Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

5/5 — (1 vote) 

Naprawa Kondensacyjnych Osuszaczy Powietrza – Profesjonalny Serwis od Aptacy

Kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza sta­ją się coraz bar­dziej popu­lar­ne ze wzglę­du na ich efek­tyw­ność w popra­wie jako­ści powie­trza w róż­nych pomiesz­cze­niach. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny, dla­cze­go war­to ich uży­wać oraz jak odpo­wied­nio dobrać takie urzą­dze­nie, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszym arty­ku­łem „Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza”. Dzi­siaj sku­pi­my się na moż­li­wych awa­riach oraz napra­wach tych urzą­dzeń. W fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy gwa­ran­tu­je­my wyso­ką jakość wszyst­kich prac ser­wi­so­wych przy awa­rii kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza, a tak­że kon­ku­ren­cyj­ne ceny.

Budowa i Sposób Działania Osuszacza Kondensacyjnego

Kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza dzia­ła­ją na zasa­dzie schła­dza­nia powie­trza poni­żej punk­tu rosy. Urzą­dze­nie może wyko­rzy­stać parow­nik bez­po­śred­ni lub chłod­ni­ce wod­ne. Naj­efek­tyw­niej­sze są insta­la­cje prze­ciw­prą­do­we, któ­re zapew­nia­ją naj­wyż­szą spraw­ność. Skład urzą­dze­nia obej­mu­je parow­nik, skra­placz, sprę­żar­kę, zawór roz­pręż­ny, wen­ty­la­to­ry oraz tacę ocie­ko­wą ze zbior­ni­kiem na skropliny.

Wil­got­ne powie­trze z pomiesz­cze­nia jest nawie­wa­ne na parow­nik, gdzie schła­dza­ne jest do tem­pe­ra­tu­ry poni­żej punk­tu rosy, powo­du­jąc kon­den­sa­cję pary wod­nej. Skro­pli­ny zbie­ra­ne są na tacy ocie­ko­wej i odpro­wa­dza­ne do zbior­ni­ka. Następ­nie powie­trze jest ogrze­wa­ne w skra­pla­czu i kie­ro­wa­ne z powro­tem do pomiesz­cze­nia, obni­ża­jąc jego wil­got­ność. Pro­ces jest cyklicz­ny, aż osią­gnię­te zosta­ną wyma­ga­ne parametry.

Osu­szacz może być ste­ro­wa­ny manu­al­nie lub auto­ma­tycz­nie. Auto­ma­tycz­na regu­la­cja odby­wa się za pomo­cą higro­sta­tu, któ­ry utrzy­mu­je wil­got­ność powie­trza na okre­ślo­nym poziomie.

Typowe Awarie Kondensacyjnych Osuszaczy Powietrza

Podob­nie jak każ­de urzą­dze­nie, kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza mogą ule­gać awa­riom. Regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie w fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy może znacz­nie zmniej­szyć ryzy­ko nie­prze­wi­dzia­nych wydat­ków. Poni­żej przed­sta­wia­my naj­częst­sze problemy:

  1. Spa­dek wydaj­no­ści – Wyni­ka z bra­ku czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji wymien­ni­ków cie­pła oraz insta­la­cji odpro­wa­dza­nia skroplin.
  2. Pro­ble­my ze sprę­żar­ką – Mogą obej­mo­wać uszko­dze­nia mecha­nicz­ne lub elek­trycz­ne, szcze­gól­nie w nowo­cze­snych sprę­żar­kach inwerterowych.
  3. Nie­szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go – Czę­sto spo­wo­do­wa­ne uszko­dze­nia­mi wewnętrz­ny­mi przewodów.
  4. Uszko­dze­nia wen­ty­la­to­rów – Mogą obej­mo­wać prze­pa­le­nie lub zmniej­sze­nie wydajności.

Nasze Usługi Serwisowe

W fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy ofe­ru­je­my sze­ro­ki zakres usług, aby zapew­nić spraw­ność i dłu­go­wiecz­ność kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powietrza:

  • Napra­wa uszko­dzo­nych ele­men­tów – W więk­szo­ści przy­pad­ków napra­wa jest tań­sza niż wymiana.
  • Regu­la­cja ukła­dów auto­ma­tycz­nej kon­tro­li – Od naj­prost­szych sys­te­mów po zaawan­so­wa­ne ukła­dy z higrostatami.
  • Pomiar i uzu­peł­nia­nie fre­onu – Zapew­nia pra­wi­dło­wą i bez­a­wa­ryj­ną pra­cę osuszacza.
  • Kon­tro­la pozio­mu ole­ju w sprę­żar­ce – Nie­zbęd­na dla pra­wi­dło­wej pra­cy sprężarki.

Dlaczego Warto Wybrać Naszą Firmę?

Świa­do­mi kon­ku­ren­cyj­no­ści na pol­skim ryn­ku, zapew­nia­my usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści w przy­stęp­nych cenach. Nasze doświad­cze­nie oraz zado­wo­le­nie klien­tów są naj­lep­szym dowo­dem na to, że jeste­śmy god­nym zaufa­nia part­ne­rem. W fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy każ­da napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza jest wyko­ny­wa­na z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem i w moż­li­wie naj­krót­szym czasie.

Daj nam szan­sę, a prze­ko­nasz się, że pro­fe­sjo­nal­na napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza jest moż­li­wa bez dużych kosztów.

Podsumowanie

Napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza w fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy to gwa­ran­cja jako­ści, pro­fe­sjo­na­li­zmu i kon­ku­ren­cyj­nych cen. Regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie i kon­ser­wa­cja mogą zapo­biec więk­szo­ści awa­rii i zapew­nić dłu­gą, bez­pro­ble­mo­wą pra­cę Two­je­go osu­sza­cza. Skon­tak­tuj się z nami, aby dowie­dzieć się wię­cej o naszych usłu­gach i umó­wić się na serwis

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza