Kontrola i Pomiary Pompy Chillerów CIAT przez SKiC Robert Aptacy

Related Post

Pomiar elektryczne i wydajności pompy wodnej w chillerze CIAT

SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je się w napra­wie i ser­wi­sie urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. W agre­ga­tach wody lodo­wej nie­zbęd­ną czyn­no­ścią jest kon­tro­la prze­pły­wu oraz pomia­ry pobo­ru prą­du przez pom­pę wody. Bez spraw­nej pom­py żaden z chil­le­rów nie będzie dzia­łał poprawienie.