Profesjonalny Serwis i Naprawa Rooftopów: Daikin, York, Rheem, i inne marki

5/5 — (4 votes) 

Naprawa i serwis rooftopów Daikin, York, Rheem, Trane, Carrier, Lennox, Goodman i innych

W fir­mie SKiC Robert Apta­cy, dzię­ki naszej głę­bo­kiej wie­dzy i boga­te­mu doświad­cze­niu, z dumą sta­je­my na cze­le bran­ży HVAC. Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­fe­sjo­nal­nej opie­ce nad sys­te­ma­mi rooftop, ofe­ru­jąc sze­ro­ki zakres usług dla róż­no­rod­nych marek, takich jak Daikin, York, Rhe­em, Tra­ne, Car­rier, Len­nox, Good­man i wie­le innych. Nasze usłu­gi, od prze­glą­dów zero­wych i eks­per­tyz, przez napra­wy, aż po ser­wis okre­so­wy i tech­nicz­ny, są skro­jo­ne na mia­rę potrzeb każ­de­go klien­ta i każ­de­go systemu.

W dzia­le napraw i ser­wi­su rooftop, ofe­ru­je­my Pań­stwu kom­plek­so­we usłu­gi zwią­za­ne z utrzy­ma­niem i obsłu­gą urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych typu rooftop. Nasza ofer­ta zawiera:

 1. Prze­gląd zero­wy i eks­per­ty­za roofto­pów 
 2. Napra­wa urzą­dzeń rooftop
 3. Ser­wis okre­so­wy lub ser­wis tech­nicz­ny rooftop

Przegląd zerowy i ekspertyza rooftopów

W ramach tej usłu­gi, nasz zespół eks­per­tów wyko­nu­je szcze­gó­ło­we bada­nie sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dzeń, któ­re obejmuje:

 1. Inspek­cja wizu­al­na roofto­pa — pierw­szym eta­pem jest dokład­na oce­na zewnętrz­na i wewnętrz­na urzą­dzeń, by ziden­ty­fi­ko­wać widocz­ne uszko­dze­nia lub ozna­ki zuży­cia, któ­re mogą wpły­nąć na popraw­ną pra­cę a nawet funk­cjo­no­wa­nie całe­go sys­te­mu wentylacji.
 2. Pomia­ry elek­trycz­ne — wyko­nu­je­my pomia­ry elek­trycz­ne całych urzą­dzeń oraz ich poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów wyko­naw­czych, wery­fi­ku­jąc ich bez­pie­czeń­stwo, spraw­dza­jąc prze­bi­cie do masy, pomiar opor­no­ści czy pobór prą­du. Wyni­ki pomia­rów przy­rów­nu­jąc z dany­mi w doku­men­ta­cji tech­nicz­nej (DTR) lub tablicz­ki znamionowej.
 3. Pomia­ry obec­no­ści i ciśnie­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — kon­tro­lu­je­my, czy w sys­te­mie znaj­du­je się odpo­wied­nia ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. Mie­rzy­my ciśnie­nie po stro­nie HP i LP pomia­ry poma­ga­ją nam w okre­śle­niu ilo­ści czyn­ni­ka w sys­te­mie a w cza­sie pra­cy okre­śla­my czy jest żąda­ne skra­pla­nie czy odpa­ro­wa­nie czynnika.
 4. Testy funk­cjo­nal­ne — prze­pro­wa­dza­my serię testów ope­ra­cyj­nych, by oce­nić real­ną wydaj­ność sys­te­mu chło­dze­nia, jego efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną oraz spraw­ność klu­czo­wych kom­po­nen­tów, takich jak wen­ty­la­to­ry, kom­pre­so­ry i układ sterowania.
 5. Dia­gno­sty­ka awa­rii — z uży­ciem spe­cja­li­stycz­nych narzę­dzi dia­gno­stycz­nych iden­ty­fi­ku­je­my uster­ki, któ­re mogą nie być widocz­ne pod­czas inspek­cji wizu­al­nej. To obej­mu­je kon­tro­lę ciśnień robo­czych sprę­ża­rek, pozio­mu ole­ju sprę­żar­ko­we­go oraz dzia­ła­nia ele­men­tów kon­tro­l­no-pomia­ro­wych. Ana­li­zu­je­my rów­nież histo­rię i bie­żą­ce kody błędów.
 6. Oce­na ogól­ne­go dzia­ła­nia urzą­dze­nia — ana­li­zu­je­my efek­tyw­ność i inte­gra­cję urzą­dze­nia z całą infra­struk­tu­rą HVAC budyn­ku. Oce­nia­my, czy sys­tem speł­nia bie­żą­ce potrze­by chłod­ni­cze i czy jest zgod­ny z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi i prze­pi­sa­mi bezpieczeństwa.
 7. Reko­men­da­cje i pla­no­wa­nie przy­szłych dzia­łań — na pod­sta­wie wyni­ków badań przy­go­to­wu­je­my szcze­gó­ło­wy raport, któ­ry zawie­ra zale­ce­nia doty­czą­ce przy­szłej eks­plo­ata­cji, potrzeb­nych napraw oraz wymia­ny pod­ze­spo­łów. Raport okre­śla rów­nież kosz­to­rys prze­wi­dy­wa­nych prac napraw­czych o ile urzą­dze­nie jest popsute.

War­to pod­kre­ślić, że prze­gląd zero­wy nie jest rów­no­znacz­ny z napra­wą urzą­dze­nia, lecz sta­no­wi wstęp­ną oce­nę jego sta­nu tech­nicz­ne­go, co jest klu­czo­we dla pla­no­wa­nia dal­szych dzia­łań serwisowych.

Naprawa Urządzeń Rooftop

War­to pod­kre­ślić, że wie­le awa­rii sys­te­mów roofto­po­wych wyni­ka z nie­wła­ści­we­go lub bra­ku­ją­ce­go ser­wi­su. Czę­sto zda­rza się, że oso­by zarzą­dza­ją­ce obiek­ta­mi nie dys­po­nu­ją odpo­wied­nio wykwa­li­fi­ko­wa­nym per­so­ne­lem tech­nicz­nym. Brak doświad­cze­nia w pisa­niu zapy­tań do firm chłod­ni­czych i nie­wy­star­cza­ją­ca wie­dza o zakre­sie prac zwią­za­nych z napra­wą oraz ser­wi­sem pro­wa­dzą do nie­do­cią­gnięć. Dodat­ko­wo, nad­zór i odbiór prac ogra­ni­cza się czę­sto tyl­ko do wymia­ny doku­men­ta­cji, co nie gwa­ran­tu­je pra­wi­dło­wej reali­za­cji usług.

Naj­częst­sze Awa­rie Rooftopów:

 1. Zapcha­ne fil­try powie­trza — co może pro­wa­dzić do wyłą­cze­nia sys­te­mu na sku­tek zadzia­ła­nia pre­so­sta­tu filtra.
 2. Poury­wa­ne paski kli­no­we tur­bin powie­trza — uszko­dze­nie to prze­ry­wa nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie systemu.
 3. Zatar­te i spa­lo­ne sil­ni­ki tur­bin wia­tro­wych — awa­ria ta wystę­pu­je w komo­rze wymia­ny i chło­dze­nia powie­trza, zwy­kle spo­wo­do­wa­na jest przez dłu­go­trwa­łą eks­plo­ata­cję bez odpo­wied­nie­go serwisu.
 4. Nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go — może być wyni­kiem nad­mier­ne­go drga­nia sprę­ża­rek lub rza­dziej, nie­wła­ści­we­go montażu.
 5. Uszko­dze­nia elek­tro­ni­ki kon­tro­l­no-pomia­ro­wej i płyt ste­ro­wa­nia — zwią­za­ne z fizycz­ny­mi uszko­dze­nia­mi lub błę­da­mi w oprogramowaniu.

Pra­wi­dło­wo i regu­lar­nie prze­pro­wa­dza­ny ser­wis mógł­by zapo­biec więk­szo­ści tych pro­ble­mów. Regu­lar­ne prze­glą­dy tech­nicz­ne, dokład­ne dia­gno­sty­ki oraz odpo­wied­nie inter­wen­cje kon­ser­wa­cyj­ne są klu­czo­we dla zacho­wa­nia spraw­no­ści i efek­tyw­no­ści sys­te­mów roofto­po­wych. Z tego wzglę­du nie­zmier­nie waż­ne jest, aby zarzą­dza­ją­cy obiek­ta­mi inwe­sto­wa­li w kom­pe­tent­ne zespo­ły tech­nicz­ne i rze­tel­ne fir­my ser­wi­su­ją­ce, co zapew­ni dłu­go­ter­mi­no­we korzy­ści i mini­ma­li­za­cję ryzy­ka awarii.

Serwis okresowy lub serwis techniczny rooftop

Aby zapew­nić nie­prze­rwa­ną i efek­tyw­ną pra­cę sys­te­mów rooftop, nie­zbęd­ne jest regu­lar­ne prze­pro­wa­dza­nie ser­wi­su okre­so­we­go oraz tech­nicz­ne­go. Opty­mal­ny ser­wis tych urzą­dzeń obej­mu­je sze­reg dzia­łań, któ­re gwa­ran­tu­ją ich dłu­go­trwa­łą wydaj­ność i mini­ma­li­zu­ją ryzy­ko awarii.

1. Inspek­cja i Czyszczenie:

 • Czysz­cze­nie fil­trów powie­trza — regu­lar­ne usu­wa­nie zanie­czysz­czeń, któ­re mogą obni­żyć efek­tyw­ność sys­te­mu i pro­wa­dzić do jego przeciążenia.
 • Spraw­dze­nie i czysz­cze­nie cie­czy chłod­ni­czych — w tym tak­że spraw­dze­nie sta­nu czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go oraz uzu­peł­nie­nie go, jeśli jest taka potrzeba.
 • Czysz­cze­nie i kon­tro­la kon­den­sa­to­rów oraz skra­pla­czy — aby zapew­nić opty­mal­ną wymia­nę ciepła.

2. Kon­tro­la Kom­po­nen­tów Mechanicznych:

 • Spraw­dza­nie i wymia­na pasków napę­do­wych — jeże­li są zuży­te lub uszkodzone.
 • Kon­tro­la i sma­ro­wa­nie łożysk — co zapo­bie­ga zatar­ciom i innym uszko­dze­niom mechanicznym.
 • Spraw­dze­nie sil­ni­ków i tur­bin wen­ty­la­cyj­nych — w celu wykry­cia ewen­tu­al­nych pro­ble­mów z prze­grze­wa­niem się lub nie­efek­tyw­ną pracą.

3. Dia­gno­sty­ka Elektryczna:

 • Kon­tro­la wszyst­kich połą­czeń elek­trycz­nych — spraw­dze­nie, czy nie ma luź­nych lub sko­ro­do­wa­nych połą­czeń, któ­re mogły­by wpły­wać na dzia­ła­nie systemu.
 • Testo­wa­nie i kali­bra­cja sys­te­mów ste­ro­wa­nia — w tym ter­mo­sta­tów i innych urzą­dzeń kon­tro­l­nych, aby upew­nić się, że sys­tem dzia­ła zgod­nie z ustawieniami.
 • Spraw­dze­nie zabez­pie­czeń elek­trycz­nych — takich jak wyłącz­ni­ki nad­prą­do­we i przekaźniki.

4. Testy Funkcjonalne:

 • Spraw­dze­nie wydaj­no­ści chło­dze­nia i ogrze­wa­nia — to klu­czo­we dla zapew­nie­nia, że sys­tem pra­cu­je na opty­mal­nych parametrach.
 • Test ciśnie­nia sys­te­mu — aby wykryć ewen­tu­al­ne nieszczelności.

5. Oce­na Ogól­na i Raportowanie:

 • Opra­co­wa­nie szcze­gó­ło­we­go rapor­tu z prze­glą­du — doku­men­tu­ją­ce­go wszel­kie zna­le­zio­ne uster­ki oraz wyko­na­ne prace.
 • Reko­men­da­cje doty­czą­ce napraw lub mody­fi­ka­cji — zapla­no­wa­nie przy­szłych dzia­łań mają­cych na celu unik­nię­cie powta­rza­ją­cych się problemów.

6. Edu­ka­cja Klienta:

 • Infor­mo­wa­nie klien­ta o sta­nie urzą­dze­nia — oraz o zale­ce­niach doty­czą­cych codzien­nej eks­plo­ata­cji, któ­re mogą wydłu­żyć żywot­ność systemu.

Dzię­ki regu­lar­ne­mu ser­wi­so­wi okre­so­we­mu oraz tech­nicz­ne­mu, sys­te­my rooftop mogą dzia­łać nie­za­wod­nie przez wie­le lat, ofe­ru­jąc efek­tyw­ną pra­cę i znacz­ne oszczęd­no­ści energetyczne.

w tro­sce o swo­je rooftopy.

Zda­je­my sobie spra­wę z tego, jak istot­na jest regu­lar­na kon­ser­wa­cja w zapew­nie­niu efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i obni­że­niu kosz­tów ope­ra­cyj­nych. Dla­te­go nasze dzia­ła­nia są zawsze pre­cy­zyj­ne i zgod­ne z naj­now­szy­mi stan­dar­da­mi bran­żo­wy­mi. W SKiC Robert Apta­cy dba­my o to, by nasze usłu­gi nie tyl­ko pod­no­si­ły funk­cjo­nal­ność sys­te­mów, ale tak­że ich nie­za­wod­ność i trwałość.

Klien­tom ofe­ru­je­my nie tyl­ko szyb­kie i efek­tyw­ne roz­wią­za­nia awa­ryj­ne, ale tak­że dogłęb­ne ser­wi­sy tech­nicz­ne, któ­re zapew­nia­ją dłu­go­ter­mi­no­we korzy­ści i spo­kój ducha. Z nami, Pań­stwa sys­te­my HVAC są zarzą­dza­ne pro­fe­sjo­nal­nie i z naj­więk­szą troską.

Pamię­taj­cie, odpo­wied­nia opie­ka i regu­lar­ny ser­wis to klucz do wydłu­że­nia życia i zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści Waszych roofto­pów. Zachę­ca­my do współ­pra­cy z SKiC Robert Apta­cy — z nami Wasze urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne znaj­dą się w naj­lep­szych rękach, co gwa­ran­tu­je satys­fak­cję i real­ne korzy­ści dla każ­de­go przedsiębiorstwa.