Naprawa Lodówek Samochodowych

5/5 — (2 votes) 

Naprawa lodówek samochodowych, przenośnych i turystycznych SKiC Robert Aptacy

Nasz ser­wis już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je wszel­kie lodów­ki samo­cho­do­we, tury­stycz­ne oraz lodów­ki prze­no­śne Waeco, Indel B, Eze­til, Fre­zel, Mobi­co­ol, Elektrolux.

Napra­wia­my lodów­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu Tir, DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVO

Ponad­to napra­wia­my lodów­ki samo­cho­do­we spe­cja­li­stycz­ne spo­ty­ka­ne w ambu­lan­sach, mobil­nych sta­cjach badaw­czych, lodó­wek do trans­por­tu krwi i narzą­dów, napra­wia­my lodów­ki sto­so­wa­ne w auto­bu­sach, auto­bu­sach i auto­ka­rach wszyst­kich pro­du­cen­tów.Naprawa lodówek samochodowych

Najczęstsze awarie lodówek samochodowych:

  • Utra­ta fre­onu w insta­la­cji chłod­ni­czej. Spo­wo­do­wa­na koro­zją i roz­sz­czel­nie­niem ukła­du fre­ono­we­go, uszko­dze­niem mecha­nicz­nym parow­ni­ka bądź samej insta­la­cji gazowej.
  • Zatka­nie bądź przy­tka­nie linii fre­ono­wej. Zatka­nie fil­tra — osu­sza­cza, zatknie rur­ki kapi­lar­nej lub jej zagię­cie  nie pozwa­la­ją­ce na prze­pływ czyn­ni­ka chłodniczego. 
  • Uszko­dze­nie elek­trycz­ne bądź mecha­nicz­ne sprę­żar­ki chłodniczej.
  • Awa­ria lub spa­le­nie elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki chłodniczej.
  • Nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ca / wska­zu­ją­ca elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­cej tem­pe­ra­tu­rą bądź uszko­dze­nie ter­mo­sta­tu mieszkowego.

Oczy­wi­ście awa­rii jest znacz­nie wię­cej lecz pozwo­li­łem sobie przy­to­czyć tyl­ko te naj­czę­ściej spotykane.

Pro­ce­du­ra napra­wy lodó­wek samochodowych:

Każ­da lodów­ka, zamra­żar­ka któ­ra zosta­nie do Nas dowie­zio­na lub prze­sła­na w począt­ko­wej fazie pod­da­na jest serii testów i pomiarów.

Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji wła­ści­ciel lub zle­ce­nio­daw­ca infor­mo­wa­ny jest o przy­czy­nach i skut­kach awa­rii. Co naj­waż­niej­sze klient infor­mo­wa­ny jest o kosz­cie napra­wy, któ­ry musi zaak­cep­to­wać przed naprawą.

Jeśli zle­ce­nio­daw­ca nie zaak­cep­tu­je kosz­tu napra­wy wte­dy nali­cza­ny zosta­je tyl­ko koszt eks­per­ty­zy plus ewen­tu­al­ny koszt wysył­ki trans­por­tu lodówki. 

Koszt ekspertyzy lodówki samochodowej to 150,00 złotych netto. 

W przy­pad­ku gdy klient reflek­tu­je na napra­wę i akcep­tu­je jej koszt wte­dy koszt eks­per­ty­zy leży po stro­nie Nasze­go serwisu.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy wycho­dząc naprze­ciw klien­tom z tere­nu całej POLSKI uru­cho­mi­ła usłu­gę drzwi w drzwi. Pole­ga ona na tym że lodów­ka zosta­je ode­bra­na od zle­ce­nio­daw­cy za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej i po napra­wie zosta­je zwró­co­na kurie­rem w to samo miej­sce ewen­tu­al­nie dowol­ne miej­sce na tere­nie Polski.

Koszt usłu­gi drzwi w drzwi w przy­pad­ku lodó­wek samo­cho­do­wych to jedy­ne 50,00 zł net­to.

Sto­su­je­my tyl­ko i wyłącz­nie czę­ści nowe i ory­gi­nal­ne dzię­ki cze­mu na wszyst­kie nasze napra­wy udzie­la­my gwarancji.

UWAGA:

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy nie udzie­la gwa­ran­cji na szczel­ność ukła­du chłod­ni­cze­go do roz­sz­czel­nie­nia insta­la­cji fre­ono­wej może dojść w dowol­nym momencie.

Pra­gnie­my nad­mie­nić że nasz ser­wis nie napra­wia lodó­wek absorp­cyj­nych czy­li lodó­wek na amoniak.

Naprawa lodówek samochodowych, przenośnych i turystycznych Warszawa i cała POLSKA

SKiC Robert Aptacy

ul. Rzeczna 6, 03–794 Warszawa

tel: 501 179 381

Naprawiamy kompresorowe lodówki turystyczne i przenośne: Waeco, Indel B, Ezetil, Frezel, Mobicool, Elektrolux.
Naprawiamy również lodówki w pojazdach typu Tir: DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVO

Naprawiamy lodówki do wszelkich autobusów i autokarów

Naprawa lodówek samochodowych Polanów k. Koszalina

tel: 794 777 508

poznań, kraków, radom, naprawa lodówek samochodowych łódź, naprawa lodówek samochodowych śląskie, naprawa lodówek samochodowych waeco, naprawa lodówek samochodowych wrocław, naprawa lodówek waeco, naprawa lodówek samochodowych katowice, naprawa lodowek samochodowych

5/5 (2 Reviews)