Naprawa i serwis chillery CIAT model LDH702BV

5/5 — (1 vote) 

Ostat­nio zespół SKiC Robert Apta­cy został popro­szo­ny o prze­pro­wa­dze­nie napra­wy agre­ga­tu wody lodo­wej — chil­le­rów CIAT model LDH702BV. Jak zawsze, roz­po­czę­li­śmy od dokład­ne­go prze­glą­du zero­we­go urzą­dze­nia oraz skon­tro­lo­wa­li­śmy cały sys­tem chło­dze­nia maszyn.

Wyniki przeglądu chillera CIAT model LDH702BV

Pod­czas prze­glą­du ziden­ty­fi­ko­wa­no uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza model A3G800-AU25-61 w sek­cji pierw­szej. Ta sek­cja posia­da dwa wen­ty­la­to­ry: pierw­szy uru­cha­mia się razem ze sprę­żar­ka­mi, a dru­gi, któ­ry uległ uszko­dze­niu, odpo­wia­da za utrzy­ma­nie skro­plo­ne­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go na odpo­wied­nim pozio­mie. Awa­rie tego wen­ty­la­to­ra skut­ko­wa­ły nad­mier­nym wzro­stem ciśnie­nia, co pro­wa­dzi­ło do zatrzy­ma­nia chil­le­rów z błę­dem wyso­kie­go ciśnie­nia (HP). War­to zazna­czyć, że każ­de takie zda­rze­nie powo­du­je rów­nież wzrost tem­pe­ra­tu­ry czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go oraz pobo­ru prą­du przez sprę­żar­ki, co może skut­ko­wać nad­pa­la­niem uzwo­jeń silników.

Obserwacje i działania w czasie wykonywania przeglądu zerowego

Nasi tech­ni­cy zaob­ser­wo­wa­li tłu­ste pla­my ole­ju wokół sprę­ża­rek, co wska­zu­je na roz­sz­czel­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go. Wyni­ki pomia­rów czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go potwier­dzi­ły brak gazu i uby­tek fre­onu, a to może dopro­wa­dzić do bar­dzo kosz­tow­nej awarii.

Stwier­dzo­no, że skra­pla­cze są dość brud­ne i nie­dłu­go mogły stać się nie­droż­ne. W tym mode­lu chil­le­rów wyko­rzy­sta­no skra­pla­cze alu­mi­nio­we mikro­ka­na­ło­we, któ­re są wraż­li­we na wygi­na­nie. W oma­wia­nym przy­pad­ku sil­ne wen­ty­la­to­ry powo­do­wa­ły wygi­na­nie skra­pla­cza, co pro­wa­dzi­ło do pęknięć.

Kontrola i Próbny Rozruch Chillerów CIAT LDH702BV

Nasi spe­cja­li­ści prze­pro­wa­dzi­li szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę i prób­ny roz­ruch chil­le­rów CIAT model LDH702BV, aby zapew­nić ich efek­tyw­ność i nie­za­wod­ność. Kon­tro­la obję­ła: pomiar izo­la­cji i prze­bi­cia do masy wszyst­kich ele­men­tów wyko­naw­czych takich jak; sil­ni­ki wen­ty­la­to­rów, sil­ni­ki pomp wod­nych oraz sil­ni­ki sprę­ża­rek. Po prze­pro­wa­dze­niu roz­ru­chu chil­le­rów, zmie­rzy­li­śmy prą­dy każ­de­go z wymie­nio­nych pod­ze­spo­łów, porów­nu­jąc wyni­ki z wytycz­ny­mi zawar­ty­mi w doku­men­ta­cji tech­nicz­nej (DTR). Spraw­dzi­li­śmy rów­nież nasta­wy ter­mi­ków przed stycz­ni­ka­mi, któ­re były pra­wi­dło­wo ustawione.

Naprawa Chillerów CIAT LDH702BV

Dia­gno­sty­ka i Interwencja

Przed przy­stą­pie­niem do napra­wy odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy reszt­ki czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go fre­onu z obu sek­cji chil­le­ra. Stwier­dza­jąc uby­tek fre­onu na pozio­mie 25%, co wyma­ga cał­ko­wi­tej wymia­ny czyn­ni­ka. Następ­nie przy uży­ciu Azot Tech­nicz­ny i z pomo­cą pia­ny szu­ka­li­śmy miejsc wycie­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Wykry­li­śmy trzy wycie­ki, w tym jed­no wyma­ga­ją­ce spa­wa­nia insta­la­cji freonowej.

Rozwiązania i Optymalizacja

Odzy­ska­li­śmy i odda­li­śmy do uty­li­za­cji resz­tek pozo­sta­łe­go ole­ju sprę­żar­ko­we­go, oby­dwie sek­cje zosta­ły ponow­nie zala­ne nowym i czy­stym ole­jem. Wyko­na­li­śmy bar­dzo dłu­gą próż­nię wraz z testem. Następ­nie napeł­ni­li­śmy ukła­dy nowym, czy­stym fre­onem zgod­nie z DTR. W mię­dzy­cza­sie ser­wi­san­ci z zaprzy­jaź­nio­nej fir­my Chil­ler­Ser­wis wymie­ni­li i uru­cho­mi­li nowy wen­ty­la­tor skra­pla­cza, a tak­że prze­pro­wa­dzi­li dokład­ne czysz­cze­nie skra­pla­czy oraz całe­go urządzenia.

Kontrola Systemów Współpracujących

Skon­tro­lo­wa­li­śmy fil­try wod­ne przed chil­le­rem oraz prze­pro­wa­dzi­li­śmy symu­la­cję zatrzy­ma­nia ukła­du wody, aby zwe­ry­fi­ko­wać dzia­ła­nie flow-switch i zabez­pie­czeń chil­le­rów. Ser­wi­sant z Chil­ler­Ser­wis prze­ana­li­zo­wał i sko­ry­go­wał wszyst­kie nasta­wy w ste­ro­wa­niu chil­le­ra, wyko­nał testy wszyst­kich ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych takich jak prze­twor­ni­ki ciśnie­nia, pre­so­sta­ty a takrze son­dy pomiarowe.

Wynik Naprawy Chillerów CIAT

Urzą­dze­nie pra­cu­je popraw­nie, szyb­ko osią­ga­jąc żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę wody lodo­wej. Wszyst­kie ele­men­ty wyko­naw­cze dzia­ła­ją pra­wi­dło­wo, zgod­nie z DTR, co potwier­dza sku­tecz­ność prze­pro­wa­dzo­nych dzia­łań serwisowych.

Dzię­ki doświad­cze­niu i zaawan­so­wa­nej wie­dzy tech­nicz­nej SKiC Robert Apta­cy, chil­le­ry CIAT model LDH702BV są w peł­ni przy­wró­co­ne do efek­tyw­nej pra­cy, co zapew­nia klien­tom cią­głość i nie­za­wod­ność ope­ra­cyj­ną. Zachę­ca­my do regu­lar­ne­go ser­wi­so­wa­nia i korzy­sta­nia z pro­fe­sjo­nal­nych usług SKiC Robert Apta­cy, by uni­kać przy­szłych pro­ble­mów i awarii.