Naprawa i regeneracja chillerów

3/5 — (1 vote) 

Napra­wa i Rege­ne­ra­cja Chil­le­rów — SKiC Robert Apta­cy. Sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą są coraz popu­lar­niej­sze, cie­sząc się wyso­ką efek­tyw­no­ścią i niski­mi kosz­ta­mi utrzy­ma­nia. W SKiC Robert Apta­cy, spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wie i rege­ne­ra­cji chil­le­rów, umoż­li­wia­jąc utrzy­ma­nie sta­łej tem­pe­ra­tu­ry w zakre­sie od ‑12°C do +45°C, co otwie­ra przed nami nowe możliwości.

Chłodzenie Glikolem — Chillery

Woda lodo­wa” jako medium chło­dzą­ce, może przyj­mo­wać róż­ne for­my, w tym zwy­kłą wodę lub roz­twór gli­ko­lu, w zależ­no­ści od wyma­ga­nej tem­pe­ra­tu­ry. W SKiC Robert Apta­cy zapew­nia­my napra­wę i rege­ne­ra­cję chil­le­rów, wyko­rzy­stu­jąc odpo­wied­nio dobra­ne medium chło­dzą­ce, aby zagwa­ran­to­wać opty­mal­ne dzia­ła­nie systemu.

Innowacyjne Systemy Chłodzenia

Sys­te­my chło­dze­nia opar­te o wodę lodo­wą, któ­re ofe­ru­je­my, są efek­tyw­ną alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych sys­te­mów fre­ono­wych. Cha­rak­te­ry­zu­ją się one wyso­ką efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną i są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska. Dzię­ki zasto­so­wa­niu auto­ma­ty­ki kon­tro­l­no-pomia­ro­wej, jeste­śmy w sta­nie uzy­skać sta­łą tem­pe­ra­tu­rę z dokład­no­ścią do 0,1°C.

Wybór Chillerów — Powietrze czy Woda?

Na ryn­ku dostęp­ne są róż­ne rodza­je chil­le­rów, w tym chło­dzo­ne powie­trzem oraz chło­dzo­ne wodą. W SKiC Robert Apta­cy pomo­że­my Ci wybrać odpo­wied­ni typ chil­le­rów dla Two­ich potrzeb, zapew­nia­jąc pro­fe­sjo­nal­ną napra­wę i rege­ne­ra­cję chil­le­rów.

Chil­le­ry chło­dzo­ne powie­trzem są zazwy­czaj usa­do­wio­ne na zewnątrz, co pozwa­la na efek­tyw­ną wymia­nę cie­pła. Nato­miast chil­le­ry chło­dzo­ne wodą, zazwy­czaj umiesz­czo­ne są wewnątrz i są ide­al­ne w miej­scach, gdzie jakość powie­trza zewnętrz­ne­go jest niska.

Free Cooling w Chillerach

Free cooling to funk­cja, któ­ra pozwa­la na zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii poprzez wyko­rzy­sta­nie tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej. Dzię­ki tej tech­no­lo­gii, możesz zna­czą­co zmniej­szyć kosz­ty eks­plo­ata­cji chillerów.

W SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my sze­ro­ki zakres chil­le­rów, w tym z opcją free cooling, co pozwa­la na zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści i obni­że­nie kosz­tów operacyjnych.

Instalacja i Obsługa Chillerów

Pro­fe­sjo­nal­na insta­la­cja i obsłu­ga są klu­czo­we dla efek­tyw­no­ści chil­le­rów. W SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my kom­plek­so­we usłu­gi, od pro­jek­to­wa­nia po ser­wis i kon­ser­wa­cję insta­la­cji chłod­ni­czych, zapew­nia­jąc naj­wyż­szą wydaj­ność i niezawodność.

Naprawa i regeneracja chillerów cała Polska 

kontakt tel. 501 179 381