Sprężarka Emerson ZP235KCE Scroll w chillerze CIAT z chłodzeniem powietrznym

Related Post

Sprężarka Emerson ZP235KCE w systemie chłodniczym chiller CIAT

Na zdję­ciu przed­sta­wio­no sprę­żar­kę Emer­son ZP235KCE Scroll zamon­to­wa­ną w chil­le­rze CIAT, pod­kre­śla­jąc jej rolę w zwięk­sza­niu efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i nie­za­wod­no­ści w komer­cyj­nych apli­ka­cjach chłodniczych.