Kontrola Poziomu Oleju w Sprężarkach Chillerów CIAT — SKiC

Related Post

Kontrola stanu oleju w układach sprężarkowych wytwornic wody lodowej

Zdję­cie ma na celu uka­za­nie pro­ce­su kon­tro­li pozio­mu ole­ju w sprę­żar­kach chłod­ni­czych, odpo­wied­ni poziom ole­ju jest klu­czo­we dla utrzy­ma­nia w spraw­no­ści sprę­ża­rek a tak­że wpły­wa na wydaj­no­ści i nie­za­wod­no­ści samych chillerów.