Naprawa i serwis Quint

Zostaw Opi­nię!

Quint itd Calyp­so beta napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy maszyn poligraficznych
Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Aptacy
Remon­tu­je­my i ser­wi­su­je­my sachła­dza­cze wody sto­so­wa­ne w poli­gra­fii i nie tylko

Naj­częst­szą przy­czy­ną powsta­wa­nia uszko­dzeń agre­ga­tów wody lodo­wej w tym też agre­ga­tów fir­my Quint itd Calyp­so beta pra­cu­ją­cych w bran­ży poli­gra­ficz­nej jest pył i far­ba dru­kar­ska, mało któ­ry wła­ści­ciel wymie­nia regu­lar­nie fil­try wody i myje urzą­dze­nia wraz z wężow­ni­ca­mi z zasto­so­wa­niem odpo­wied­nich środ­ków che­micz­nych. Far­ba i pył papie­ru zaty­ka wymien­ni­ki dopro­wa­dza­jąc tym samym do ich rozsadzenia.

Spo­tka­li­śmy się kil­ka razy z wymien­ni­ka­mi spa­wa­ny­mi czy lepio­ny­mi. Nie­ste­ty próż­ny trud szpa­ry cią­gle się powięk­sza­ją i wycie­ki są coraz więk­sze ponad­to jest cią­gle zagro­że­nie roz­sczel­nie­nia ukła­du po stro­nie fre­ono­wej, wte­dy do dro­giej usłu­gi wymia­ny wymien­ni­ka w wytwor­ni­cy wody lodo­wej nale­ży doli­czyć mycie koszt usu­nię­cia wody z ukła­du, wymia­nę fre­onu, wymian ole­ju a i bar­dzo czę­sto wymia­nę sprę­żar­ki w ochła­dza­czu wody.

Chil­ler Quint sdi jest co praw­da uzbro­jo­ny w wymien­nik ruro­wy jed­nak też czę­sto się psu­je co praw­da w torze wyso­kie­go ciśnie­nia, naj­częst­szą przy­czy­ną uszko­dze­nia tych wytwor­nic wody lodo­wej jest roz­sz­czel­nie­nie ukła­du chłod­ni­cze­go, spa­le­nie sprę­żar­ki spo­wo­do­wa­ne nad­mier­nym prze­grza­niem lub zbyt dłu­gą pra­cą bez osią­gnię­cia żąda­nej temperatury.

W naszym ser­wi­sie prze­ra­bia­my schła­dza­cze Quint itd Calyp­so beta:

  • powięk­sza­nie skraplaczy
  • zmia­na wymien­ni­ka z ruro­we­go na płaszczowy
  • zmia­na agre­ga­tów chłodniczych

Na wszyst­kie nasze usłu­gi daje­my gwa­ran­cje 12 mie­się­cy i gwa­ran­tu­je­my pełen serwis

Quint itd Calypso betaNaprawa i serwis Quint itd Calypso beta

Quint itd Calyp­so, ser­wis chłod­ni­czy war­sza­wa, tech­no­trans, schła­dzacz wody poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy dru­kar­nia, para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych, napra­wa schła­dza­czy wody, ser­wis schła­dza­czy wody, prze­gląd i ser­wis nawil­ża­czy for­my, ser­wis nawil­ża­czy, agre­ga­ty chłod­ni­cze, agre­gat wody lodo­wej, agre­ga­ty wody lodo­wej, chil­le­ry, wytwor­ni­ca wody lodo­wej, ser­wis chłod­ni­czy, chil­ler do wody, chil­le­ry prze­my­sło­we, wytwor­ni­ce wody lodo­wej, chil­ler wody lodo­wej, chil­ler wody, ser­wi­su nawil­ża­czy w maszy­nach dru­ku­ją­cych, Quint itd Calyp­so, ser­wis chłod­ni­czy war­sza­wa, tech­no­trans, schła­dzacz wody poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy poli­gra­fia, prze­gląd nawil­ża­czy dru­kar­nia, para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych, napra­wa schła­dza­czy wody, ser­wis schła­dza­czy wody, prze­gląd i ser­wis nawil­ża­czy for­my, ser­wis nawil­ża­czy, agre­ga­ty chłod­ni­cze, agre­gat wody lodo­wej, agre­ga­ty wody lodo­wej, chil­le­ry, wytwor­ni­ca wody lodo­wej, ser­wis chłod­ni­czy, chil­ler do wody, chil­le­ry prze­my­sło­we, wytwor­ni­ce wody lodo­wej, chil­ler wody lodo­wej, chil­ler wody, ser­wi­su nawil­ża­czy w maszy­nach drukujących