrans

Po wymia­nie pły­ty głów­nej dozow­ni­ka alko­ho­lu oraz po peł­nym ser­wi­sie nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans, sys­tem zaczął pra­co­wać popraw­nie. Wszel­kie pomia­ry są sta­bil­ne i ponow­nie dru­kar­nia może pra­co­wać z peł­ną mocą.

Pole­ca­my się pań­stwu w zakre­sie napra­wy i ser­wi­su nawil­ża­czy off­se­to­wych dowol­ne­go pro­du­cen­ta Tech­no­Trans, Bal­dwin itd…  Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my ukła­dy chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej oraz napra­wia­my dozow­ni­ki alkoholu.

 

Serwis urządzeń chłodniczych | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe