Układ zasysania wody lodowej z pojemnika wkopanego w grunt poniżej chillera

Related Post

System Wody Lodowej z Buforów Gruntowych

SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je się w imple­men­ta­cji zaawan­so­wa­nych sys­te­mów zasy­sa­nia wody lodo­wej z bufo­rów grun­to­wych dla urzą­dzeń chłod­ni­czych w tym rów­nież chil­le­rów. Roz­wią­za­nie te pozwa­la na reduk­cję kosz­tów ope­ra­cyj­nych a co waż­ne ma wpływ na zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści energetycznej.”