Optymalizacja Chillerów CIAT przez Pomiary Elektryczne

Related Post

Pomiary poboru prądu sprężarek w agregacie wody lodowej CIAT

SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je się w napra­wia i ser­wi­sie agre­ga­tów wody lodo­wej. Dzię­ki pomia­rom pobo­ru prą­du przez sprę­żar­ki Nasi tech­ni­cy wie­dzą nie tyl­ko w jakiej kon­dy­cji jest sama sprę­żar­ka ale i potra­fi okre­ślić prze­pływ czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go itd… Pomiar pobo­ru prą­du pozwa­la na moni­to­ro­wa­nie i opty­ma­li­za­cję wydaj­no­ści urządzenia.