Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

5/5 — (1 vote) 

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza z coraz więk­szym powo­dze­niem uży­wa­ne są do popra­wy para­me­trów powie­trza w róż­nych sytu­acjach. O celu ich sto­so­wa­nia oraz o spo­so­bie dobo­ru takie­go urzą­dze­nia pisa­li­śmy w arty­ku­le „Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­cze powie­trza”. W dzi­siej­szej pra­cy sku­pi­my się na moż­li­wych uster­kach, któ­re mogą się poja­wić w trak­cie eks­plo­ata­cji takiej insta­la­cji. Zapew­nia­my, że w fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy wyko­na­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych prac ser­wi­so­wych przy awa­rii kon­den­sa­cyj­ne­go osu­sza­cza powie­trza będzie wyso­kiej jako­ści. Co wię­cej, nie wyda­dzą Pań­stwo na to for­tu­ny. Zanim jed­nak o awa­riach i napra­wach, powie­my dwa sło­wa o budo­wie oraz spo­so­bie pra­cy takie­go urządzenia.

Budo­wa oraz spo­sób dzia­ła­nia osu­sza­cza kondensacyjnego

Urzą­dze­nie kon­den­sa­cyj­ne uży­wa zja­wi­ska schła­dza­nia powie­trza do tem­pe­ra­tu­ry poni­żej punk­tu rosy. Moż­na do nie­go dopro­wa­dzić odpa­ro­wu­jąc czyn­nik chłod­ni­czy ( tzw. parow­nik bez­po­śred­ni) lub sto­su­jąc zim­ną wodę ( tzw. chłod­ni­ce wod­ne). Dla dru­gie­go przy­pad­ku wydaj­ność chłod­ni­ca zale­ży od stru­mie­nia maso­we­go wody. Naj­bar­dziej korzyst­nym ukła­dem jest insta­la­cja prze­ciw­prą­do­wa ( sto­so­wa­na tak­że w wymien­ni­kach cie­pła w insta­la­cjach cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia – w węzłach cie­pła), któ­ra zapew­nia naj­więk­szą moż­li­wą spraw­ność. Dol­ne wej­ście wody zapo­bie­ga powtór­ne­mu odpa­ro­wa­nia skro­plin. My w naszej pra­cy sku­pi­my się jed­nak na insta­la­cji zawie­ra­ją­cej czyn­nik chłod­ni­czy. Skła­da się ona z parow­ni­ka, skra­pla­cza, sprę­żar­ki, zawo­ru roz­pręż­ne­go, jed­ne­go lub kil­ku wen­ty­la­to­rów oraz tacy ocie­ko­wej ze zbior­ni­kiem na skropliny. 

Wil­got­ne powie­trze pocho­dzą­ce z pomiesz­cze­nia, za pomo­cą wen­ty­la­to­ra, nawie­wa­ne jest na pierw­szy wymien­nik-parow­nik, gdzie nastę­pu­je jego schło­dze­nie do tem­pe­ra­tu­ry poni­żej punk­tu rosy. Efek­tem jest kon­den­sa­cja pary wod­nej, ina­czej mówiąc, skro­ple­nie się gazo­wej posta­ci H2O zawar­tej w powie­trzu oraz zebra­nie się jej na tacy ocie­ko­wej, któ­ra odpro­wa­dza skro­pli­ny do zbior­ni­ka do tego prze­zna­czo­ne­go. Powie­trze następ­nie kie­ro­wa­ne jest na skra­placz, gdzie nastę­pu­je kolej­na wymia­na cie­pła, jed­nak tym razem powie­trze o mniej­szej tem­pe­ra­tu­rze pobie­ra cie­pło od czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go ( zazwy­czaj jest to fre­on). Wyni­kiem całe­go pro­ce­su jest otrzy­ma­nie powie­trza o wyż­szej tem­pe­ra­tu­rze ( do nawet 8oC) oraz niż­szej wil­got­no­ści względ­nej, w porów­na­niu z powie­trzem znaj­du­ją­cym się w pomiesz­cze­niu. Następ­nie stru­mień uzdat­nio­ne­go w ten spo­sób powie­trza mie­sza się z powie­trzem wil­got­nym, obni­ża­jąc wil­got­ność w całym obsza­rze. Zmie­sza­ny stru­mień jest kie­ro­wa­ny na nowo do osu­sza­cza, zaś pra­ca jest cyklicz­na, aż urzą­dze­nie zapew­ni wyma­ga­ne przez użyt­kow­ni­ka parametry.

Osu­szacz może być ste­ro­wa­ny manu­al­nie lub auto­ma­tycz­nie. Ręcz­ne ste­ro­wa­nie ozna­cza prze­łą­cza­nie on/off, w momen­tach usta­lo­nych przez użyt­kow­ni­ka. Auto­ma­tycz­na regu­la­cja ozna­cza posłu­gi­wa­nie się higro­sta­tem ( względ­nie ter­mo­sta­tem). Na higro­sta­cie zakła­da się żąda­ną wil­got­ność powie­trza w pomiesz­cze­niu, do któ­rej dąży cały układ. Osu­szacz będzie pra­co­wał do momen­tu, w któ­rym wil­got­ność spad­nie do okre­ślo­ne­go pozio­mu. W tym momen­cie nastą­pi wyłą­cze­nie ukła­du. Dopie­ro, gdy wil­got­ność w kon­tro­lo­wa­nym obsza­rze pod­nie­sie się ( na przy­kład z powo­du infil­tra­cji świe­żym powie­trzem przez nie­szczel­no­ści lub z powo­du innych zysków wil­go­ci) higro­stat na nowo uru­cho­mi cały pro­ces. Czuj­nik wil­got­no­ści może być zain­sta­lo­wa­ny w urzą­dze­niu (wbu­do­wa­ny) lub na
zewnątrz na ścia­nie pomiesz­cze­nia ( połą­czo­ny z osu­sza­czem przewodem). 

Oprócz czuj­ni­ka ciśnie­nia urzą­dze­nie powin­no posia­dać bez­piecz­ni­ki ciśnie­nia i tem­pe­ra­tu­ry, któ­re ochro­nią je przed znisz­cze­niem, w przy­pad­ku wystą­pie­nia nie­ko­rzyst­nych warun­ków pra­cy, naj­czę­ściej spo­wo­do­wa­nych awa­rią. Dodat­ko­wo nie­któ­re mode­le posia­da­ją wbu­do­wa­ne grzej­ni­ki elek­trycz­ne, któ­re mają na celu dogrze­wa­nie powie­trza nawie­wa­ne­go do pomiesz­cze­nia. Powo­du­je to przy­śpie­sze­nie susze­nia w pierw­szych etapach.

Napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powietrza

Tak jak każ­dy układ zięb­ni­czy, kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza posia­da­ją wie­le ele­men­tów, któ­re mogą ulec awa­rii. Może się to stać w wyni­ku złe­go użyt­ko­wa­nia lub po pro­stu ze zmę­cze­nia mate­ria­łu. Z pew­no­ścią jed­nak, regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie i doko­ny­wa­nie prze­glą­dów w fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy uchro­ni w jakimś stop­niu Pań­stwa port­fel przed nie­prze­wi­dzia­ny­mi wydatkami.

Jed­nym z dowo­dów na to, że z naszym osu­sza­czem dzie­je się coś złe­go, jest spa­dek wydaj­no­ści pra­cy. Może to wyni­kać z bra­ku wyma­ga­nej opie­ki nad wymien­ni­ka­mi cie­pła, czy­li z bra­ku czysz­cze­nia oraz kon­ser­wa­cji. Podob­nie sytu­acja się ma ze insta­la­cją odpro­wa­dza­nia skro­plin. Inny­mi czę­sty­mi awa­ria­mi są pro­ble­my ze sprę­żar­ką ( w dzi­siej­szych cza­sach zazwy­czaj inwer­te­ro­wą – to zna­czy ze zmien­ną wydaj­no­ści), nie­szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go ( naj­czę­ściej spo­wo­do­wa­ne uszko­dze­nia­mi wewnętrz­ny­mi prze­wo­dów) lub uszko­dze­nie zewnętrz­nej obu­do­wy ukła­du. Są to stan­dar­do­we przy­pad­ki awa­rii dla insta­la­cji chłod­ni­czych, z któ­ry­mi spo­ty­ka­my się w ser­wi­sie każ­de­go dnia. Nale­ży tak­że pamię­tać o jed­nym lub kil­ku wen­ty­la­to­rach wcho­dzą­cych w skład osu­sza­cza, któ­re mogą ulec takim defek­tom, jak prze­pa­le­nie lub zmniej­sze­nie wydajności.

Zaj­mu­je­my się tak­że wła­ści­wym wyste­ro­wa­niem ukła­dów auto­ma­tycz­nej regu­la­cji osu­sza­czy, począw­szy od naj­prost­szych zespo­łów auto­ma­ty­ki, po te naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne ( zawie­ra­ją­ce higro­sta­ty). Zawsze pod­sta­wo­wym zada­niem jest napra­wa zepsu­te­go ele­men­tu ukła­du ( tań­sze roz­wią­za­nie); dopie­ro w sytu­acjach bez­na­dziej­nych zale­ca­my wymia­nę czę­ści instalacji.

Inną zapew­nia­ną usłu­gą jest pomiar fre­onu w insta­la­cji oraz uzu­peł­nie­nie jego ubyt­ków. Zapew­nia to popraw­ną i bez­a­wa­ryj­ną pra­cę każ­de­go urzą­dze­nia fre­ono­we­go. Dodat­ko­wo spraw­dze­niu pod­le­ga ilość ole­ju w insta­la­cji, potrzeb­ne­go do wła­ści­wej pra­cy sprę­żar­ki. Bez jego wystar­cza­ją­cej ilo­ści, sprę­żar­ka pra­cu­ją­ca na czyn­ni­ki chłod­ni­czym szyb­ko ule­gnie zatar­ciu, a tego żaden z użyt­kow­ni­ków chy­ba sobie nie życzy…

Świa­do­mi zależ­no­ści panu­ją­cych na kon­ku­ren­cyj­nym pol­skim ryn­ku, zapew­nia­my Pań­stwu dobrą jakość usłu­gi wyko­na­ną w dobrej cenie. Nasze doświad­cze­nie oraz sami Klien­ci twier­dzą, że suma tych dwóch skła­do­wych jest naj­lep­szym moż­li­wym połą­cze­niem. Zapew­nia­my, że zarów­no ser­wi­so­wa­nie, jak i napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza w fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy odbę­dzie się przy peł­nym zaan­ga­żo­wa­niu eki­py oraz w moż­li­wie krót­kim cza­sie. Wystar­czy dać nam szanse.

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza