Uszkodzony Wentylator Skraplacza CIAT A3G800 — Problemy z Ciśnieniem

Related Post

Uszkodzony Wentylator Skraplacza CIAT A3G800 - Problemy z Ciśnieniem

Dia­gno­sty­ka Wen­ty­la­to­ra Skra­pla­cza CIAT A3G800 wyka­za­ła jego uszko­dze­nie. W kon­se­kwen­cji chil­ler nie skra­pla fre­onu i dość szyb­ko sta­je w błę­dzie HP.